LOGO VNBET
MỤC LỤC
 
Phần I: Hành trạng chư thiền đức hành đạo tại Quảng Nam.
01. Hòa thượng Minh Hải Pháp Bảo
02. Hòa thượng Thiệt Dinh Ân Triêm
03. Hòa thượng Pháp Kiêm Minh Giác
04. Hòa thượng Toàn Đức Hoằng Tông
05. Hòa thượng Tiên Thường Viên Trừng
06. Hòa thượng Chương Tư Huệ Quang
07. Hòa thượng Toàn Nhâm Quán Thông
08. Hòa thượng Chương Quảng Mật Hạnh
09. Hòa thượng Ấn Thanh Chí Thành
10. Hòa thượng Ấn Bính Phổ Bảo
11. Hòa thượng Ấn Bổn Vĩnh Gia
12. Hòa thượng Ấn Lan Từ Trí
13. Hòa thượng Thiền Định Tùng Sơn
14. Hòa thượng Thích Phước Trí
15. Hòa thượng Thích Huệ Duyệt
16. Hòa thượng Thích Phước Thông
17. Hòa thượng Thích Phổ Thoại
18. Hòa thượng Thích Thiện Quả

* Trang 392 *
device

19. Hòa thượng Thích Đồng Phước
20. Hòa thượng Thích Bảo Toàn
21. Hòa thượng Thích Trí Minh
22. Hòa thượng Thích Tôn Bảo
23. Hòa thượng Thích Trí Hữu
24. Hòa thượng Thích Tôn Thắng
25. Hòa thượng Thích Như Vạn
26. Hòa thượng Thích Đồng Chơn
27. Hòa thượng Thích Từ Ý
28. Hòa thượng Thích Long Trí
29. Hòa thượng Thích Viên Mãn
30. Hòa thượng Thích Long Hải
31. Hòa thượng Thích Trí Nhãn
32. Hòa thượng Thích Quang Thể
33. Hòa thượng Thích Trí Giác
34. Hòa thượng Thích Giác Thìn
35. Hòa thượng Thích Từ Mẫn
 
Phần II: Hành trạng chư thiền đức hành đạo tại các tỉnh thành.
01. Hòa thượng Minh Lượng Thành Đẳng
02. Hòa thượng Minh Châu Hương Hải
03. Hòa thượng Pháp Chuyên Diệu Nghiêm

* Trang 393 *
device

04. Hòa thượng Đạo Minh Phổ Tịnh
05. Hòa thượng Toàn Định Bảo Tạng
06. Hòa thượng Hải Toàn Linh Cơ
07. Hòa thượng Thích Chí Thiền
08. Hòa thượng Thích Phước Huệ
09. Hòa thượng Thích Quảng Hưng
10. Hòa thượng Thích Huệ Chấn
11. Hòa thượng Thích Đạo Thanh
12. Đại Đức Thích Thiện Ân
13. Hòa thượng Thích Tịch Tràng
14. Hòa thượng Thích Bảo Huệ
15. Thượng Tọa Thích Thiện Tường
16. Hòa thượng Thích Pháp Lạc
17. Hòa thượng Thích Tâm Thanh

Phần III: Hành Trạng Chư Thiền Đức Ni
1. Sư Cô Thích Nữ Diệu Định
2. Ni Trưởng Thích Nữ Đàm Minh
3. Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Trí
4. Ni Sư Thích Nữ Minh Bổn
5. Ni Trưởng Thích Nữ Như Hường
6. Ni Trưởng Thích Nữ Từ Hương
7. Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đạo

* Trang 394 *
device

 
Hành Trạng Chư Thiền Đức Xứ Quảng