LOGO VNBET
Phụ Lục

Sách của Hoằng Nhất Pháp Sư
của Lý Viên Tịnh

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục đến nay đã 5 lần tái bản, rất được người đọc hoan nghênh. Trong cuốn Địa Tạng Thập Luân Kinh có ghi rất nhiều lời văn khen ngợi cảm ứng, mong rằng quý vị đọc Bản Kinh này (Kim Lăng Bản, Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh) rất tốt. Xin đọc kỹ cuốn Kinh này từ sau lời tựa sẽ được hiểu biết nhiều lắm. Lại chiêm nghiệm Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh, Kim Lăng Bản và sự chú thích Kinh cũng như Địa Tạng Bồ Tát đã nói. Duy Bản Kinh này nói vì chân như quán pháp, nên không được thông dụng phổ biến. Kể cả Bản Nguyện Kinh, cộng ba loại, người đời gọi là Địa Tạng Tam Kinh, lại gọi là Kim Cương Tam Vị Kinh Bản Kim Lăng cuốn chót, cũng như Địa Tạng Bồ Tát nói lại. Những văn thông dụng dễ hiểu dùng ghi lại càng tốt.

* Trang 141 *
device

Những cuốn Kinh kể trên phần nhiều gọi là Địa Tạng Bồ Tát. Duy có Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán Kinh gọi là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngoài các cuốn Kinh có đề rõ Địa Tạng Bồ Tát, như 4 cuốn dịch Bản Hoa Nghiêm Nhập Pháp Giới (đời nhà Tấn dịch 60 cuốn, nhà Đường dịch 80 cuốn, đời Tây Tần biệt dịch), những tác phẩm này gọi là Phật nói La Ma Già Kinh. Nhà Đường đời Trinh Nguyên biệt dịch phẩm này là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, đều ghi rõ là Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng Tây Tần gọi là Trì Địa Tạng Bồ Tát, nhà Tấn dịch là Đại Địa Tạng Bồ Tát. Trinh Nguyên biệt dịch là Hoa Nghiêm Thập Địa Kinh. Phật nói Tám Đại Bồ Tát Kinh v.v... tất cả đều có tên của Địa Tạng Bồ Tát, ngoài ra có trăm ngàn bài Tụng Đại Tập Kinh Địa Tạng Bồ Tát thỉnh vấn Pháp Thân Tán một quyển. Còn Bí Mật Bộ (Mật Tông) có ghi Địa Tạng Bồ Tát, không thể kể hết được. Nhiều người chịu ơn sâu xa của Bồ Tát, góp viết lại những sự hiểu biết của mình. Trong cuốn Linh Phong Tôn Luận của Ngẫu Ích Đại Sư cũng có viết rất nhiều tác phẩm của Địa Tạng Bồ Tát. Mong các vị thiện tín nên đọc. Còn trong Tục Tạng Kinh có ghi Địa Tạng Bồ Tát phát tâm nhân duyên Thập Vương Kinh thì đây là cuốn kinh giả, không nên để lưu hành trong nhân gian.
Hỏi: Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát cũng có câu vãng sinh Tịnh Độ không?

* Trang 142 *
device

Đáp: Có, nay thí dụ như Bí Mật (Mật Tông), Địa Tạng Bồ Tát nghi quỹ nói rằng: “ Địa Tạng Bồ Tát nói chú nầy và lại nói là Thành tựu pháp, nếu nghĩ đến diệt tội sinh thiện, sinh thân, sau sinh Cực Lạc. Lấy cỏ Hộ Ma, ba vạn lần. Địa Tạng Thập Luân Kinh nói rằng: “Sẽ sinh nước Tịnh Độ, nơi ở của Đạo Sư, lên chỗ Vô Thượng Thừa, mau được trí tối thắng.” Lại rằng: Sẽ sinh quốc độ Phật, xa lìa các việc ác, qua kia chứng Bồ Đề, xa lìa các sân giận. Lại nói rằng: “Như thế Bồ Tát cả phước đức lẫn trí huệ, nhanh chóng đầy đủ, chẳng lâu sau an trú nơi nước Phật thanh tịnh, chứng được vô lượng chánh đẳng Bồ Đề.” Lại nói: “Mau đến Tịnh Phật quốc, chứng được Đại Bồ Đề.” Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh viết rằng: “Kinh viết rằng: “Địa Tạng Bồ Tát nói, nếu người nào muốn sinh ở nơi kia hiện ở Tịnh Phật Quốc, lẽ đương nhiên phải theo danh từ nơi thế giới Phật ấy, chuyên tâm tụng niệm, một lòng không loạn. Nếu là kẻ quan sát, quyết định được sinh ở Phật Tịnh Quốc, thì căn lành tăng trưởng rất nhanh và không ngừng”. Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư nương theo Chiêm Sát lập ra sám pháp, ai muốn tùy ý vãng sinh tại Tịnh Độ Phật Quốc thì nên thọ trì tu hành sám hối pháp này. Trong sám hối pháp phát nguyện văn rằng: “Xả bỏ qua thế giới kia, sanh ở trước Phật, thân được thọ ký, trở lại trần lao, phổ độ quần mê, đồng quy Bí Tạng.”

* Trang 143 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục