LOGO VNBET
KINH MA HA MA DA
 
PHẬT THĂNG ĐAO LỢl THIÊN VỊ MU THUYT PHÁP
[Đ.12,N: 383 Tr. 1005]
 
Sa-môn THÍCH ĐÀM CẢNH
dịch sang ch Hán vào đời Tiêu T
 
Tỳ-kheo THÍCH PHƯỚC SƠN
dịch sang tiếng Việt

* Trang 25 *
device

 
Giải Trình Ý Nghĩa Vu Lan