LOGO VNBET
Sám Pháp có bốn Bộ
 
  1. Bản tiếng Phạn - Địa Tạng Sám - Bản của Dương Châu, gồm 3 quyển.
  2. Địa Tạng Sám Nghi - Bản của Hàng Châu, gồm 1 quyển.
  3. Bản tiếng Phạn - Địa Tạng Sám Nguyện Nghi - Bản của Dương Châu gồm 1 quyển.
  4. Chiêm sát Sám Nghi - Bản gọi là: Chiếu Sát Hành Pháp phụ nghi sớ hậu. Lại có thêm một hàng về Bản của Dương Châu, gồm 1 quyển.
Loại 3 và 4 nầy do Ngẫu Ích Đại Sư biên soạn, quá hay !

* Trang 144 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục