LOGO VNBET
TINH TÚY CỦA SỰ TU HÀNH *


“Này các Tỷ-kheo, ví dụ có người cần một khúc gỗ trung tâm (gỗ tròn) tốt, muốn có khúc gỗ trung tâm tốt, và đi tìm khúc gỗ trung tâm tốt. Người ấy gặp được một cây cao lớn, đứng thẳng, có trung tâm gỗ tốt. Nhưng người ấy bỏ qua trung tâm gỗ tốt, chỉ đẽo lấy vỏ cây và lớp gỗ ở ngoài, mang vỏ cây và lớp gỗ ở ngoài về và cho đó là trung tâm gỗ tốt.
“Người có trí thấy vậy liền nói : Người này thật không biết phân biệt trung tâm gỗ tốt và vỏ cây, lớp gỗ ở ngoài cùng nhành cây. Người ấy cần khúc gỗ trung tâm tốt, muốn có khúc gỗ trung tâm tốt và đi tìm khúc gỗ trung tâm tốt. Người ấy gặp được một cây cao lớn, đứng thẳng, có trung tâm gỗ tốt. Nhưng người ấy bỏ qua trung tâm gỗ tốt, chỉ đẽo lấy vỏ cây và lớp gỗ ở ngoài, mang vỏ cây và lớp gỗ ở ngoài về và cho đó là trung tâm gỗ tốt. Như vậy, cách tìm và chọn trung tâm gỗ tốt như vậy không bao giờ giúp người ấy thỏa mãn được nhu cầu của mình.”* (Dịch từ kinh Majjhimanikaya.)

* Trang 136 *
device

“Cũng như vậy, này các Tỷ-kheo, bản ý của đời sống tu hành không phải là cốt mưu cầu các quyền lợi tài sản, danh vọng hoặc tiếng tăm của thế gian …”
“Bản chất của tu hành, này các Tỷ-kheo, chính là sự giải thoát thiết thực của tâm trí. Này các Tỷ-kheo, sự giải thoát tâm trí mới thật là ý nghĩa, là tinh túy, là mục đích cuối cùng của một đời sống tu hành phạm hạnh.”

* Trang 137 *
device

 
Đức Phật nhà đại giáo dục