LOGO VNBET
Mơ Thấy Bồ Tát
 
Bản Trấn Địa Tạng Pháp Hội Thủ Sự là Quý Thạnh Thần cư sĩ. Thường ngày hay làm việc thiện, và chăm đọc Địa Tạng Kinh, biết là dưới địa ngục rất đau khổ, trong lòng sợ hãi. Trong Kinh có câu, muốn biết cha Mẹ ở đâu nên đọc Địa Tạng Bản Nguyện Kinh sẽ được Bồ Tát chỉ dẫn. Cư sĩ bèn phát nguyện ăn chay niệm Phật, 30 ngày sau nằm mơ thấy Địa Tạng Bồ Tát ngồi trên hoa sen, ánh sáng tỏa ra chiếu sáng mọi nơi, pháp âm trang nghiêm nói với Lý cư sĩ rằng Cha Mẹ cư sĩ vẫn còn ở Minh Đô và dẫn cư sĩ đến một nơi, thấy Cha Mẹ đang ngồi trong điện, tay cầm tràng hạt niệm đọc kinh, không nói năng gì. Gà gáy thức giấc, cư sĩ vội vàng thức dậy, thắp hương trước tượng Phật cầu xin cho Cha Mẹ sớm được về Tây Phương Cực Lạc, nguyện chung thân ăn chay không sát sinh. Hàng ngày dù bận việc tới đâu cũng đọc Địa Tạng Kinh một lần, và nguyện hoằng dương Phật pháp cứu khổ chúng sinh. Mấy năm nay cư sĩ không ngừng sáng lập Địa Tạng Pháp Hội. Nay công đức của Lý cư sĩ đã đóng góp rất lớn.

* Trang 172 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục