LOGO VNBET
ĐỨC PHẬT CỦA CHÚNG TA

 
Lời giới thiệu
Đây là bài thuyết giảng về “Đức Phật của chúng ta”, một đề tài dễ làm cho Phật tử ngạc nhiên, vì Đức Phật của chúng ta là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rồi còn gì mà phải đặt vấn đề. Nhưng vấn đề sở dĩ được đặt ra là nhiều khi chúng ta chưa có được một cái nhìn thấu triệt tất cả tịnh tướng, đức tướng, hạnh đức, trí đức của Đức Phật chúng ta. Do vậy, bài này, một phần giúp chúng ta trả lời những thiếu sót như vậy.
            TP. Hồ Chí Minh, ngày 12-12-1988
                        Tỷ-kheo Thích Minh Châu
*
Đề tài thuyết giảng của chúng tôi hôm nay là: “Đức Phật của chúng ta”, chắc cũng đã làm cho một số Phật tử ngạc nhiên. Chúng ta là Phật tử, thì Đức Phật của chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi còn cần gì thêm mà phải thuyết giảng. Nhưng chúng ta phải xác nhận chúng ta cũng có những cái nhìn, những quan điểm lệch lạc về Đức Bổn Sư của chúng ta, không đúng với hành ảnh mà Đức Phật muốn

* Trang 7 *
device

chúng ta hình dung về Ngài cho đúng Chánh pháp. Cũng nhiều khi lòng tịnh tín của chúng ta đối với Ngài chưa đạt đến bất động, còn bị hạn chế rất nhiều. Lại thêm, có nhiều sự kiện chúng ta trích dẫn từ những tài liệu không được chính xác về Đức Phật của chúng ta và vì vậy hình ảnh chúng ta xây dựng về Ngài cũng có rất nhiều thiếu sót, gò bó. Do vậy chúng tôi nghĩ, một đề tài thuyết giảng nói đến Đức Phật của chúng ta cũng là một vấn đề rất cần thiết và nên làm.
Việc trước tiên chúng tôi làm là hạn chế các tư liệu mà chúng tôi sử dụng, chỉ từ kinh tạng Pàli mà thôi. Sự hạn chế này giúp chúng tôi loại bỏ rất nhiều sự kiện có thể đi quá xa thời đại Đức Phật còn tại thế, vào khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Sự hạn chế các tư liệu chỉ trong kinh tạng Pàli giúp chúng tôi xây dựng hình bóng bậc Đạo sư vừa có một sự nhất trí trong vấn đề nội dung, vừa diễn tả những hình ảnh tương đối trung thực về bậc đại Đạo sư của chúng ta…
Đề cập đến bậc Đạo sư của chúng ta, trước tiên, chúng ta cần nhấn mạnh đến vị trí có một không hai của Đức Phật – vị trí này cho chúng ta thấy không thể có một Đức Phật thứ hai trong suốt hiền kiếp Đức Phật tại thế – vị trí này còn

* Trang 8 *
device

chúng ta nhận rõ những đóng góp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho nhân loại, cho thế giới này thật là đặc biệt vô cùng, có vậy, chúng ta mới đánh giá đúng được sự xuất hiện rất đặc biệt của vị Bổn Sư của chúng ta.
Kinh bộ Tăng Chi tập I, trang 37 ghi chép: “Sự kiện này không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được trong một thế giới có hai vị A La Hán Chánh đẳng giác, không trước không sau, xuất hiện một lần. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, trong một thế giới chỉ có một vị A La Hán Chánh đẳng giác xuất hiện, sự kiện này có xảy ra”.
Như vậy, chúng ta có thể nói, trong hiền kiếp hiện tại, tại thế giới này, chỉ có một Đức Phật, không có hai Đức Phật, có thể có 6 Đức Phật quá khứ như Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thi Khi, v.v… nhưng thuộc vào kiếp quá khứ, không thuộc kiếp hiện tại; và có Đức Phật Di Lặc (Maitriya) nhưng thuộc vào kiếp tương lai, không thuộc kiếp hiện tại. Như vậy vị trí của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật là độc nhất vô nhị, ngay trong hiền kiếp của thời đại chúng ta, và ở trong thế giới mà hiện chúng ta đang sống. Từ nơi vị trí Phật độc nhất vô nhị này, Kinh bộ Tăng Chi tập I, trang 29 nói rõ thêm:

* Trang 9 *
device

“Một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, là xuất hiện một người không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tợ, không có đối phần, không có người ngang hàng, không có đặt ngang hàng, bậc tối thượng giữa các loài hai chân. Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A La Hán, Chánh đẳng giác, một người này, khi xuất hiện ở đời, là xuất hiện một người không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tợ, không có đối phần, không có người ngang hàng, không có đặt ngang bằng, bậc Tối thắng giữa các loài hai chân”.
Như vậy Đức Phật của chúng ta không có một ai có thể sánh bằng, không có tương tự, không có đối phần. Đặc điểm này đưa chúng ta đến một vấn đề mới, Đức Phật đứng trên vị trí gì để trở thành một bậc Tối thượng ở đời, không ai có thể sánh bằng? Trung bộ kinh III, trang 110 nói lên địa vị tối thượng này của Sa-môn Gotama, tức là Đức Phật của chúng ta:
“Không thể có một vị Tỷ-kheo, này Bà La Môn, thành tựu một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ tất cả các pháp mà Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh đẳng giác đã thành tựu. Này Bà La Môn, Thế Tôn là bậc làm khơi dậy con đường trước đây chưa được hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa từng

* Trang 10 *
device

được nói, là bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Và nay, các đệ tử là những vị sống hành đạo và tùy hành và sẽ thành tựu đạo quả”.
Với đoạn kinh trên, chúng ta thấy vị trí độc nhất vô nhị của Đức Phật chúng ta, Ngài là vị đã làm khởi dậy con đường giải thoát mà trước đây chưa từng được ai làm cho khởi dậy; Ngài làm cho biết con đường trước đây chưa từng được ai làm cho biết; nói lên con đường trước đây chưa từng được ai nói. Con đường ấy là gì? Chính là tiến trình giác ngộ giải thoát mà chính tự Ngài đầu tiên khám phá ra, tự mình tu tập con đường ấy và tự mình giải thoát giác ngộ nhờ đã đi trên con đường ấy. Tiến trình ấy là một tiến trình gồm có 5 giai đoạn, bắt đầu từ “giới, rồi đến định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến”. Con đường ấy đã được cô đọng một cách tuyệt diệu thành con đường Thánh 10 ngành bắt đầu từ “Bát chánh đạo: chánh tri kiến, …, chánh định, thêm chánh trí và chánh giải thoát”.
Đoạn kinh sau đây trong Trung bộ II, trang 211A xác nhận rõ hơn nữa vị trí đặc biệt ấy của Đức Phật:
“Này Bharadvàja, ở đây, trong số các vị Sa-môn, Bà La Môn, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, tự mình chứng tri hoàn toàn pháp ấy, tự

* Trang 11 *
device

nhận rằng về căn bản phạm hạnh đã chứng đạt ngay hiện tại thượng trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí, Ta là một trong những vị ấy”.
Từ nơi đây chúng ta không còn lấy làm lạ khi thỉnh thoảng Đức Phật rống lên tiếng rống con sư tử, tiếng rống làm ngoại đạo hoảng sợ, tiếng rống nói lên thế ưu việt của chánh pháp, như được diễn tả trong Trung bộ kinh tập I, trang 63 :
“Này các Tỷ-kheo, chỉ ở đây (tức chỉ cho trong Pháp và Luật do Đức Phật thiết lập), là đệ nhất Sa-môn, ở đây là đệ nhị Sa-môn, ở đây là đệ tam Sa-môn, ở đây là đệ tứ Sa-môn, các ngoại đạo khác không có Sa-môn”.
Tiếng rống con sư tử này xác nhận rằng chỉ có tiến trình Giới, Định, Tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, được cô đọng trong con đường Thánh Đạo Mười ngành do Đức Phật thiết lập mới đào tạo ra được các đệ nhất Sa-môn, tức là các vị Dự Lưu; các đệ nhị Sa-môn, tức là các vị Bất Lai; các đệ tam Sa-môn, tức là các vị Nhất Lai; các đệ tứ Sa-môn, tức là các vị A La Hán. Từ nơi lời xác chứng có tính chất quyết định dứt khoát này, chúng ta mới hiểu câu trả lời của Đức Phật nói với Upaka, một Du sĩ ngoại đạo đã hỏi Đức Phật là ai, khi Đức Phật đi từ Bồ Đề Đạo Tràng đến Lộc Uyển để thuyết pháp lần đầu tiên cho Kondanna

* Trang 12 *
device

(Kiều Trần Như) và 4 người bạn. Khi Upaka gặp Đức Phật với các căn trong sáng, vị Tu sĩ ngoại đạo liền hỏi:
“Các căn của hiền giả thật sáng suốt; màu da của hiền giả thật thanh tịnh, thật thanh khiết! Này hiền giả! Vì mục đích gì hiền giả xuất gia? Ai là bậc Đạo sư của hiền giả…?”.
Đức Phật liền trả lời với bài kệ :
“Ta không có Đạo sư,
Bậc như Ta không có.
Giữa thế giới nhân thiên,
Không có ai bằng Ta”.
                     (Trung bộ kinh, tập I, trang 171)
Câu trả lời này khiến chúng ta nhớ đến câu “Thiên thượng Thiên hạ, duy ngã độc tôn”, được xem là do Đức Phật tuyên bố khi Ngài đản sanh và đi bảy bước. Và câu này cũng được diễn đạt theo truyền thống Pàli với lời tuyên bố như đã được ghi trong Trường bộ kinh, trang 151:
“Aggo’ ham asmi lokassa, jettho ‘ham asmi lokassa, settho ‘ham asmi lokassa,  ayam antimà jàti, natthi dàni punabbhavoti”.
Được dịch ra như sau :

* Trang 13 *
device

“Ta là bậc tối tôn ở đời. Ta là bậc tối thượng ở đời. Ta là bậc cao nhất ở đời. Nay là đời sống cuối cùng của Ta. Nay Ta không còn tái sanh nữa”.
Như vậy, hai lời tuyên bố từ hai truyền thống khác nhau, nhưng đều nói lên địa vị độc tôn của Đức Phật. Đây không phải là một lời tuyên bố ngạo mạn như có thể bị hiểu lầm. Thực sự chỉ là một lời tuyên bố nói lên vị trí có một không hai của Đức Phật, là một vị đã tự mình khám phá và giảng dạy đạo lý giải thoát và giác ngộ. Lời tuyên bố này cũng nói lên vị trí có một không hai của chánh pháp, tức là tiến trình giải thoát giác ngộ: giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Chính tiến trình này đã được Đức Phật thân chứng và dạy lại cho các đệ tử Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni của Ngài tu học để chứng quả A La Hán như Ngài.
Với Đức Phật, tự mình đã giác ngộ, khi Ngài mới thành chánh giác, Ngài khởi lên một tư tưởng rất khiêm tốn :
“Thật là khó khăn sống không cung kính, không vâng lời. Vậy Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một Sa-môn hay Bà La Môn… Với mục đích làm cho đầy đủ giới uẩn chưa đầy đủ, làm cho đầy đủ định uẩn chưa đầy đủ… Làm cho đầy đủ tuệ uẩn chưa đầy đủ… làm cho đầy đủ giải thoát uẩn chưa

* Trang 14 *
device

đầy đủ. Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một Sa-môn hay Bà La Môn nào khác. Nhưng Ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư Thiên, Ac ma và Phạm Thiên, giữa quần chúng Sa-môn và Bà La Môn, chư Thiên và loài người, không có một Sa-môn hay Bà La Môn nào khác, với giới… với định… với tuệ… với giải thoát đầy đủ hơn Ta mà Ta có thể cung kính đảnh lễ và sống y chỉ. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: “Với Pháp này mà Ta đã chơn chánh giác ngộ, Ta hãy cung kính đảnh lễ và sống y chỉ Pháp ấy”.
Như vậy Đức Phật với tâm tư khiêm tốn muốn tìm một Sa-môn để nương tựa y chỉ, nhưng cuối cùng phải nương tựa y chỉ vào chánh pháp. Thái độ này của Đức Phật giải thích vì sao Đức Phật khuyên Tôn giả Ànanda chớ có sầu muộn sau khi Đức Phật nhập diệt, vì các đệ tử Phật luôn luôn có chánh pháp lãnh đạo, có chánh pháp làm chỗ y chỉ, có chánh pháp làm chỗ nương tựa. Đức Phật có thể xem là vị Giáo chủ khuyên chúng ta không nên nương tựa, ỷ lại cá nhân. Ngài chỉ khuyên chúng ta nên y chỉ vào chánh pháp, nên nương tựa chánh pháp.
Và như vậy, chúng ta thật không lấy làm lạ khi Đức Phật được tôn xưng là bậc tối thượng trong thế

* Trang 15 *
device

giới các loài hữu tình như kinh “Lòng tin” số 34, Tăng Chi IIA, trang 47 đã xác định :
“Dầu cho loài hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, không chân hay hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi tưởng phi phi tưởng, Thế Tôn bậc A La Hán, Chánh đẳng giác được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào Đức Phật, chúng đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, chúng được quả dị thục tối thượng.”
Từ nơi vị trí độc tôn này, chúng ta cần phải tìm hiểu chính đời sống của Ngài, những kinh nghiệm gì trên bản thân Đức Phật đã giúp Đức Phật  đạt được quả vị tối thượng. Nét độc đáo ở đây là những gì Đức Phật giảng dạy đều từ bản thân kinh nghiệm của Ngài, do tự Ngài thực hành đem lại, chớ không phải do tưởng tượng hay do một ai truyền lại cho Ngài như đoạn kinh sau, Tăng Chi II, tập A, trang 34-35 nói rõ:
“Như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai là vị đã thấy những gì cần thấy, nhưng không tưởng tượng những cái gì không được thấy, không tưởng tượng những gì cần phải thấy, không có tưởng tượng đối với người thấy. Đã nghe những cái gì cần nghe,
 

* Trang 16 *
device

nhưng không tưởng tượng điều đã được nghe, không tưởng tượng những cái gì không được nghe, không tưởng tượng những gì cần phải nghe, không tưởng tượng đối với người nghe. Đã cảm giác những cái gì cần cảm giác, nhưng không tưởng tượng những điều đã được cảm giác, không tưởng tượng những cái gì không được cảm giác, không tưởng tượng những cái gì cần được cảm giác, không tưởng tượng đối với người cảm giác. Đã thức tri những cái gì cần thức tri, nhưng không tưởng tượng điều đã được thức tri, không tưởng tượng những cái gì không được thức tri, không có tưởng tượng những gì cần được thức tri, không có tưởng tượng đối với người thức tri. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai đối với các pháp được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, nên vị ấy là như vậy. Lại nữa, người như vậy, không có ai khác tối thượng hơn và thù thắng hơn. Ta tuyên bố như vậy!”.
Sau đây là những kinh nghiệm được ghi lại về đời sống dục lạc khi Đức Phật còn là Thái tử, thái độ Đức Phật đối với vấn đề sanh, lão, bệnh, tử và ba sự kiêu mạn của tuổi trẻ, không bệnh và trọng sự sống.
“Này các Tỷ-kheo, Ta được nuôi dưỡng tế nhị, tối thắng tế nhị, hết sức tế nhị. Này các Tỷ-kheo,

* Trang 17 *
device

 trong nhà Phụ vương Ta, các hồ nước được xây lên, trong một hồ có hoa sen xanh, trong một hồ có hoa sen đỏ, trong một hồ có hoa sen trắng, tất cả phục vụ cho Ta. Không một chiên đàn nào Ta dùng, này các Tỷ-kheo, là không từ Kàsi đến, bằng vải Kàsi là khăn của Ta. Này các Tỷ-kheo, bằng vải Kàsi là áo cánh; bằng vải Kàsi là nội y; bằng vải Kàsi là thượng y. Đêm và ngày, một lọng trắng che chở cho Ta để tránh xúc chạm lạnh, nóng, bụi, cỏ hay sương. Này các Tỷ-kheo, ba lâu đài được xây dựng cho Ta, một cái cho mùa đông, một cái cho mùa hạ, một cái cho mùa mưa. Và Ta, này các Tỷ-kheo, tại lâu đài mùa mưa, trong bốn tháng mưa, được những nữ nhạc công vây quanh, Ta không xuống dưới lầu…”.
“Với Ta, này các Tỷ-kheo, được đầy đủ với sự giàu sang như vậy, được nuôi dưỡng tế nhị như vậy, Ta suy nghĩ: Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị già, không vượt qua khỏi già, khi thấy người khác bị già, lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị già, không vượt qua khỏi già, khi thấy người khác già, Ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy thật không xứng đáng cho Ta. Sau khi quán sát về Ta như vậy, này các Tỷ-kheo, sự kiêu mạn của tuổi trẻ trong tuổi trẻ được đoạn trừ hoàn toàn.”

* Trang 18 *
device

“Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị bệnh, không vượt khỏi bệnh, thấy người khác bị bệnh, lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị bệnh, không vượt qua khỏi bệnh, khi thấy người khác bị bệnh, Ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy thật không xứng đáng cho Ta. Sau khi quán sát về Ta như vậy, này các Tỷ-kheo, sự kiêu mạn của không bệnh trong không bệnh được đoạn trừ hoàn toàn”.
“Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị chết, không vượt khỏi chết, thấy người khác bị chết, lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng vậy. Ta cũng bị chết, không vượt qua khỏi chết, khi thấy người khác chết, Ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy thật không xứng đáng cho Ta. Sau khi quán sát về Ta như vậy, này các Tỷ-kheo, sự kiêu mạn của sự sống được đoạn trừ hoàn toàn” (Tăng Chi I, 162 – 163).
Ở đoạn kinh trên chúng ta thấy rõ Đức Phật của chúng ta khi còn làm Thái tử, được hưởng thọ dục lạc ở đời, nhưng không để cho các dục lạc ấy làm cho say đắm si mê, vẫn ý thức được rằng sanh, già, bệnh, chết, vẫn đang đè nặng trên kiếp sống của con người và như vậy đoạn trừ được ba sự kiêu mạn của tuổi trẻ trong

* Trang 19 *
device

tuổi trẻ, kiêu mạn của không bệnh trong không bệnh, kiêu mạn của sự sống trong sự sống.
Chính nhờ kinh nghiệm bản thân về những dục lạc ở đời, chính nhờ quán sát sáng suốt về thực trạng già, bệnh, chết của cuộc đời chính mình và tất cả mọi người, nên Đức Phật của chúng ta vượt qua sự kiêu mạn của tuổi trẻ, của không bệnh, của sự sống để sau này từ bỏ tất cả, xuất gia tu đạo.
Khi Ngài đã quyết định từ bỏ ngai vàng, châu báu, vợ đẹp con thơ, tầm đạo giải thoát, chúng ta được nghe Đức Phật của chúng ta kể lại sự học đạo của Ngài với Àlàra Kàlàma và Udaka Ràmaputta, hai vị đạo sư nổi tiếng thời bấy giờ và sau đây là kinh nghiệm bản thân của Đức Phật khi học đạo với Àlàra Kàlàma như kinh Thánh Cầu, Trung bộ I, trang 164b, đã khéo ghi chép:
“Rồi này các Tỷ-kheo, sau một thời gian, khi Ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son của cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, Ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh, hướng đến tịch tịnh. Ta đến chỗ Alàra Kàmala ở, khi đến xong liền thưa với

* Trang 20 *
device

Àlàra Kàlàma: “Hiền giả Kàlama, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này.” Này các Tỷ-kheo, được nghe nói vậy, Àlàra Kàlàma nói với Ta: “Này Tôn giả, hãy sống (và an trú), Pháp này là như vậy, khiến kẻ có trí, không bao lâu như vị Bổn sư của mình chỉ dạy, tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú.” Này các Tỷ-kheo, và không bao lâu Ta đã thông suốt Pháp ấy một cách mau chóng…”
   “Này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: “Àlàra Kàlàma tuyên bố Pháp này không phải chỉ vì lòng tin. Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, Ta mới an trú. Chắc chắn Àlàra Kàlàma biết Pháp này, thấy Pháp này rồi mới an trú.” Này các Tỷ-kheo, rồi Ta đi đến chỗ Àlàra Kàlàma ở, sau khi đến, Ta nói với Àlàra Kàlàma: “Hiền giả Kàlama, cho đến mức độ nào, Ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố Pháp này?” Này các Tỷ-kheo, được nói vậy, Àlàra Kàlàma tuyên bố về Vô sở hữu xứ. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ: “Không phải chỉ có Àlàra Kàlàma có lòng tin, Ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Àlàra Kàlàma mới có tinh tấn, Ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Àlàra Kàlàma mới có niệm, Ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Àlàra Kàlàma mới có định, Ta cũng có định. Không phải chỉ có Àlàra Kàlàma mới có tuệ, Ta cũng có tuệ. Vậy Ta hãy cố gắng chứng
 

* Trang 21 *
device

cho được Pháp mà Àlàra Kàlàma tuyên bố: “Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, Ta an trú”. Rồi này các Tỷ-kheo, không bao lâu, khi tự tri, tự chứng, tự đạt Pháp ấy một cách mau chóng, Ta an trú. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta đi đến chỗ Àlàra Kàlàma: “Này Hiền giả Kàlama, có phải Hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố Pháp này đến mức độ như vậy?” – “Vâng, Hiền giả. Tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố Pháp này đến mức độ như vậy”. – Này Hiền giả, tôi cũng đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố Pháp này đến mức độ như vậy”. “Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi được thấy một đồng Phạm hạnh như Tôn giả. Pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính Pháp này Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú; Pháp mà Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính Pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, chính Pháp ấy Hiền giả biết; Pháp mà Hiền giả biết, chính Pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, Hiền giả là như vậy; Hiền giả như thế nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, Hiền giả! Hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, Àlàra Kàlàma là Đạo sư của Ta, lại đặt Ta, đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình, và tôn sùng Ta với sự tôn kính tối thượng. Này các Tỷ-kheo, rồi Ta tự suy nghĩ:

* Trang 22 *
device

“Pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến Niết  bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt Vô sở hữu xứ.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta không tôn kính Pháp này và chán nản Pháp ấy. Ta bỏ đi.”
Tiếp đến là nếp sống khổ hạnh, Đức Phật của chúng ta tự hành trì luôn trong sáu năm trên kinh nghiệm bản thân của Ngài, như Đức Phật đã diễn tả:
“Này Sàriputta, Ta đầy đủ bốn hạnh: về khổ hạnh, Ta khổ hạnh đệ nhất; về bần uế, Ta bần uế đệ nhất; về yểm ly, Ta yểm ly đệ nhất; về độc cư, Ta độc cư đệ nhất.” (Trung bộ I, trang 76b).
Đoạn văn sau đây diễn tả hạnh ăn ít của Đức Phật chúng ta, chính những hạnh này khiến Thế Tôn gầy mòn chỉ còn da bọc xương như đã được diễn tả trong các bức tượng Tuyết Sơn, khắc ghi lại khổ hạnh đặc biệt của Thế Tôn (trong kinh Sư Tử Hống, Trung bộ I, trang 80) :
“Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Vì Ta ăn quá ít, bàn trôn của Ta trở thành như móng chân con lạc

* Trang 23 *
device

 đà. Vì Ta ăn quá ít, cái xương sống phô bày của Ta giống như một chuỗi banh. Vì Ta ăn quá ít, cái xương sườn gầy mòn của Ta giống như  rui cột một nhà sàn hư nát. Vì Ta ăn quá ít, con ngươi của Ta long lanh nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu. Vì Ta ăn quá ít, da đầu Ta trở thành nhăn nhíu, khô cằn như trái bí đắng màu trắng, cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhíu khô cằn”.
“Này Sàriputta, nếu Ta nghĩ: “Ta hãy rờ da bụng, chính xương sống bị Ta nắm lấy”. Nếu Ta nghĩ: “Ta hãy rờ xương sống; chính da bụng bị Ta nắm lấy”,  vì Ta ăn quá ít, nên này Sàriputta, da bụng của Ta đến bám chặt xương sống. Này Sàri-putta, nếu Ta nghĩ : “Ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện, thì Ta ngã gục mặt xuống đất, vì Ta ăn quá ít”. Này Sàriputta, nếu Ta muốn xoa dịu thân Ta, lấy tay xoa bóp chân tay, thời này Sàriputta, trong khi Ta lấy tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân Ta, vì Ta ăn quá ít”.
Đức Phật của chúng ta đã tự mình hành trì khổ hạnh, và sau sáu năm hành trì không có kết quả, Ngài cương quyết từ bỏ khổ hạnh và bắt đầu hướng đến hành thiền như đoạn kinh sau này nêu rõ:

* Trang 24 *
device

“Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Thuở xưa có những Sa-môn, Bà La Môn, và tương lai có những Sa-môn, Bà La Môn thình lình cảm thọ những cảm thọ, những cảm giác nhói đau, khổ đau, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Nhưng Ta với khổ hạnh khốc liệt như thế này, vẫn không chứng được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh. Hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ?”
“Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Ta biết trong khi phụ thân Ta thuộc dòng Sakka đang cày, Ta đang ngồi dưới bóng mát cây Diêm phù đề. Ta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Khi an trú như vậy, Ta nghĩ: “Đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng?” Và này Aggivessana, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi Ta: “Đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ.” (Trung bộ I, trang 240b).
Từ kinh nghiệm bản thân này, Đức Phật của chúng ta từ bỏ khổ hạnh, hành trì thiền định, chứng được sơ thiền, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, chứng được Túc mạng minh, Thiên nhãn minh và “với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc,

* Trang 25 *
device

bình tĩnh như vậy, Ta hướng tâm đến Lậu tận trí. Ta biết như thật: “Đây là khổ”. Ta biết như thật: “Đây là khổ tập”. Ta biết như thật: “Đây là khổ diệt”. Ta biết như thật: “Đây là con đường đưa đến khổ diệt”. Ta biết như thật: “Đây là các lậu hoặc”. Ta biết như thật: “Đây là lậu hoặc tập khởi”. Ta biết như thật: “Đây là lậu hoặc diệt”. Ta biết như thật: “Đây là con đường đưa đến lậu hoặc diệt”. Nhờ hiểu biết như vậy, tâm của Ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự tâm đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát”. Ta đã biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. (Trung Bộ I, trang 248a – 248).
Như vậy, cùng với kinh nghiệm bản thân từ bỏ khổ hạnh, tu tập thiền định, phát triển trí tuệ, bậc Đạo sư của chúng ta thành tựu Chánh đẳng giác và trở thành Đức Phật.
Sau khi thành đạo, Đức Phật của chúng ta luôn luôn đi hoằng hóa, thuyết pháp độ sanh. Tuy vậy, Ngài vẫn bị xuyên tạc hiểu lầm. Và Sunakkhatta đã hiểu lầm về Đức Phật của chúng ta như sau:
“Sa-môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh; Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do

* Trang 26 *
device

 suy luận tạo thành, tùy thuận trắc nghiệm và thuyết cho mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau”. (Trung bộ I, trang 69).
Đức Phật, với nhận thức sáng suốt của Ngài, chấp nhận phần hai lời phê bình của Sunakkhatta là đúng đắn; vì pháp Phật dạy không do ai dạy cho Ngài, chỉ do tự bản thân tu tập, chính do tự suy luận, chính do tùy thuận trắc nghiệm của Ngài xây dựng lên, và pháp ấy dạy cho một mục tiêu đặc biệt là đoạn trừ khổ đau của chúng sanh, và có khả năng hướng thượng giúp chúng sanh đoạn tận tham sân si, chấm dứt khổ đau. Nhưng Đức Phật không chấp nhận phần đầu lời phê bình của Sunakkhatta nói Ngài không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Ở đây, Đức Phật có được 4 tiếng rống con sư tử, xác nhận Đức Phật có được 4 pháp truyền thống, Ngài là vị có đủ 10 danh hiệu là Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh đẳng giác, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Hiểu biết thế gian, bậc Vô thượng điều ngự những ai đáng được điều ngự, bậc Thầy chư Thiên và loài người, Phật, Thế Tôn. Và Ngài chứng được Thần túc thông, Thiên nhĩ thông và Tha tâm thông. Như Lai là vị có được mười Như Lai lực, có bốn Vô sở úy. Như Lai như thật biết sự kiện

* Trang 27 *
device

có xảy ra là có xảy ra, sự kiện không xảy ra là không xảy ra. Như Lai như thật biết quả báo tùy thuộc sở do, tùy thuộc sở nhân của các hạnh nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. Như Lai như thật biết con đường đưa đến tất cả cảnh giới. Như Lai như thật biết thế giới với nhiều chủng loại sai biệt. Như Lai như thật biết chí hướng sai biệt của mọi loài hữu tình. Như Lai như thật biết các căn thượng hạ của loài người, của các loài hữu tình. Như Lai như thật biết sự tập nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các thiền chứng về thiền và giải thoát, về định. Như Lai nhớ đến các đời sống quá khứ; với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc tự mình chứng tri, chứng ngộ, thành tựu và an trú ngay trong hiện tại, Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ tâm giải thoát. Chính nhờ mười Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu vương, rống tiếng rống con Sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. (Trung bộ III, trang 70A… 71 A).
Như Lai có được bốn Vô sở úy, tức là bốn điều không sợ hãi, chính nhờ thành tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu vương, rống tiếng rống con Sư tử trong hội chúng và chuyển pháp luân:

* Trang 28 *
device

“Thế nào là bốn? Này Sàriputta, Ta thấy không có lý do gì, một Sa-môn, Bà La Môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm Thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích Ta đúng pháp rằng: Các pháp này chưa được chứng ngộ hoàn toàn mà Ngài tự xưng đã chứng ngộ hoàn toàn – Các lậu hoặc này chưa được đoạn trừ hoàn toàn mà Ngài tự xưng đã đoạn trừ hoàn toàn. Những pháp này được Ngài gọi là các chướng ngại pháp, khi được thực hành thời không có gì là chướng ngại pháp cả… Này Sàriputta, Ta thấy không có lý do gì một Sa-môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma vương, Phạm Thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích Ta đúng pháp rằng: “Pháp do Ngài thuyết giảng không đưa đến một mục tiêu đặc biệt, không có khả năng hướng thượng, không có thể dẫn người thực hành đến diệt tận khổ đau”. Này Sàriputta, vì Ta thấy không có lý do gì như vậy, nên Ta sống đạt được an ổn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy.” (Trung bộ I, trang 71B).
Như vậy, với 4 pháp truyền thống, với 10 Như Lai lực, với 4 vô sở úy, Đức Phật của chúng ta xác chứng Ngài có pháp thượng nhân, có tri kiến thù thắng của bậc Thánh, xứng đáng với địa vị Ngưu vương, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân.

* Trang 29 *
device

Đức Phật của chúng ta sở dĩ chiếm một địa vị ưu thế so sánh với các ngoại đạo đương thời là vì Ngài là vị đầu tiên để lại cho chúng ta một truyền thống kế thừa rất đặc biệt, khác với các ngoại đạo cổ xưa, và truyền thống ấy mãi cho đến ngày nay, sau hơn 2.500 năm có mặt trên thế giới này, vẫn còn được tôn trọng, tiếp nối và truyền thừa. Kinh Makhàdeva 83, Trung bộ kinh II, trang 75, đề cập đến truyền thống của Vua Makhàdeva, vị Vua này khi sợi tóc bạc đầu tiên hiện ra trên đầu của Ngài, liền giao ngôi báu cho Hoàng tử, tự mình xuất gia tu đạo. Vua Makhàdeva lại dặn Hoàng tử lên ngôi trị vì cho đến khi sợi tóc bạc đầu tiên mọc lên thời liền trao ngôi báu cho Hoàng tử của mình, còn mình thời xuất gia tu đạo. Vua Makhàdeva dặn dò phải giữ truyền thống này đừng cho gián đoạn. Tuy vậy, truyền thống của Vua Makhàdeva được truyền cho đến Vua Nemi là vị Vua cuối cùng gìn giữ truyền thống này. Con của Vua Nemi là Kalàrajanaka lại không tiếp tục truyền thống này, không chịu xuất gia khi sợi tóc bạc đầu tiên mọc trên đầu của mình và do vậy truyền thống này bị mai một. Đức Phật của chúng ta lại khác. Chính Đức Phật xác nhận như sau trong Trung Bộ I,
trang 82A
:

* Trang 30 *
device

“Này Ànanda, truyền thống ấy của Makha-deva không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niết Bàn. Và này Ànanda, thế nào là truyền thống tốt đẹp được Ta thiết lập và truyền thống ấy đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niết Bàn. Chính là Thánh đạo tám Ngành này, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Ànanda, đây là truyền thống tốt đẹp được Ta thiết lập, và truyền thống ấy đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niết Bàn. Này Ànanda, về vần đề này, Ta nói như sau: “Truyền thống tốt đẹp này do Ta thiết lập, hãy tiếp tục duy trì. Các ngươi chớ có thành người tối hậu sau Ta”. Này Ànanda, khi hai người còn tồn tại, và có sự dứt đoạn, người ấy là người tối hậu vậy. Này Ànanda, Ta nói với ngươi: “Truyền thống tốt đẹp này do Ta thiết lập, các ngươi hãy tiếp tục duy trì. Các ngươi chớ có thành người tối hậu sau Ta.” (Trung bộ II, 82A).
Như vậy, quý vị đã thấy truyền thống kế thừa mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta, chúng ta đã tiếp tục thừa kế trải hơn 2.500 năm lịch sử, và cho đến nay, truyền thống kế thừa ấy vẫn được tiếp tục.

* Trang 31 *
device

Để tìm hiểu hơn nữa về bậc Đạo sư của chúng ta, chúng ta cần phải có một ý thức rõ ràng, Đức Phật là ai, Đức Phật đã tự mình diễn tả về mình như thế nào, và Đức Phật đã được các đệ tử của mình và các ngoại đạo đề cao như thế nào? Những tư liệu đó sẽ giúp chúng ta hiểu được Đức Phật của chúng ta rõ ràng chính xác hơn và đánh giá được những đóng góp mà bậc Đạo sư đã dem lại cho nhân loại và cho thế giới.
Một vấn đề có thể làm nhiều người thắc mắc trong quá khứ cũng như trong hiện tại, là Đức Phật là ai? Ngài là Thiên thần chăng? Thiên nhân chăng? Ngài là người như chúng ta chăng? Kinh Tăng Chi tập IIA, trang 51 ghi chép như sau:
Bà La Môn Dona thấy dấu chân Đức Phật có dấu bánh xe (Pháp Luân) với đầy đủ tất cả chi tiết, khi Đức Phật đi trên con đường giữa Ukkitha và Setabbya, liền suy nghĩ đây không phải dấu chân của loài người, nên đến gần Đức Phật và hỏi: “Có phải Ngài sẽ là vị Tiên, Ngài sẽ là Càn Thát Bà, Ngài sẽ là Dạ Xoa, Ngài sẽ là loài người?”. Với bốn câu hỏi này, Đức Phật tuần tự trả lời: “Ta sẽ không là Tiên, Ta sẽ không phải là Càn Thát Bà, Ta sẽ không phải là Dạ Xoa, Ta sẽ không phải là người”.

* Trang 32 *
device

Câu trả lời làm cho Bà La Môn Dona ngạc nhiên, và chúng ta cũng dễ hiểu, vì nếu Đức Phật trả lời: “Ta sẽ là vị Tiên…, hay Ta sẽ là loài người”, tức là Đức Phật còn phải tái sinh, còn phải sanh tử luân hồi. Cho nên Đức Phật mới trả lời: “Ta không phải là vị Tiên, Ta sẽ không là Tiên, Ta sẽ không phải là Càn Thát Bà, Ta sẽ không phải là Dạ Xoa, Ta sẽ không phải là người”.
Những câu trả lời ấy đã làm cho Bà La Môn Dona ngạc nhiên khiến phải hỏi tiếp: “Vậy sở hành của Ngài là gì, và Tôn giả sẽ là gì?” Câu trả lời tiếp của Đức Phật rất là đặc biệt:
“Này Bà La Môn, đối với những người chưa đoạn tận các lậu hoặc, Ta có thể là vị Thiên với các lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt gốc rễ, được làm thành như cây Ta-la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đối với những người chưa đoạn tận các lậu hoặc, Ta có thể là Càn Thát Bà, Ta có thể là Dạ Xoa, Ta có thể là loài người, với các lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt gốc rễ, được làm thành như cây Ta-la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai…”.

* Trang 33 *
device

Như vậy, tùy thuộc chúng sanh được đề cập, đối với chúng sanh là chư Thiên chưa đoạn tận các lậu hoặc, Đức Phật có thể là vị Thiên, nhưng với các lậu hoặc đã đoạn tận, không còn sanh tử luân hồi. Đối với loài người chúng ta chưa đoạn tận các lậu hoặc, Đức Phật có thể là người, nhưng là một con người đã đoạn tận các lậu hoặc. Nói một cách khác, dầu thuộc loại chúng sanh hữu tình nào đang còn có lậu hoặc, đang còn sanh tử luân hồi, Đức Phật có thể là chúng sanh ấy, nhưng với các lậu hoặc đã đoạn tận. Chúng ta là người, Đức Phật đối với chúng ta là người, chỉ có sự sai khác: Đức Phật là người đã đoạn tận các lậu hoặc, còn chúng ta là người, nhưng chưa đoạn tận các lậu hoặc. Rồi Đức Phật cho chúng ta một thí dụ
xác định rõ ràng vị trí của Ngài trong thế giới loài người:
“Ví như, này Bà La Môn, bông sen xanh, bông sen hồng hay bông sen trắng, sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước và đứng thẳng, không bị thấm ướt. Này Bà La Môn, Ta là Phật, hãy như vậy thọ trì…”.
Sau đây là một số lời tán thán hay định nghĩa về bậc Đạo sư của chúng ta, những lời này được chính Đức Phật xác chứng:

* Trang 34 *
device

“Này Sàriputta, những ai nói một cách chơn chánh về Ta, sẽ nói như sau: “Một vị hữu tình không bị ai chi phối, đã sanh ra ở đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc của chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người.” (Trung bộ I, 83).
Tiếp đến là lời vị đệ tử đã chứng quả A La Hán nói lên lời tán thán bậc Đạo sư của mình:
“Thế Tôn đã giác ngộ, Ngài thuyết pháp để giác ngộ. Thế Tôn đã điều phục, Ngài thuyết pháp để điều phục. Thế Tôn đã tịch tịnh, Ngài thuyết pháp để tịch tịnh. Thế Tôn đã vượt qua, Ngài thuyết pháp để vượt qua. Thế Tôn đã chứng Niết Bàn, Ngài thuyết pháp để chứng Niết Bàn…” (Trung bộ I, trang 237).
Sau đây là lời tán thán của Tôn giả Udayi đối với bậc Đạo sư của mình :
“Thế Tôn thật sự là vị đã đọan trừ nhiều khổ pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện pháp cho chúng ta.” (Trung bộ I, trang 448).

* Trang 35 *
device

Kinh Tăng Chi I, trang 28, xác nhận sự xuất hiện của bậc Đạo sư của chúng ta là một sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số:
“Một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh đẳng giác. Chính một người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người”.
“Sự xuất hiện của một người, này các Tỷ-kheo, khó gặp được ở đời. Của người nào? Của Như Lai, bậc A La Hán, Chánh đẳng giác. Sự xuất hiện của một người này, này các Tỷ-kheo, khó gặp ở đời”.
“Một người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, là xuất hiện một người vi diệu. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh đẳng giác. Chính một người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời là một sự xuất hiện vi diệu”.
“Sự mệnh chung của một người, này các Tỷ-kheo, được đa số thương tiếc. Của một người nào?

* Trang 36 *
device

Của Như Lai, bậc A La Hán, Chánh đẳng giác. Sự mệnh chung của một người này, này các Tỷ-kheo, được đa số thương tiếc”.
Trong khi các bậc Đạo sư khác, giới không thanh tịnh, mạng sống không thanh tịnh, thuyết pháp không thanh tịnh, trả lời pháp không thanh tịnh, tri kiến không thanh tịnh, thì bậc Đạo sư của chúng ta thật là tuyệt diệu về cả 5 phương diện này, như Tăng Chi II, quyển B miêu tả:
“Này Moggallàna, Ta có giới thanh tịnh và Ta tự rõ biết: Giới của Ta thanh tịnh, trong sáng, không có uế nhiễm. Các đệ tử không che chở Ta về giới. Mạng sống của Ta thanh tịnh trong sáng, không uế nhiễm, các đệ tử không che chở Ta về mạng sống. Ta không chờ đợi các đệ tử che chở Ta về mạng sống. Thuyết pháp của Ta thanh tịnh, Ta tự rõ biết: Thuyết pháp của Ta thanh tịnh trong sáng, không uế nhiễm. Các đệ tử không che chở Ta về thuyết pháp. Ta không chờ đợi các đệ tử che chở Ta về thuyết pháp. Các câu trả lời của Ta thanh tịnh, Ta tự biết rõ: Các câu trả lời của Ta thanh tịnh, trong sáng, không uế nhiễm. Các đệ tử không che chở Ta về các câu trả lời. Tri kiến của Ta thanh tịnh, trong sáng, không uế nhiễm. Các đệ tử không có che chở Ta về tri kiến. Ta không chờ đợi các đệ tử che chở Ta về tri kiến”.

* Trang 37 *
device

Cuối cùng, chúng ta được nghe Đức Phật của chúng ta nói đến sự ưu ái của Ngài đối với các đệ tử của Ngài, một lòng ưu ái nhiệt tình chơn chánh, luôn luôn hướng dẫn các đệ tử của mình trên con đường giải thoát và giác ngộ:
“Này Ànanda, những gì vị Đạo sư cần phải làm vì lòng từ mẫn, mưu tìm hạnh phúc cho các đệ tử, những điều ấy đã được Ta làm, vì lòng từ mẫn của Ta đối với các ngươi. Này Ànanda, đây là những gốc cây, đây là những khoảng trống. Hãy tu thiền, này Ànanda, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là lời dạy của Ta cho các ngươi”.
Nói tóm lại, tìm hiểu và luận bàn về Đức Phật của chúng ta, thời không bao giờ có thể chấm dứt, làm sao chúng ta có thể nói lên đầy đủ thân thế sự nghiệp của vị Bổn Sư chúng ta, nói lên về tướng đức, giới đức, uy đức, trí đức và quả đức của Ngài cho nên tôi xin kết luận bài giảng của chúng tôi hôm nay với hai nhận xét mà chúng tôi xem là ưu việt, trong sự nghiệp hoằng pháp độ sanh của Đức Phật chúng ta.
Trước hết, Đức Phật của chúng ta, dầu cho có chứng được Thần túc thông, Tha tâm thông, Thiên nhĩ thông, đã không dùng thần thông để giáo hóa chúng sanh. Ngài lựa pháp môn giáo hóa để hóa độ

* Trang 38 *
device

chúng sanh. Nói cho đúng hơn, Ngài dùng thần thông một cách hết sức dè dặt, tế nhị, và hết sức kín đáo. Trong suốt 45 năm thuyết pháp và như chúng ta được thấy rõ qua các bài kinh được để lại, Ngài đi bộ từ làng này qua làng khác, từ thị trấn này qua thị trấn khác, đi vào nhà, đi vào giảng đường, đi vào hội chúng, với uy nghi bình thường của một bậc Đạo sư  đi truyền đạo và giảng đạo. Ngài không dùng thần thông, phép lạ để làm hoa mắt, để làm choáng váng những người đến với Ngài. Ngài chỉ dùng lời nói từ hòa khiêm tốn, thuyết pháp độ sinh, Ngài chỉ dùng thân giáo và khẩu giáo để giáo hóa chúng sanh. Cử chỉ, hành động của Ngài khiêm tốn và tế nhị đến nỗi Pukkusati, một đệ tử của Ngài, gặp Ngài mà vẫn không biết Ngài là Đức Phật. Ngài tế nhị và khiêm tốn đến nỗi người giữ vườn của ba vị Tôn giả Anuruddha, Kimbila và Nandiya không biết Ngài là Đức Phật, đã ngăn cản Ngài vào thăm ba vị Đại đệ tử của Ngài. Chính thái độ từ bỏ Thần túc thông, Tha tâm thông, lựa chọn giáo hóa thần thông để giáo hóa chúng sanh đã làm nổi bật giá trị tâm lý hoằng pháp mà Đức Phật của chúng ta đã dùng để hoằng hóa độ sanh.
Ưu điểm thứ hai trong sứ mệnh hoằng pháp độ sanh của Đức Phật chúng ta là Ngài luôn luôn giữ

* Trang 39 *
device

đúng vị trí của một bậc Đạo sư đối với các đệ tử. Trong kinh Ganaka Moggallàna, Trung bộ kinh, Bà La Môn Ganaka hỏi Đức Phật: “Có phải khi Sa-môn Gotama giảng dạy như vậy, thì tất cả các đệ tử của Ngài đều chứng được cứu cánh Niết Bàn?” Đức Phật trả lời là một số chứng được cứu cánh Niết Bàn, một số không chứng được. Ganaka bèn hỏi: “Do nhân gì, do duyên gì, trong khi có một con đường đưa đến Niết Bàn, trong khi có một Tôn Giả Gotama là bậc chỉ đường, tuy vậy các đệ tử Tôn giả Gotama được Tôn giả Gotama khuyên giải như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh Niết Bàn, một số không chứng được?” Đức Phật trả lời một cách rất nhẹ nhàng, khiêm tốn nhưng cũng rất thiết thực và tuyệt diệu, giữ đúng vị trí của bậc Đạo sư đối với các đệ tử :
“Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi có một Niết Bàn, có một con đường đưa đến Niết Bàn và trong khi có mặt Ta là người chỉ đường, nhưng các đệ tử của Ta, được Ta khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh Niết Bàn, một số không chứng được. Ở đây, này Bà La Môn, Ta làm gì được? Như lai chỉ là người chỉ đường.” (Trung bộ kinh III, trang 105).
Câu trả lời của Đức Phật chúng ta nói lên trách nhiệm của một bậc Đạo sư là trình bày, giảng dạy

* Trang 40 *
device

con đường giải thoát giác ngộ chứ không phải thay thế đệ tử tu hành giúp cho các đệ tử. Thái độ của Đức Phật trong tư cách của một bậc Đạo sư cũng nói lên lòng tin tưởng của mình đối với khả năng hiểu biết và tu chứng của các đệ tử của mình. Ngài chỉ dạy con đường, các đệ tử phải tự mình dấn bước trên con đường ấy. Chính nhờ Đức Phật ý thức rõ ràng vị trí của bậc Đạo sư và vị trí của người đệ tử, nên Đức Phật đã thành công rực rỡ trong sứ mệnh hoằng pháp độ sanh của Ngài.
Với hai nhận xét trên, chúng tôi xin kết thúc bài giảng của chúng tôi hôm nay về bậc Đạo sư của chúng ta, với hy vọng rằng bài giảng của chúng tôi giúp các Phật tử hiểu rõ hơn về sứ mệnh hoằng pháp độ sanh của Đức Phật chúng ta, để chúng ta, những đệ tử của Ngài, xuất gia cũng như tại gia, dầu đã trải qua 2.500 năm lịch sử, vẫn tin tưởng và mạnh mẽ tiến bước trên con đường giác ngộ và giải thoát mà bậc Đạo sư đã giảng dạy.

* Trang 41 *
device

 
Đức Phật của chúng ta