LOGO VNBET
Nghe Danh Khỏi Tù Tội
 
Đời nhà Đường ở Ung Châu, huyện Vân, có một người đàn bà, thường hay ăn chay cúng Phật, rất có lòng tin. Trong nhà có cung phụng một pho tượng Địa Tạng Bồ Tát tạc bằng gỗ, cao một thước sáu, rất là linh ứng. Lý Thị có nuôi một tỳ nữ, tuổi trên 50 thường tà kiến không tin ở chánh pháp. Một ngày kia chờ Lý Thị có việc vắng nhà bèn đem bức tượng bỏ ra ngoài hoang vu ở sân ngoài nhà. Khi Lý Thị trở về, bèn khóc lóc tìm kiếm. Bỗng thấy bãi hoang trước nhà có ánh sáng tỏa ra, vui mừng ra rước bức tượng về, nhưng không biết người Tỳ Nữ đã làm việc ấy. Ngày hôm sau người Tỳ Nữ ngất đi, bất tỉnh, sau đột nhiên tỉnh lại, khóc lóc hối hận, tự mình kể lại sự việc đã làm rằng: “Khi tôi chết thấy hai quan nhân cưỡi ngựa, đọc quan điệp, tôi phạm tội lớn vì đã hủy hoaị và làm nhục Thánh Tượng”. Nay phải trói đi để chờ Vương khiển trách và phạt giáng xuống địa ngục chịu tội. Lúc đó có một vị Thầy bước vào. Vua mời ngồi rồi kính cẩn hỏi nguyên do. Thầy ấy đáp rằng: “

* Trang 55 *
device

Người nầy là Tỳ Nữ của đàn việt tôi, tuy làm nhục tượng của tôi nhưng tôi không nỡ trách phạt, mong Vua ra ơn ban cho mệnh thọ”. Vua nói rằng: “ Tôi xin làm theo ý Thầy”. Lúc đó tôi hối hận vô cùng, tôi bèn khấn rằng: “Nam Mô Địa Tạng Đại Bồ Tát”. Liền đó các tội nhân trong sảnh đường cũng đồng thanh tụng niệm, khóa tay tự mở. Thầy ấy dắt tay tôi ra khỏi ngoài sảnh đường. Tôi bèn tỉnh lại.
Lý Thị nghe xong lại càng kính trọng pho tượng. Từ đó những người trong huyện lại càng tín ngưỡng hơn trước.

* Trang 56 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục