LOGO VNBET

Hành Trạng Chư Thiền Đức Xứ Quảng

Dẫn Từ

Lời Nói Đầu

Phần I: Hành Trạng Chư Thiền Đức Hành Đạo Tại Quảng Nam

1. Hòa Thượng Minh Hải - Pháp Bảo

2. Hòa Thượng Thiệt Dinh - Ân Triêm

3. Hòa Thượng Pháp Kiêm - Minh Giác

4. Hòa Thượng Toàn Đức - Hoằng Tông

5. Hòa Thượng Tiên Thường - Viên Trừng

6. Hòa Thượng Chương Tư - Huệ Quang

7. Hòa Thượng Toàn Nhâm - Quán Thông

8. Hòa Thượng Chương Quảng - Mật Hạnh

9. Hòa Thượng Ấn Thanh - Chí Thành

10. Hòa Thượng Ấn Bính - Phổ Bảo

11. Hòa Thượng Ấn Bổn - Vĩnh Gia

12. Hòa Thượng Ấn Lan - Từ Trí

13. Hòa Thượng Thiền Định - Tùng Sơn

14. Hòa Thượng Thích Phước Trí

15. Hòa Thượng Thích Huệ Duyệt

16. Hòa Thượng Thích Phước Thông

17. Hòa Thượng Thích Phổ Thoại

18. Hòa Thượng Thích Thiện Quả

19. Hòa Thượng Thích Đồng Phước

20. Hòa Thượng Thích Bảo Toàn

21. Hòa Thượng Thích Trí Minh

22. Hòa Thượng Thích Tôn Bảo

23. Hòa Thượng Thích Trí Hữu

24. Hòa Thượng Thích Tôn Thắng

25. Hòa Thượng Thích Như Vạn

26. Hòa Thượng Thích Đồng Chơn

27. Hòa Thượng Thích Từ Ý

28. Hòa Thượng Thích Long Trí

29. Hòa Thượng Thích Viên Mãn

30. Hòa Thượng Thích Long Hải

31. Hòa Thượng Thích Trí Nhãn

32. Hòa Thượng Thích Quang Thể

33. Hòa Thượng Thích Trí Giác

34. Hòa Thượng Thích Giác Thìn

35. Hòa Thượng Thích Từ Mẫn

Phần II : Hành Trạng Chư Thiền Đức Hành Đạo Tại Các Tỉnh Thành

1. Hòa Thượng Minh Lượng - Thành Đẳng

2. Hòa Thượng Minh Châu - Hương Hải

3. Hòa Thượng Pháp Chuyên - Diệu Nghiêm

4. Hòa Thượng Đạo Minh - Phổ Tịnh

5. Hòa Thượng Toàn Định - Bảo Tạng

6. Hòa Thượng Hải Toàn - Linh Cơ

7. Hòa Thượng Thích Chí Thành

8. Hòa Thượng Thích Phước Huệ

9. Hòa Thượng Thích Quảng Hưng

10. Hòa Thượng Thích Huệ Chấn

11. Hòa Thượng Thích Đạo Thanh

12. Đại Đức Thích Thiện Ân

13. Hòa Thượng Thích Tịch Tràng

14. Hòa Thượng Thích Bảo Huệ

15. Thượng Tọa Thích Thiện Tường

16. Hòa Thượng Thích Pháp Lạc

17. Hòa Thượng Thích Tâm Thanh

Phần III: Hành Trạng Chư Thiền Đức Ni

1. Sư Cô Thích Nữ Diệu Định

2. Ni Trưởng Thích Nữ Đàm Minh

3. Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Trí

4. Ni Sư Thích Nữ Minh Bổn

5. Ni Trưởng Thích Nữ Như Hường

6. Ni Trưởng Thích Nữ Từ Hương

7. Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đạo

Tài Liệu Tham Khảo

Mục Lục

Hành Trạng Chư Thiền Đức Xứ Quảng