LOGO VNBET
Lửa Tắt Được Sống
 
Đời Ngũ Đại ở Kinh Châu có chàng Liệp Hộ, làm nghề bắn nhạn. Ai cũng biết tiếng, xưng danh là Nhạn Hùng. Năm 51 tuổi bị chướng khí mà chết, vợ đem thây vứt bỏ ngoài bãi hoang để nuôi hổ sói. Ba ngày sau anh sống lại, trở về nhà. Vợ trông thấy sợ hãi tưởng là ma hiện về. Hùng kể lại rằng: “Khi tôi chết đi, có cỗ xe chất lửa chạy đến trước mặt, bị lửa đốt. Bỗng có một vị Tăng lấy nước dội lửa. Lửa tắt, tôi thấy trong người mát mẻ, có hy vọng được sống. Sau đó đến chỗ thấy heo, dê, gà, trĩ, và muôn vạn cầm thú đến trước Diêm Vương kêu la: “Trả mạng cho tôi. Xin trị tội Nhạn Hùng”. Vua nói: “Tụi bay kêu vậy, Hùng tất là người ác. Nhưng tổ tiên của y quy y Địa Tạng Bồ Tát, y là kẻ có ơn, được miễn họa tai”Nhạn Hùng thấy vậy bèn nhất tâm khấn tên Địa Tạng Bồ Tát. Tất cả các chim thú đều biến thành hình người. Vua bèn tha tội cho tôi. Từ nay bỏ nhà ra đi, tự xưng là Phật Nô, du hành trong nhân gian, thường nói rằng: Địa ngục cực khổ, chăm chỉ khấn niệm Bồ Tát Địa Tạng sẽ được miễn nạn đó.

* Trang 80 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục