LOGO VNBET
Trì Danh Giải Nguy

 
Hồi triều nhà Đường, có một vị quan Biệt giá, tên là Kiện Khác, bình sanh ông có lòng tin Phật một cách thiết thật, vâng theo chỉ giáo của Phật pháp ở đời, nên trên đã được lòng Vua thương và các quan đều kính nể, dưới cũng được hàng nhân dân yêu mến, xem ông như một vị phúc tinh vậy. Một ngày kia, ông vào chùa hỏi mấy vị Tăng: “Bạch các ngài! Kẻ tại gia cư sĩ như tôi đây nên thờ vị Phật hay là vị Bồ Tát nào?”. Khi ấy các vị Tăng đều nói khác nhau, sau rốt có một vị nói rằng: “Quan lớn nên thờ Đức Địa Tạng, vì Ngài đã vâng lời Phật sắc, thề độ tất cả chúng sinh trong tam giới lục đạo”.
Kiện Khác nghe rồi để vào lòng và xin lên chánh điện lạy Phật. Khi từ giã các vị Tăng mà trở về, thì ông nghĩ: Đức Địa Tạng đã vâng lời Phật dạy mà phát nguyện độ hết chúng sinh thì lẽ nào Ngài không độ ta?
Ông phát nguyện khắc tượng Địa Tạng từ khi đó, nên quyết lòng kiếm mua cho được cây chiên đàn thứ tốt, rồi lựa thợ thiện nghệ mà mướn chạm một vị tượng

* Trang 74 *
device

đã khéo lại trang nghiêm, xem đến phải động lòng tín ngưỡng. Đó rồi ông làm lễ an vị tượng và thường dùng hương hoa cúng dường, khi đi đứng nằm ngồi đều thầm niệm danh hiệu của Đức Địa Tạng.
Vào khoảng niên hiệu Thiên Thành, đời vua Trang Tông, cả trong thiên hạ đều nổi loạn, Kiện Khác bị vây, sắp thấy cái chết trước mắt, nhưng ông vẫn định tâm chuyên niệm danh hiệu của Đức Địa Tạng hoài. Khi ấy, bên loạn quân dường như bị cái mãnh lực gì đó làm cho họ ghê sợ trong lòng rồi giải tán, chớ không vây ép Kiện Khác nữa, nên ông được bình an vô sự. Đến lúc thời bình rồi, ông bèn thuật chuyện lại cho các hạng người ở xứ ấy nghe, thì ai nấy cũng đều cho là việc lạ hết sức.
Sang niên hiệu Trường Hưng, ông vâng thánh chỉ đi phó nhiệm một châu kia, nhưng khi đi được nửa đường lại gặp bọn oan gia vây đón thích khách. Trong khi kinh khủng, ông đã đành bó tay đợi cho chúng giết, bỗng nhiên bọn hung thủ kia chỉ nhìn thấy một vị Tăng, chớ không phải là Kiện Khác. Chúng liền hối hận vô cùng, cầu Ngài tha lỗi cho chúng ăn năn sám hối, thì vị Tăng đó vui vẻ nói rằng: “Tham, sân, si là ba thứ độc, nó làm cho người đời phải trôi lăn trong tam đồ lục đạo, chịu sự khốn khổ gớm ghê. Vậy ta khuyên chúng ngươi hãy ráng trau dồi tâm tánh, nuôi dưỡng lòng từ và quy y Tam Bảo, đặng nhờ phần an lạc về sau, cho khỏi luân hồi thống khổ nữa”.

* Trang 75 *
device

Nghe sơ qua mấy câu ấy rồi, chúng toan cúi đầu cảm tạ thì chăng còn thấy vị Tăng đâu nữa, nên lòng chúng đều phập phồng sợ hãi, bèn thầm nguyện cải ác tùng thiện, rồi cùng nhau trở về xứ sở. Đó là nhờ từ lực của Đức Địa Tạng gia bị mà ông Kiện Khác được an toàn vô hại.
Lần sau, ông đi lỡ đường, phần trời cũng tối, nên cùng mấy kẻ tùy ứng ở giữa đồng, chia phiên ra kẻ ngủ người thức mà canh gác. Không ngờ đến lúc nửa đêm, trời phát mưa rất lớn, làm cho đèn lửa tắt hết, chỉ có pho tượng gài trong búi tóc tỏa ánh sáng ra sáng như ban ngày. Khi ấy ông Kiện Khác đang ngủ, bỗng nghe có tiếng nói nho nhỏ rằng: “Đàn việt hãy thức dậy sửa soạn mà đi nơi khác lập tức”. Ông nghe mấy lời, nhờ ánh sáng dẫn đường, liền vội vã đi tìm nơi khác mà an trú. Tản sáng ông trở lại chỗ ấy coi thử, thì thấy nước mưa trên bốn phía núi chảy dồn lại đó mà thành một trận ngập lụt thật sâu. Chừng đó ông mới biết nhờ Đức Địa Tạng độ mình khỏi bị thủy thần nhận chết.
Năm Thanh Thái ông sống đến 78 tuổi mới viên tịch. Khi ông đang hấp hối, pho tượng trong búi tóc tỏa ánh sáng, ông bèn chắp tay niệm Phật, êm đềm ra đi, theo ánh sáng bay bổng lên trời.

* Trang 76 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục