LOGO VNBET
Niệm Danh Hiệu Đức Địa Tạng
Khỏi Bị Qủy

 
Đời nhà Đường có cư sĩ Lý Tín Tư, người xứ Lư Thủy, cả gia đình gồm hơn 30 người, bị ma quỷ quấy nhiễu. Lần lượt bị ốm đau, có người thổ huyết, lại có kẻ ngất đi. Lúc đó Tín Tư rất là phiền não, hỏi chư Tăng phương pháp giải cứu. Vị Thầy ấy suy nghĩ rất lâu và nói rằng:
Khi Đức Phật còn tại thế ở chân núi Tỳ Phú La, trong nhà trưởng giả Kiều Đề, cũng bị ác quỷ quấy nhiễu, trong gia đình chừng 500 người. Lúc đó ai nấy đều bịnh khổ cả 10 ngày chưa tỉnh lại. Khi đó ngài Địa Tạng Bồ Tát vân du đến nhà trưởng giả, khi đó Ngài sinh lòng từ bi niệm chú cứu vớt, yêu ma được trừ đi. Mọi người được yên ổn, các người nên theo phương pháp đó, quy y Địa Tạng Đại Sĩ, nhất tâm xưng danh. Suy nghĩ tin theo và làm theo, vẽ hình Bồ Tát. Từ đó trong 50 năm, huyện Lư Thủy không ai bị ma quỷ quấy nhiễu nữa.

* Trang 59 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục