LOGO VNBET

Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Lời Thưa

Tưởng Niệm

Giới Thiệu Về Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Sự Liên Hệ Của Kinh Với Tam Tạng

Sự Phán Giáo Trong Kinh Lăng Nghiêm

Bốn Loại Tứ Đế Trong Kinh Lăng Nghiêm

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Quyển I) - Giải Thích Đề Kinh

Phần Tựa Chung

Phần Tựa Riêng

Phần Chánh Tông

Mười Phen Chỉ Tánh Thấy

Quyển II: 7. Chỉ Rõ Tính Thấy Không Sinh Không Diệt

Chỉ Ra Không Có Cái Gì Ra Ngoài Cái Thấy

Ngài Văn Thù Kính Xin Phật Phát Minh Hai Thứ

Tánh Thấy Là Nhất Chơn Tuyệt Đãi, Ra Ngoài Các Nghĩa : Thị Và Phi Thị

Nghi Tâm Tính Tự Nhiên Như Thần Ngã

Nghi Là Nhân Duyên

Tánh Thấy Là Phi Nhơn Duyên Phi Tự Nhiên, Ly Hết Thảy Tướng Và Tức Hết Thảy Pháp

Lại Nghi Nhân Duyên

Chỉ Thẳng Sự Thật Nhận Thấy Tính Thấy

Xin Chỉ Dạy Cái Nghĩa: Nhận Thấy Tánh Thấy Không Phải Là Cái Thấy

Chỉ Ra Hai Thứ Nhận Thức Sai Lầm

Sao Gọi Là Nhận Thức Sai Lầm Nghiệp Chung

So Sánh Cái Thấy Hiện Tiền Để Chỉ Rõ Ý Nghĩa

Tóm Thu 4 Khoa, 7 Đại Về Như Lai Tạng Để Phát Khởi Chỗ Chân Ngộ

Phật Chỉ Rõ Cái Kiến Tánh Là Phi Hòa Hợp Sanh

Phật Tóm Chỉ Các Pháp Tướng Đều Là Giả Dối, Thật Ra Chỉ Là Như Lai Tạng Tánh. 1. Phật Chỉ Bản Tánh Của Ngũ Ấm Là Như Lai Tạng Tánh.

Quyển III : Phật Nương Nơi Kiến TÍnh Chỉ Rõ Như Lai Tạng Tánh

Phật Chỉ Bản Tánh Của Thập Bát Giới Là Giả Dối, Thật Ra Là Tánh Diệu Chơn Như Của Như Lai Tạng

Phật Chỉ Bản Tánh Của Thất Đại Là Giả Dối, Thật Ra Chỉ Là Tánh Diệu Chơn Như Của Như Lai Tạng

Ngài A-Nan Và Đại Chúng Ngộ Được Chơn Tâm Và Tán Phật Phát Nguyện

Quyển IV:

Phật Chỉ Chỗ Vọng Sanh Tương Tục

Phật Chỉ Tánh Bất Biến Tùy Duyên, Tùy Duyên Bất Biến Của Như Lai Tạng

Phật Dạy Hết Mê Tức Là Bồ-đề

Phật Lại Phá Cái Nghĩa Nhơn Duyên Tự Nhiên Và Trách Ông A-nan Chỉ Học Văn Tự Không Biết Thực Hành.

Phật Khai Thị Hai Nghĩa Quyết Định Trong Đường Tu Đại Thừa

Phật Chỉ Sáu Căn Đều Giả Dối Không Có Tự Tánh, Hễ Phát Minh Chơn Tánh Thì Được Viên Thoát

Phật Dạy Cho Biết Nhơn Quả Đều Thường, Đúng Với Nghĩa Quyết Định Thứ Nhất

Quyển V

Phật Dạy Triền Phược Và Giải Thoát Không Hai

Phật Cột Khăn Để Chỉ Sự Triền Phược Và Cách Giải Thoát

Phật Gạn Hỏi Chỗ Chứng Ngộ Để Lựa Chọn Căn Viên Thông Thù Thắng

Quyển VI

Phóng Hào Quang, Hiện Điềm Lành

Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Chọn Căn Viên Thông

Chọn Lấy Cái Căn Viên Thông

Nghe Pháp Được Chứng

Nhân Vì Ngài A-nan Xin Cứu Độ Đời Vị Lai, Phật Tóm Nêu Ra Ba Nghĩa Quyết Định

Chỉ Về Quyết Định Đoạn Lòng Dâm

Chỉ Về Quyết Định Đoạn Lòng Sát

Chỉ Về Quyết Định Đoạn Lòng Thâu Đạo

Chỉ Về Quyết Định Đoạn Lòng Vọng

Quyển VII: Phật Khai Thị Về Mật Giáo

Khai Thị Pháp Tắc Lập Đạo Tràng

Tuyên Nói Tâm Chú, Rộng Khai Những Lợi Ích

Khai Thị Những Vị Trí Tu Chứng Trước Sau

Quyển VIII

An Lập Các Thánh Vị

Chỉ Dạy Tên Kinh

Nghe Pháp Được Tăng Tiến - Phân Biệt Kĩ Càng Các Nghiệp Quả

Khai Thị Về Phận Trong, Phận Ngoài Của Chúng Sinh

Chỉ Ra Mười Tập Nhân Và Sáu Giao Báo

Tu Nhân Riêng Biệt, Thành Quả Hư Vọng

Các Cõi Trời Sai Khác

Quyển IX

Khai Thị Chỗ Hư Vọng Của 7 Loài Để Khuyến Khích Tu Hành Chính Pháp

Phân Biệt Các Ấm Ma

Quyển X:

Chỉ Rõ Thứ Lớp Tiêu Diệt Các Ấm Và Giới Hạn Phạm Vi Các Ấm

Phần 3: Phần Lưu Thông - Lưu Thông Của Kinh Nầy

Lưu Thông Chung

Mục Lục

Giới Thiệu Kinh Thủ Lăng Nghiêm