LOGO VNBET

Giảng giải Luận Đại Thừa Khởi Tín

Lời tựa

Mục lục

Tổng luận - I. Tác giả và dịch giả

II. Vị trí Luận Đại thừa Khởi Tín trong Phật Pháp

Phần giải thích

Chương một - Ý hướng của sự quy kính và mục lục tạo luận, I. Quy kính Tam bảo

II. Mục đích của sự quy kính

III. Năm phần

chương hai, I. Nhân duyên tạo luận

II. Nguyên nhân tất yếu

chương ba - Ý nghĩa hình thành pháp Đại thừa, I. Tồng quát

II. Tâm chúng sanh

III. Pháp Đại thừa

chương bốn - Giải thích ý nghĩa pháp Đại thừa, I. Trình bày ý nghĩa chân chính pháp Đại thừa

1. Nhất tâm nhị môn

2. Tâm sanh diệt môn

3. Tâm sanh diệt môn

II. Nhân duyên sanh diệt của tâm, 1. Tạng tâm vì y vào các thức mà sanh khởi

2. Vô minh do vì nhiễm tâm mà diệt

3. Tướng sanh diệt của tâm

4. Từ sanh diệt đến chơn như

III. Phân biệt phát thú đạo tướng

1. Thành tựu tín phát tâm

2. Ba hình thức phát tâm

3. Bốn loại phương tiện

4. Công đức thù thắng từ sự phát tâm

5. Phân biệt về thối chuyển và bất thối chuyển

IV. Giải hành phát tâm

V. Chứng phát tâm

Chương năm- Phần tu tập tín tâm, I. Khái quát

II. Nội dung tu tập tín tâm

III. Phương pháp tu tập, 1. Năm pháp môn

2, Tu chỉ

3. Tu quán

4. Phương tiện tu hành thù thắng

Chương sáu - Lợi ích của việc siêng năng tu tập, I. Khuyến khích tu tập

1. Công đức tu học

2. Lỗi lầm của việc phỉ báng

3. Tổng kết khuyến khích

II. Hồi hướng

Giảng giải Luận Đại Thừa Khởi Tín