LOGO VNBET
MỤC LỤC

 
DUY THỨC NHẬP MÔN .......................................................................................................05
Lời nói đầu. ...........................................................................................................................05
Bài 1: Luận Đại Thừa Trăm Pháp ....................................................................................09
Bài 2: Luận Đại Thừa Trăm Pháp (tiếp theo)......................................................................14
Bài 3: I. Tâm Vương .....................................................................................................................21
Bài 4:  Ý Thức.........................................................................................................................28
Bài 5: Mạt Na Thức................................................................................................................34
Bài 6: A Lại Da Thức..................................................................................................................40
Bài 7: II. Tâm Sở .........................................................................................................................47
Bài 8:  Tùy Phiền Não ................................................................................................................53
Bài 9: Bất Định Tâm Sở ............................................................................................................58
             III. Sắc Pháp  ..................................................................................................................60
Bài 10: IV. Tâm Bất Tương Ưng Hành Pháp .........................................................................64
             V. Vô Vi Pháp ..................................................................................................................68
                Nói " Không Thật" (Vô Ngã). ....................................................................................70
DUY THỨC HỌC (TẬP 2)
Bài 1: Duy Thức Phương Tiện Đàm ........................................................................................73
Bài 2: Thành Lập Tám Thức ......................................................................................................83
Bài 3: Nói Lược Các Tâm Sở .....................................................................................................93
Bài 4: Kinh Nghiệm Duy Thức ...................................................................................................100
Bài 5: Đem Vệc Chiêm Bao Để Xét Nghiệm Lý Duy Thức ....................................................106
Bài 6: Lược Giải Lời Vấn Nạn Của Ngoại Nhơn......................................................................110
Bài 7: Kết Luận ...............................................................................................................................119

 

* Trang 341 *
device

DUY THỨC HỌC (TẬP 3).......................................................................................................121
Bài 1: Nói Về Duy Thức Và Thiền Tông ...................................................................................125
Bài 2: Nói Về Yếu Chỉ Của Duy Thức....................................................................................130
Bài 3:  Nói Về Chơn Vọng Và Sanh Diệt.........................................................................................133
Bài 4:  Nói Về Tướng Của Thức Chia Và Hiệp.......................................................................................138
Bài 5: Tâm Vương Và Tâm Sở Tương Ưng............................................................................................142
Bài 6: Giải Thích 4 Phần .................................................................................................................155
Bài 7: Nói Về Chủng Tánh Và Huân Tập........................................................................................................159

DUY THỨC HỌC (TẬP 4)
Bài 8: Nói Về 10 Duyên, 4 Nhân, Và 5 Quả......................................................................................171
Bài 9: Nói Về 3 Lượng Và 3 Cảnh ......................................................................................................173
Bài 10: Nói Về Tướng Trạng Của Thức Biến........................................................................................181
Bài 11: Nói Về " Tướng Sở Biến" Của Các Thức....................................................................................201
Bài 12: Nói Về 2 Đế Và 3 Tánh......................................................................................................209
Bài  13: Dẫn Sách Thế Tục Để So Sánh ..........................................................................................110

LUẬN A ĐÀ NA THỨC ..................................................................................................................231
DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI ...................................................................................263
Bài 1: ................................................................................................................................................269
Bài 2: .................................................................................................................................................275
Bài 3: ................................................................................................................................................283
Bài 4: ...............................................................................................................................................289
Bài 5: ...............................................................................................................................................298
Bài 6: Giải Thích Các Điều Nghi ....................................................................................................304
Bài 7: .............................................................................................................................................313
DUY THỨC TAM THẬP TỤNG CHÁNH VĂN ......................................................................322
Biểu thứ nhất ................................................................................................................................339
Biệu thứ hai  .................................................................................................................................340


 

* Trang 342 *
device

 
Duy Thức Học Nhập Môn