LOGO VNBET
Mơ Thấy Pháp Tướng
 
phố Đông Bản Trấn có người tên là Lâm Hiến Pháp, xưa nay không tin Phật, một ngày nọ nằm mơ thấy Địa Tạng Bồ Tát từ trên trời giáng xuống, mình mặc áo cà sa, đầu đội mão Liên Hoa, Uy Dung Hiển Hách. Ông không dám nhìn thẳng, thấy bên cạnh có câu đối: Nhất Tự Phản Khuyển, Trung Hữu Nhất Ngôn Tự. Họ Lâm không biết ý nghĩa, hôm sau hỏi người ta mới biết là chữ Ngục, theo đó là Địa Ngục Bất Không, chỉ nhớ mang máng như vậy, mới biết là Bồ Tát hiển thánh. Từ đó ông phát nguyện niệm Phật, và tham gia bản hội phụng hành Phật pháp rất tinh tấn.

* Trang 174 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục