LOGO VNBET
Trong Hai Mươi Bồn Năm,
Chín Chuyện Đã Soạn Đăng
Vào Hậu Địa Tạng Bồ Tát
Linh Cảm Lục.

Lý Viên Tịnh cư sĩ biên soạn cuồn Địa Tạng Bồ Tát Linh Cảm Lục tất cả chín chuyện. Trong có ba chuyện nay đã được đăng tải, chuyện Tào Tông Thanh, và Cổ Tồn Tín mộng được thọ thêm tuổi. Chuyện trai giới Tụng Niệm Được Khỏi Bệnh Phù Thủng và Tạc Tượng Khỏi Bệnh. Nay đã đăng ở đoạn trước nên chỉ còn đăng tiếp sáu chuyện nữa.
  • Châu Bang Đạo Nghi.

* Trang 103 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục