LOGO VNBET
Vẽ Tượng Khỏi Nguy Hiểm

 
Đời Nhà Lương ở Hán Châu thuộc huyện Đức Dương, Chùa Thiện Tịch. Trên bức vách ở phía hành lang phía Đông Chùa có một bức họa do Trương Tang Dao vẽ tượng Địa Tạng Bồ Tát, hình dáng như một Tăng nhân, khóac áo ngồi nghiêm chỉnh, thường có ánh sáng tỏa ra khác thường. Lân Đức nguyên niên đời nhà Đường, có vị Sư trong Chùa vẽ theo kiểu bức tượng cũng có ánh sáng tỏa ra.
Lân Đức năm thứ ba lúc Vương Ký đi nhận nhiệm sở ở Tư Châu chức sử, cũng thường tập vẽ bức tượng đó và rất thành tâm tôn thờ. Lúc đó đoàn thuyền 10 chiếc cùng đi, giữa đường gặp cơn gió bão nổi lên, chín chiếc bị đắm, duy chỉ có thuyền của Vương Ký là bình yên vô sự. Rõ ràng là được Bồ Tát Từ Bi phù hộ. Vương Ký thành kính phụng thờ.
... Cũng năm thứ ba Bà Thiên Hậu được biết chuyện này, bèn ra lệnh cho họa sĩ phóng theo vẽ bức tượng đó, cũng lại có ánh sáng tỏa ra như trước.

* Trang 53 *
device

Đến năm Đại Lịch nguyên niên, có vị Đại Đức ở Chùa  Bảo Thọ thấy bức tranh trong đạo tràng cũng tỏa ánh hào quang, bèn viết sớ tâu nhà Vua. Vua cũng thành tâm đảnh lễ và ca ngợi vô cùng. Bức tượng thường tỏa ánh hào quang thì quốc gia an lạc.
Lại có một thương gia, vợ mang thai 28 tháng mà chưa sanh, một ngày kia thấy ánh sáng trong bức tranh vẽ hình Địa Tạng tỏa ra, bèn quyết tâm một lòng cung kính mô phỏng vẽ hình Bồ Tát Địa Tạng, đêm đó liền sinh một đứa con trai, khôi ngô tuấn tú ai trông thấy cũng yêu mến. Đó là nhờ ở ánh sáng vi diệu của Bồ Tát vậy.
 

* Trang 54 *
device

 
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục