LOGO VNBET
Hòa Thượng
HẢI TOÀN – LINH CƠ
( 1823 – 1896 )
Trụ Trì Chùa Tường Vân - Huế
 
Hòa thượng vốn người họ Nguyễn, sinh năm Quý Mùi (1823), niên hiệu Minh Mạng thứ 4 tại làng Phó Trạch-tỉnh Quảng Nam.
Túc duyên nhiều đời trong Phật pháp, nên khi vừa tròn 14 tuổi, Ngài phát tâm xuất gia tại chùa Long Quang tại Thuận Hóa-Huế.
Năm Tân Sửu (1841), Thiệu Trị nguyên niên, khi vừa tròn 19 tuổi, Ngài được Hòa thượng Tánh Thiên Nhất Định thế độ và cho pháp danh là Hải Toàn, nối pháp dòng Lâm Tế đời thứ 40, thế hệ thứ 6 pháp phái Liễu Quán. Sau đó, Ngài nhập chúng tu học tại chùa Giác Hoàng, rồi thọ giới Cụ Túc tại giới đàn chùa Châu Long tỉnh Bình Định, và được cử làm Giám viện chùa Giác Hoàng.
Sau khi Hòa thượng Nhất Định viên tịch, vào năm Ất Mão (1855), niên hiệu Tự Đức thứ 4, Ngài đến chùa Tường Vân cầu pháp với Hòa thượng Tánh Hoạt Huệ Cảnh (1798-1866), được Hòa thượng phú pháp hiệu Linh Cơ và trao kệ phó pháp:

* Trang 259 *
device

Linh cơ diệu giác tại tâm vương
Thủy hải toàn thanh kiến nguyệt chương
Nhất thiết chúng sanh giai Phật tánh
Nhân do bất ngộ lạc biên phương
Nghĩa là:
Thiêng liêng then chốt tại vua tâm
Biển lớn mà trong rõ nguyệt rằm
Hết thảy chúng sanh đều thành Phật
Chỉ vì chẳng ngộ một bên lầm.
Năm Ất Sửu (1865), niên hiệu Tự Đức 18, Ngài được cử chức vụ trụ trì chùa Diệu Đế.
Năm Bính Dần (1866), niên hiệu Tự Đức 19, Hòa thượng Huệ Cảnh viên tịch, Ngài được di chúc giữ chức am chủ chùa Tường Vân. Sau đó, Hòa thượng Nhất Chơn cũng viên tịch, di chúc môn đồ cúng chùa Từ  Quang cho Ngài. Do đó, Ngài hợp nhất hai chùa làm một. Cho đến năm Tân Tỵ (1881), niên hiệu Tự Đức 34, Ngài chỉnh trang tu bổ  lợp ngói lại chùa và đặt tên là Tường Vân.
Năm Giáp Thân (1884), Kiến Phước nguyên niên, Ngài được triều đình phong làm Tăng cang chùa Giác Hoàng.

* Trang 260 *
device

Năm Ất Dậu (1885), Hàm Nghi nguyên niên, Ngài được mông ân dưỡng già. Đến năm Tân Mão (1891), niên hiệu Thành Thái thứ 3, Ngài trùng tu chùa và cho xây thêm hậu điện.
Tháng 4 năm Giáp Ngọ (1894), niên hiệu Thành Thái thứ 6, chùa Báo Quốc mở đại giới đàn, Ngài được cung thỉnh làm Giáo Thọ A-xà-lê.
Ngày mồng 1 tháng 4 năm  Bính Thân (1896), niên hiệu Thành Thái thứ 8 Ngài nhuốm bệnh bèn ban các bài kệ phó chúc cho các đệ tử Thanh Kim-Quang Diễm, Thanh Tín-Ứng Nghiệm v.v… và di chúc trụ trì chùa Tường Vân cho trưởng tử Thanh Thái-Phước Chỉ.
Vào giờ thìn ngày 25 tháng 4 cùng năm, Ngài xả báo an tường, thọ 74 tuổi. Đến ngày mồng 3 tháng 7, môn đồ tứ chúng phụng tống kim quan Ngài nhập bảo tháp ở phía bên hữu chùa Tường Vân.
Phụ lục:
Những bài kệ phú pháp cho đệ tử của ngài Hải Toàn Linh Cơ:
-Phú pháp cho đệ tử Thanh Thái Phước Chỉ:
Định tâm Phước Chỉ tịnh an nhiên
Xử thế tùy cơ liễu mục tiền
Đạo niệm tinh tu tình niệm đoạn

* Trang 261 *
device

Như kim phú pháp vĩnh lưu truyền.
- Phú pháp cho đệ tử Thanh Kim Quang Diễm:
Quang diễm tịnh thanh thiên
Nội ngoại quảng vô biên
Tâm pháp viên chánh niệm
Kế tổ thị an nhiên
- Phú pháp cho đệ tử Thanh Quang Thường Doanh:
Thường doanh khí tượng tân
Tâm nguyệt chiếu bạch vân
Tục diệm truyền phú chúc
Minh đăng phụng tổ tông
- Phú pháp cho đệ tử Thanh Phong Sung Dật:
Sung Dật thọ pháp tiên
Tâm địa phát hoa viên
Đạo minh truyền tâm pháp
Huệ đăng chiếu mãn thiên
- Phú pháp cho đệ tử Thanh Tín Ứng Nghiệm:
Ứng nghiệm tại tâm trung
Ám thất đắc đăng lung
Chiếu thể kiến vạn pháp
Tục diệm phụng tổ tông.

* Trang 262 *
device

- Phú pháp cho đệ tử Thanh Nhàn Quảng Lãm
Quảng lãm vạn pháp thông
Tâm pháp như hư không
Quang minh Phật phú chúc
Truyền đăng phụng tổ tông
- Phú pháp cho đệ tử Thanh Lương Tổng Quy:
Tổng quy nguyệt mãn lưỡng đồng viên
Yên tán vân phi nhất sắc thiên
Phật pháp bất ly ư thế pháp
Hòa quang vô nhiễm tánh như nhiên
- Phú pháp cho đệ tử Thanh Tâm Diệu Ứng
Diệu ứng đồng vi xứ xứ hoan
Vô tâm vật lụy cánh khinh an
Trực tu nhật dạ thường tinh tấn
Bảo sở cao đăng dã bất nan
- Phú pháp cho đệ tử Thanh Phước Như Lâm:
Như lâm chánh phát sắc phương hưng
Dụng lực tài bồi nhật nhật tân
Tăng tiến Bồ Đề vô thối chuyển
Xuân lai kiết quả khí phương phân.
- Phú pháp cho đệ tử Hải Trân Thoại Uyển:
Thoại uyển đạo pháp thông
Tâm pháp bổn hư không

* Trang 263 *
device

Liễu ngộ minh tâm pháp
Kế truyền thiệu tổ tông.
- Phú pháp cho đệ tử Hải An Bảo Thuận:
Bảo thuận cần giới pháp
Tảo tận trần lao tâm
Quang minh kiến Phật tánh
Vạn cổ phụng tổ tông
- Phú pháp cho đệ tử Thanh Nguyên Tiên Giảng:
Tiên giảng hội ngộ giới châm đầu
Đạo hiệp tâm truyền xưng sở cầu
Phước huệ song tu vô gián đoạn
Quang dương tổ ấn vĩnh trường lưu
- Phú pháp cho đệ tử Hải Từ Tâm Chánh:
Tâm chánh tổ đạo chấn gia phong
Bộ bộ cao đăng hướng thượng tông
Liễu ngộ ấn tâm tâm thị Phật
Tổ thừa tục diệm vĩnh xương long
Bị Chú:
Tất cả những chữ trong mộc bản ghi là Tôn thì ở đây chúng tôi phiên âm là Tông mới phù hợp với nội dung truyền pháp. Bởi lẽ kỵ tên húy của vua Thiệu Trị nên thời phong kiến tất cả chữ Tông đều đổi lại là Tôn.

* Trang 264 *
device

 
Hành Trạng Chư Thiền Đức Xứ Quảng