LOGO VNBET
Ta chỉ thuyết giảng hai điều: Sự đau khổ và sự diệt khổ”(M.i, 140). Trong Kinh Tương Ưng IV, trang 315, Đức Phật xác nhận: “Đúng vậy, này Thôn trưởng, Như Lai sống vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sanh và loài hữu tình”. Và
Ngài khích lệ các đệ tử của Ngài hãy đi cùng khắp mọi nơi để thuyết pháp: “Vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng từ mẫn đối với đời, vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư Thiên và loài người.” (S.i, 105)
II. - NGUYÊN LÝ THỨ HAI.
Nếp sống có khả năng đem lại hạnh phúc cho con người, có sức mạnh bảo vệ sức khỏe, và có khả năng hướng thượng, có triển vọng xây dựng một nền hòa bình đi đôi với công lý là nếp sống lành mạnh và biết đủ. Đây không phải đề cao khổ hạnh, vì khổ hạnh đem lại khổ đau cho con người, và không thể là một nếp sống hướng thượng.
Nếp sống lành mạnh và biết đủ, một mặt giúp chúng ta chặn đứng được các dục vọng thấp hèn làm hạ phẩm giá của con người, mặt khác còn đem lại cho chúng ta một niềm an lạc nhẹ nhàng và hướng thượng. Đây là niềm an lạc của một người đã làm chủ được bản thân, làm chủ được hoàn cảnh. Một nếp sống như vậy còn giúp chúng ta có nhiều thì giờ, có nhiều tâm huyết để phục vụ lợi ích chung cho đất nước, cho nhân quần xã hội.

* Trang 126 *
device

 
Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi