LOGO VNBET
Mục lục
 

        Lời nói đầu ............................................................. 3
 1. Đức Phật – nhà đại giáo dục ............................. 5
 2. Đức Phật dạy những gì và không dạy
  những gì......................................................... 11
 3. Lời Đức Phật dạy cho thế giới hiện đại ........... 16
 4. Định lý Duyên khởi : Paticcasamuppada ......... 21
 5. Chuyển Pháp luân kinh .................................. 25
 6. Khái niệm về Abhidhamma ............................ 31
 7. Abhidhamma hay Luận lý học ........................ 44
 8. Thiện ác nghiệp báo ....................................... 53
 9. Chữ nghiệp trong đạo Phật ............................. 65
 10. Nên nghe Chánh pháp thế nào ? ..................... 76
 11. Dòng tâm thức hay tâm lý học
  trong đạo Phật ................................................ 82
 12. Đạo Phật  đối với tôi có ý nghĩa gì ? ................ 91
 13. Tinh tấn ....................................................... 101
 14. Phương pháp học Phật  ................................. 115
 15. Đạo từ bi phổ biến ........................................ 124
 16. 7 nguyên lý phát triển Giáo hội ..................... 130
 17. Tinh túy của sự tu hành           136

* Trang 310 *
device

18.Tôn giáo phải là nguyên nhân
sự thống nhất nhân loại ................................ 138
 19.Phong trào Phật giáo ở Ấn Độ .................. 148
 20.Đức Phật với bom khinh khí .................... 158
  21.Hòa bình thế giới .................................... 162
   22.Giải phóng và giải thoát .......................... 167
23.Nhân vị trong đạo Phật ............................ 176
24.Vài đặc điểm của đạo Phật ........................ 191
25.Đời sống giải thoát đạo Phật có thể
thực hiện ở Âu châu không ? ........................ 198
 26.Thông điệp của Đức Phật .......................... 216
27.Chiến tranh là tàn phá, Đại học
là xây dựng .................................................. 236
28.Sứ mệnh của Viện Cao đẳng Phật học .................. 244
29.Vai trò Đại học, ý nghĩa Văn khoa
và Khoa học Nhân văn .............................................. 253
30.Tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam ...................... 262
31.Những đề nghị ..................................................... 267
32.Vấn đề Lục về giáo dục Đại học ........................... 275
33.Hội đồng Đại học tư lập Việt Nam ........................ 281
34.Người Đức và đạo Phật ........................................ 286
35.Trả lời câu hỏi một nữ sinh viên Y khoa ............... 291
36.Một đêm trăng trên núi Linh thứu......................... 301
Mục lục ............................................................... 309

* Trang 311 *
device

 
Đức Phật nhà đại giáo dục