LOGO VNBET
CHUYỂN PHÁP LUÂN KINH *
(Dhammacakkappavattana Sutta)

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn gọi 5 vị Tỷ-kheo và dạy : “Này các Tỷ-kheo, có hai điều thái quá, người xuất gia không nên theo. Thế nào là hai? Một là mê đắm các dục, hạ liệt, vô thức, phàm phu, không xứng thánh hạnh, không ứng đạo lý. Hai là tu hành khổ hạnh, đau đớn, không xứng thánh hạnh, không ứng đạo lý. Này các Tỷ-kheo, chính nhờ tránh xa hai điều thái quá này, Đức Như Lai giác ngộ con đường Trung đạo, con đường đem đến pháp nhãn, trí tuệ, đưa đến an tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niết-bàn”.
“Này các Tỷ-kheo, con đường Trung đạo Đức Như Lai giác ngộ, con đường đem đến pháp nhãn, trí tuệ, đưa lại an tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niết-bàn là gì? Chính là con đường Thánh đạo tám ngành : Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các Tỷ-kheo, chính con đường ấy là con đường* (Dịch theo bản Pali Mahavagga).

* Trang 25 *
device

 Trung đạo Đức Như Lai chứng ngộ, con đường đưa đến pháp nhãn, trí tuệ, đem lại an tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niết-bàn.
Này các Tỷ-kheo, đây chính là Khổ Thánh đế : sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, oán hội ngộ là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại năm uẩn chấp thủ là khổ.
Này các Tỷ-kheo, đây chính là Tập Khổ Thánh đế. Chính là ái đưa đến tái sanh, tương ứng với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, chính là dục ái, hữu ái, vô hữu ái.
Này các Tỷ-kheo, đây chính là Diệt Khổ Thánh đế. Chính là diệt tận, vô dục, từ bỏ, xả ly, giải thoát, tự tại đối với các ái”.
Này các Tỷ-kheo, đây chính là Đạo Diệt Khổ Thánh đế, đưa đến diệt khổ, chính là Thánh đạo tám ngành : Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.”
“Này các Tỷ-kheo, “Khổ Thánh đế” này,đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, chính tự nơi Ta, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Này các Tỷ-kheo, pháp Khổ Thánh đếcần phải hiểu này, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, chính tự nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh,

* Trang 26 *
device

 minh sanh, quang sanh. Này các Tỷ-kheo, pháp Khổ Thánh đế đã được chứng hiểu này, đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, chính tự nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh.
Này các Tỷ-kheo, “Tập Khổ Thánh đế” này, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, chính tự nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Này các Tỷ-kheo, pháp Tập Khổ Thánh đế cần phải đoạn diệt này, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, chính tự nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Này các Tỷ-kheo, pháp Tập Khổ Thánh đế đã được đoạn diệt này, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, chính tự nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh.
Này các Tỷ-kheo, “Diệt Khổ Thánh đế” này, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, chính tự nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Này các Tỷ-kheo, pháp Diệt Khổ Thánh đế cần phải chứng ngộ này, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, chính tự nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Này các Tỷ-kheo, pháp Diệt Khổ Thánh Đế đã được chứng ngộ này, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, chính tự nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh.

* Trang 27 *
device

Này các Tỷ-kheo, “Đạo Diệt Khổ Thánh đế” này, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, chính tự nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Này các Tỷ-kheo, pháp Đạo Diệt Khổ Thánh Đế cần phải tu tập này, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, chính tự nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Này các Tỷ-kheo, pháp Đạo Diệt Khổ Thánh Đế đã được tu tập này, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, chính tự nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh.”
“Này các Tỷ-kheo, nếu như thực tri kiến Ta đối với bốn Thánh đế này, cùng tận ba chuyển, 12 hạnh không hoàn toàn thanh tịnh, thì ta không tuyên bố với các hàng chư Thiên, Ma vương, Phạm Thiên, với các chúng Bà-la-môn và Sa-môn gồm cả Nhơn Thiên : “Ta đã chứng ngộ Vô thượng chánh đẳng chánh giác”. Này các Tỷ-kheo, khi tri kiến như thực của Ta đối với bốn Thánh đế này, cùng tận 3 chuyển, 12 hạnh hoàn toàn thanh tịnh, chỉ khi ấy, này các Tỷ-kheo, Ta mới tuyên bố với các chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, và các chúng Bà-la-môn và Sa-môn gồm cả Nhơn thiên : “Ta đã chứng ngộ Vô thượng chánh đẳng chánh giác”. Và chính nơi Ta, tri kiến sanh, chắc chắn tâm Ta đã được giải thoát. Đây chỉ là đời

* Trang 28 *
device

 sống cuối cùng của Ta. Nay không có đời sống nào khác nữa.”
Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, chúng 5 vị Tỷ-kheo hoan hỷ tán thán lời dạy Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh này, ngài Kondanno (Kiều-trần-như) đạt được pháp nhãn thanh tịnh vô cấu : “Các pháp do tập sanh là những pháp dị biệt”.
Khi Đức Thế Tôn chuyển pháp luân này, chư Thiên ở quả đất này hô lớn tiếng : “Nay tại Ba-la-nại, chư Tiên đọa xứ, tại Lộc Uyển, vô thượng pháp luân đã được Đức Thế Tôn chuyển vận, pháp luân này chưa từng được Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Ma, Phạm thiên nào hoặc một ai ở thế giới này chuyển vận”. Khi được nghe chư Thiên ở cõi đất này la lớn tiếng như vậy, bốn Thiên vương cũng la lớn tiếng : “Nay tại Ba-la-nại, chư Tiên đọa xứ, tại Lộc Uyển, pháp luân vô thượng này đã được Thế Tôn chuyển vận, pháp luân này chưa từng được Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Ma, Phạm Thiên nào hoặc một  ai ở thế giới này chuyển vận”. Khi nghe bốn Thiên Vương Thiên la lớn tiếng như vậy, chư Thiên các cõi Tam-thập-tam-thiên... Dạ-ma thiên... Đâu-suất thiên... Hóa Lạc thiên... Tha-hóa-tự-tại thiên, các chư Thiên ở cõi Phạm Thiên đều la lớn tiếng : “Nay tại Ba-la-nại, chỗ chư Tiên đọa xứ, tại Lộc Uyển, pháp luân vô thượng này đã được Đức Thế Tôn chuyển vận,

* Trang 29 *
device

Pháp luân này chưa từng được Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Ma, Phạm thiên nào hoặc một ai ở thế giới này chuyển vận”.
Chính tại giờ phút ấy, thời gian ấy, sát-na ấy, tiếng la thấu cõi Phạm Thiên và như vậy cả 10 ngàn thế giới đều rung động, chuyển động, chuyển động qua lại và một hào quang vô tận, tối thắng phát chiếu ở cõi đất này thắng xa ánh sáng của hàng chư Thiên.
Lúc ấy, Đức Thế Tôn tuyên bố: “Chính Kiều-trần-như đã chứng hiểu, chính Kiều-trần-như đã chứng hiểu.” Như vậy Đại đức Kiều-trần-như được tên là Annata Kondanna : Kondanna giác hiểu...

* Trang 30 *
device

 
Đức Phật nhà đại giáo dục