LOGO VNBET

Huyền Thoại Duy-Ma-Cật

Tựa

Chương I: Pháp Hội Vườn Xoài

I. Phát Khởi Chí Hướng

II. Biểu Tượng Cương Giới Phật Quốc

III. Hành Trang Tư Tưởng

IV. Thanh Tịnh Quốc Độ Phật

V. Tuần Tự Tu Hành

VI. Thể Nghiệm Tịnh Độ

Chương II: Hiện Thân Bệnh, I. Hiện Thực Và Quy Ước

II. Quá Trình Tu Tập

III. Vận Dụng Phương Tiện

IV. Hiện Thân Thuyết Pháp

Chương III: Hội Kiến Các Thanh Văn, I. Những Hình Tượng Mâu Thuẫn Và Phản Diện

II. Mười Đại Đệ Tử

Chương IV. Hội Kiến Các Bồ Tát, I. Mâu Thuẫn Nội Tâm Và Thời Đại

II. Các Bồ Tát

Chương V: Văn - Thù Thăm Bịnh, I. Ngôn Ngữ Và Biểu Tượng

II. Quan Hệ Nhân Sinh

III. Điều Trị

Chương VI: Bất Tư Nghị , I. Trụ Và Vô Trụ

II. Bất Tư Nghị

III. Tòa Sư Tử

IV. Tự Tại

V. Nhân Cách Ca-Diếp

Chương VII: Quán Chúng Sinh, I. Nhân Sinh Quan

II. Phát Triển Tâm Từ

III. Thiên Nữ Tán Hoa

Chương VIII: Hành Trang Giác Ngộ, I. Chủng Loại Bồ Đề

II. Quá Trình Tích Lũy

III. Phiền Não Tức Bồ Đề

IV. Chủng Tánh Như Lai

V. Quyến Thuộc Của Bồ Tát

Chương IX: Cửa Vào Bất Nhị, I. Nhất Nguyên Tuyệt Đối

II. Từ Sự Im Lặng Của Phật

III. Thể Nhập Tuyệt Đối

Chương X:Những Giá Trị Phổ Quát Của Bồ Tát Hành, I. Lý Tưởng Và Hiện Thực

II. Những Giá Trị Phổ Quát

III. Nhân Cách Siêu Việt

Chương Kết: Truyền Thừa

Sách Dẫn

Huyền Thoại Duy-Ma-Cật