LOGO VNBET
Thờ Pháp Sống Lại
 
Đời nhà Đường ở núi Trung Sơn, thuộc Chùa Khai Thiện , có pho tượng Bồ Tát Địa Tạng cao ba thước, hào quang bốn thước rưỡi, đã lâu năm không biết ai là người tạc tượng này. Sau này có ông Đặng Tông Đô Đốc Dương Châu, năm 61 tuổi bị bệnh thường mà chết, ngực còn ấm thoi thóp thở nên thân nhân chưa dám vào liệm. Đến đêm chợt tỉnh lại, ngày đêm thương khóc, bèn bảo người nhà dìu dắt ông đến Khai Thiện Tự, hỏi một Tăng rằng: “Trong tự có một pho tượng Địa Tạng Bồ Tát, cao ba thước, hào quang bốn thước rưỡi, ở đâu? Tôi muốn đến để cúng bái và phụng thờ”. Chư Tăng nghe theo lời tìm kiếm, sau tìm thấy, Đặng Tông kính bái rồi ngỏ ý xin rước pho tượng về phụng thờ. Vị Tăng hỏi: “Tại sao?”. Đặng Tông đáp rằng: “Lúc tôi chết thì thấy một vị quan tứ phẩm, tôi bị dẫn tới trước một vị Vua và Vua, nói rằng: “Ngươi không thể chết, phụng pháp là việc gia nghiệp của ngươi, phải sống mà trở lại nhân gian, con đường âm phủ rất đáng sợ, ngươi không thể biết được, người có muốn thấy địa ngục không? “Tôi nói có”. Vị Vương

* Trang 60 *
device

bèn cho gọi một vị quan mặc áo màu lục đến, theo vị Vua ra ngoài thành, đi theo hướng Đông Bắc khoảng năm hay sáu dặm, có một tòa thành bằng sắt, cửa đóng, dần dần mới nhìn thấy ánh lửa mãnh liệt. Trong ngục cả trăm ngàn tội nhân đang chịu khổ.
Lúc đó có một vị Tăng vào ngục, hàng phục lửa cháy, giáo hóa các tội nhân. Lửa dần dần dập tắt. Lại đi đến một thành sắt khác, trong đó có mười tám tầng địa ngục, sự cực khổ của các tội nhân không thể nói hết được, lại thấy vị Tăng lại giáo hóa các tội nhân như trước. Sau khi du lãm ra về, vị Tăng ấy từ trong địa ngục ra hỏi rằng: “Ngươi biết ta là ai không?”. Tôi trả lời là không biết. Vị Sa Môn đó nói rằng: “Ta là Địa Tạng Bồ Tát ở Khai Thiện Tự đây. Trước kia có một vị thầy tên là Trí Tạng Pháp Sư có đồ đệ là Trí Mãn Pháp Sư, vì muốn cứu khổ tam đồ chúng sinh nên đã khắc tượng của ta. Ta thuận theo nên mỗi ngày một giờ vào mười tám tầng địa ngục và vô lượng tiểu địa ngục giáo giới khai Đạo. Những kẻ trước đã trồng thiện căn, thiện lực mạnh hơn phát tâm lập tức thoát khổ. Ngoài ra những kẻ đoạn thiện căn, tà độc ăn sâu, bất tri bất giác, khó thoát khổ ải. Còn ở trên đời những kẻ thiện căn yếu kém, còn dễ hóa độ, nếu một khi đi vào đường ác, Thánh lực cũng không thể cứu bạt được, ác tính vẫn như cũ, vì ác nghiệp quá nặng. Những kẻ bất giác này, nếu sau này có lòng hối cải, nhờ pháp lực thoát khỏi đau khổ ở địa ngục, sẽ sớm được về nhân gian. Hãy tuyên cáo cho mọi người biết, liền chiêm ngưỡng vị Tăng ấy, thân cao ba thước, đỉnh đầu tỏa hào quang

* Trang 61 *
device

sáng chói chang. Vị Tăng đó dạy cho hai câu kệ rằng: “Nếu ở nhân gian mà tu đạo, xiển đề có tâm cũng có thể phát. Nếu vào ác đạo nghiệp, đã sâu. Trong tâm không phân biệt, không thể cứu được. Như kẻ già nua muốn đi đứng, nếu dùng lực mà dìu thì dễ tiến bước. Nếu nằm yên chẳng cựa quậy không đủ sức thì nghiệp định chúng sinh cũng như vậy”. Vị Tăng đọc xong hai câu kệ rồi biến mất.
Tôi nằm trên giường bệnh nhớ kỹ việc này, sợ có sự sai trái nên chẳng dám nói cho ai hay. Nay được thấy bức tượng hoàn toàn giống như mắt thấy, vì nguyên do như vậy, cho nên muốn thỉnh rước về nhà cung phụng. Vị Tăng trong Chùa nghe vậy rất vui mừng, khen ngợi và nói rằng: “Có thể mô phỏng tạc tượng này, nhưng không thể rước đi”, đành rước thợ tạc tượng rước về cung phụng . Còn pho tượng này vẫn để nguyên trong Khai Thiện Tự.

* Trang 62 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục