LOGO VNBET
THÍCH MINH CHÂU


HÃY TỰ MÌNH
THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI

TUYỂN TẬP
(Tái bản lần thứ 1)
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
1998

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

LỜI GIỚI THIỆU
 
Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU, tốt nghiệp tiến sĩ Phật hoc tại Trường Đại học Phật giáo Quốc tế Nalandà, Ân Độ, là dịch giả năm bộ Kinh tạng Nikàya, là tác giả của nhiều công trình Phật học giá trị đã được ấn hành, hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và giữ nhiều chức vụ quan trọng khác trong Giáo hội.
Sau 14 năm du học ở nước ngoài, Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU trở về nước năm 1964, đảm đương trách nhiệm Viện trưởng VIỆN ĐẠI HỌC VẠN HẠNH (từ 1965 đến 1975), chuyên lo sự nghiệp giáo dục Phật giáo và phiên dịch Kinh tạng Pàli hầu đóng góp tích cực vào công cuộc đào tạo Tăng tài và hình thành ba Tạng Kinh điển bằng Việt ngữ.
Từ năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, Hòa thượng cùng với Hòa thượng THÍCH TRÍ THỦ, Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH, tiến hành công cuộc thống nhất các hệ phái Phật giáo trên toàn quốc. Đến năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thống nhất về mặt ý chí, tổ chức và hành chánh, được hình thành. Trên đường phát huy nền Phật học Việt Nam, Hòa thượng chủ trương truyền bá tư tưởng Phật học của ba bộ phái Phật giáo lớn: Thượng Tọa Bộ, Nhất Thiết Hữu Bộ và Đại Thừa, và thường nghĩ đến phần giáo lý Phật


* Trang 3 *
device

giáo căn bản chung cho các bộ phái để thiết lập cơ sở thống nhất về mặt tư tưởng Phật học.
Trong tuyển tập Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi này. Ban Báo chí, In ấn và Xuất bản Viện Nghiên cứu Phật học Việt nam tuyển chọn một số bài đã được Hòa thượng viết cho Tập văn Ban Văn Hóa Trung Ương GHPG và một số bài thuyết giảng. Qua tuyển tập này, tác giả giới thiệu đến quý đọc giả và toàn thể quý vị Phật tử Việt nam một số nét chính về giáo lý Phật giáo, nổi bật các sắc thái trí tuệ, nhân bản, tích cực và thiết thực hiện tại.

Ban Báo chí In ấn và Xuất bản Viện
Nghiên cứu Phật học Việt nam
Tháng  6 năm 1990.

* Trang 4 *
device

 
Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi