LOGO VNBET
Phóng Quang Tiêu Trừ Tật Bịnh
 
Đời nhà Tống, làng mạc ở Liêu Thành có chừng hơn hai ngàn hộ dân, xưa nay rất phụng thờ Chánh pháp, rất tin Quan Âm và Địa Tạng Bồ Tát, nhất là Quan Âm Kinh và Địa Tạng Thập Luân Kinh. Có ngôi Chùa cổ ba gian bốn chái, mái xanh thảm đỏ, hai bên trái và phải đặt hai pho tượng Quan Âm và Địa Tạng, cao bảy thước rưỡi, chính giữa thờ tượng A Di Đà Phật, cao một trượng sáu thật trang trọng.
Đời vua Thái Tông, trong nước thái bình hưng thịnh. Bỗng bệnh dịch lưu hành, người chết rất nhiều. Thành Chủ cầu khẩn trước tượng Địa Tạng Bồ Tát, thấy phóng ánh sáng soi khắp làng mạc. Ánh sáng soi tới đâu, mọi người đều khỏi bệnh tới đó. Những kẻ đã chết đều được sống lại. Có một Thần Nữ không tin Phật pháp, bị bệnh chết đi. Một đêm sau mới sống lại, ở trong Tịnh Xá, cầu khẩn Địa Tạng Bồ Tát, khóc lóc mà xin xuất gia. Có người hỏi tại sao? Thần Nữ trả lời rằng: “Tôi bị quỷ bắt trói, kêu gọi Thần cứu, Thần cũng sợ quỷ ác. Sau bị vị Thầy cảm hóa nên quỷ bỏ tôi mà

* Trang 83 *
device

đi. Vị Thầy nói rằng: “Mi là Thần Nữ ngu dại, cậy có Thần Đạo, không tin Phật pháp. Ta là Đại Tự Địa Tạng Bồ Tát, theo lời thỉnh cầu của Thánh Chủ, cứu mạng ngu dốt của người, hãy cất Chùa làng xóm, cảnh giới ác tâm, ta khống chế quỷ, vì sao vậy? quỷ tự tạo nghiệp”. Thần Nữ thuật lại lời của vị Thầy, và tự nhủ rằng: “Nay ta thấy sự việc này mà được sống lại. Từ nay cải tà quy chánh, nên xin xuất gia tu hành”. Mọi người hoan hỷ để cho Thần Nữ làm Ni Cô.
 

* Trang 84 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục