LOGO VNBET
Niệm Danh Hiệu Địa Tạng
Khỏi Binh Đao


 
Đời Đường ở Biệt Giá có Kiện Khác có lòng tin thanh tịnh, phụng pháp là Tôn Chỉ. Ngày đó hỏi một vị Thầy rằng: “Cư Sĩ tại gia nên phụng thờ Bồ Tát nào?” Các Thầy đều nói: Nên thờ Địa Tạng được Phật phù hộ. Kiện Khác tự nghĩ nếu được Đức Phật chiếu cố, hỷ xả cho chúng ta ? liền tìm gỗ đàn hương khắc một pho tượng ba tấc, gói trong búi tóc, đi, đứng, ngồi, nằm, đều niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát. Năm Tráng Tông Thiên Thành thiên hạ binh loạn, Kiện Khác bị vây khó thoát khỏi chết, liền niệm Bồ Tát Địa Tạng, Đại Tướng cưỡi ngựa kinh hoàng bỏ chạy. Sau khi binh loạn đã bình, nói đến chuyện này, mọi người nghe thấy đều lấy làm lạ. Đến năm Trường Hưng lúc đi phó nhiệm, kẻ thù hay tin muốn hãm hại nên phục ở bên đường để chờ, chỉ thấy một vị Thầy đi qua chứ không thấy Kiện Khác. Cảm ơn giải thóat, có lần trên đường nghỉ lại, trời mưa rất lớn, đèn đóm đều tắt, chỉ có pho tượng Ngài trong búi tóc, ánh sáng tỏa ra

* Trang 77 *
device

sáng như ban ngày. Bỗng nghe tiếng nói nhẹ như trẻ con: “ Hãy đi ngay! Đi ngay!” rất lấy làm lạ, nhờ ánh sáng dẫn đường, đi trú ngụ nơi khác. Ngày hôm sau  hồng thủy rất lớn, ngập lụt nơi trú ngụ đêm qua bị chìm xuống đáy sông. Tự biết là Bồ Tát Địa Tạng phù hộ. Năm Thanh Thái thứ hai sống đến 78 tuổi mới mất, khi đang hấp hối pho tượng trong búi tóc tỏa ánh sáng bèn chắp tay niệm Phật êm đềm ra đi theo ánh sáng bay bổng lên trời.
 

* Trang 78 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục