LOGO VNBET
NẾP SỐNG ĐẠO HẠNH VÀ TRÍ
TUỆ TRONG KINH PHÁP CÚ

Kinh Dhammapada theo một phân loại là tập thứ 2 trong 15 tập thuộc Tiểu bộ kinh, theo truyền thống được xem là bộ kinh được kiết tập vào kỳ kiết tập thứ nhất, ba tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, trích dẫn từ những bài kinh đặc sắc nhất của Đức Phật trong suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài, và như vậy vừa chứa đựng những tinh hoa nguyên thủy nhất của lời Phật dạy, vừa tập trung những lời dạy căn bản của Đức Bổn sư về Giới Định Tuệ, tức là tiến trình giải thoát và giác ngộ, được Đức Phật thân chứng và giảng dạy lại cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài.
Dhamma có nghĩa là Pháp. Pada có nghĩa là Câu. Dhammapada tức là những câu ghi chép lại lời dạy của Đức Phật, nên được dịch là Pháp Cú. Dhamma cũng có nghĩa là Pháp, tức là chân lý, giác ngộ, giải thoát. Pada cũng có nghĩa là bước chân.
Như vậy Dhammapada là những bước chân đưa đến chân lý, giác ngộ và giải thoát. Và mọi lời dạy của Đức Phật được thâu gọn trong tiến trình Giới - Định - Tuệ, là pháp môn đưa đến giác ngộ và giải thoát, hay nói hiện đại hơn, Giới  Định  Tuệ là nếp sống đạo hạnh và trí tuệ được tập trung trong Kinh Pháp cú này, và đây

* Trang 69 *
device

 
Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi