LOGO VNBET
THÍCH NHƯ TỊNH
Sưu tầm Biên soạn
 
 
HÀNH TRẠNG
CHƯ THIỀN ĐỨC
XỨ QUẢNG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO HÀ NỘI
PL. 2552 – DL.2008

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

DẪN TỪ
( Thay lời giới thiệu )
 
Tìm về cội nguồn tốt đẹp là điều cần thiết mà mọi người đều mong muốn thực hiện để cuộc sống mỗi lúc tươi sáng hơn lên, sự an lạc mỗi ngày được thể hiện. Điều này càng cấp thiết gấp bội trong các thời kỳ u trệ.
Có lẽ nhận ra điều cần yếu nầy, nên thời nào cũng có người nghiên cứu và viết lịch sử, may ra tìm được những tấm gương sáng để noi theo; con cháu ở nhiều thế hệ tránh được các trở ngại trên bước đường thăng hoa.
Đây là một sứ mạng thiêng liêng cao cả. Chúng ta nên trân trọng. Muốn được như thế, người viết lịch sử phải có lòng nhiệt thành, vô tư và sáng suốt.
Về các nhân vật lịch sử, có người chỉ có 1 hoặc hay hội đủ cả 3 thể loại:
1. Loại huyền sử: những sự kiện biệt lệ mà tầm nhận thức thông thường không thể với tới được, chẳng hạn như Ngài Thị Thủy (Thích Quảng Đức). Dĩ nhiên phải tránh sự lạm dụng tưởng tượng.

* Trang 3 *
device

2. Loại chánh sử: Những tài liệu được ghi chép rõ ràng đáng tin cậy, bao gồm các văn kiện trong các gia phả, bia ký, giấy độ điệp, tờ di chúc, di cảo, sách vở, báo chí, phim ảnh.
3. Loại dã sử: Những giai thoại có thật đang lưu hành tại địa phương của nhân vật ấy.
Đây là điều mong ước của tôi đối với tác giả Thích Như Tịnh trong tập " Hành Trạng Chư Thiền Đức Xứ Quảng " viết về các vị Tăng Ni quá cố tại quê nhà Quảng Nam.
Rất mong sự bổ túc các tài liệu chính xác (nếu có) của các bậc tôn túc và các thế hệ mai sau.
                                     
                                      Chùa Lầu, ngày 23-2-Mậu Tý (2008)
 
                                                THÍCH QUẢNG HẠNH

* Trang 4 *
device

 
Hành Trạng Chư Thiền Đức Xứ Quảng