LOGO VNBET
Mục lục                                                                                                  
                                                                                                               trang
(Lý Viên Tịnh)

* Trang 254 *
device

 • Niệm danh hiệu Đức Địa Tạng khỏi bị quỷ                            59
 • Thờ Pháp sống lại                                                                       60
 • Đổi nhà thành chùa                                                                     63
 • Nhờ Đức Địa Tạng thóat khỏi nạn cọp xé                               65
 • Khắc tượng tiến thân                                                                   67
 • Khắc tượng Địa Tạng cầu siêu cho thân mẫu                        70
 • Dịch chẳng lo                                                                               72
 • Trì danh giải nguy                                                                          74
 • Niệm danh hiệu Địa Tạng khỏi binh đao                                   77
 • Được gặp mẹ hiền                                                                       79
 • Lửa tắt được sống                                                                        80
 • Đổi chết yểu sống lâu hơn                                                           81
 • Cầu phước được vàng                                                                  82
 • Phóng quang tiêu trừ bệnh tật                                                    83
 • Cầu nguyện được mọc răng                                                       85
 • Con thảo gặp của quý                                                                   86
 • Bồ Tát hóa thân                                                                              87
 • Tụng kinh Địa Tạng cứu mẹ lành bịnh thủng                           90
 • Lời sau khi biên soạn                                                                   92

* Trang 255 *
device

 • Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Cận Văn Lục                     95
Nhiếp Vân Đài Cư Sĩ Biên Tập
 
- Địa Tạng Bồ Tát Cảm Văn Lục - Mục thứ
97
 • Địa Tạng Bố Tát Linh Cảm Cận Văn Lục
 • Lời tựa
99
- Trong 24 năm, 9 chuyện đã sọan đăng vào hậu Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục
103
- Lễ bái dễ sanh
104
- Tụng kinh gặp mẹ
105
- Khỏi nạn trộm cắp
107
- Khỏi bệnh tăng phước
108
- Điếc nghe tiếng Phật
109
- Bái kinh hết bệnh
113
- Bệnh liệt cảm mộng được thuốc hay
116
- Lấy máu họa tượng được linh cảm
118
- Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Ký
120
- Địa Tạng Quan Âm Linh Cảm Ký
122
- Địa Tạng Bồ Tát Tiết Phụ Sinh Tây
124
- Thần uy của Địa Tạng Bồ Tát Sơn Thiên Thích Huệ Khánh
129
- Phụ : Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Cận Văn (Nhiếp Vân Đài - Lý Viên Tịnh - Hứa Chỉ Tịnh ghi)
134
 

* Trang 256 *
device

 • Phụ lục Sách của Hoằng     Nhất  Pháp sư            141
của Lý Viên Tịnh
Minh Nữ Sĩ ở Thương Thực)
Dục Huệ)
(Khương Trí Thanh)
Thuần)
Ngô Kỉnh Nhân
(Dật Thanh)
 • Lạc          Thanh Phật Giáo cư Sĩ Lâm  Địa          166
Tạng Hội Linh cảm Ký Thuật
(Phóng Quang Thị Thoại)
 

* Trang 257 *
device

 • Vong tử sinh thiên                                                                                              173                         
 • Mơ thấy Pháp tướng                                                                                        174
 • Chở nước không khô                                                                                           175
 • Đoạn trừ ác mộng                                                                                            176                                                                                                         
 • Đường Nhạc Lan Nữ Sĩ khắc Địa Thập Tạng Luân Kinh Tự Thuật Linh Cảm   177
 • Qua 40 năm gần gũi linh cảm                                                                                178
 • Chứng minh về luân hồi                                                                                          185
 • Chứng minh việc nói chuyện cùng quỷ (Nhiếp Vân Đài)                                    190
 • Cố Cát Cương Phu Nhân Thần Hồi Ký                                                                   193
 • Bức thư một vị quan tốt gửi cho con (Sự thực về nhân quả hồn ma)                196
 • Khuyên nên nương vào việc hành trì  kinh Địa Tạng (Nhiếp Vân Trì)                205
 • Phương pháp tu trì (vì người sa cơ mà  chỉ dẫn)                                                  207
 • Phụ Lục                                                                                                       211
 •  Ghi lại việc đọc Địa Tạng Bồ Tát bổn  nguyện Kinh Linh Cảm Lục ( Lý Văn
  Khải)                                                                                                             211
 • Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Ký (Đỗ Duệ Bổn)                                    218

* Trang 258 *
device

 • Đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát Hóa Thân                                                                        220
 •  Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Vấn Đáp (Do Lý Viên Tịnh cư Sĩ biên thuật)            233

* Trang 259 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục