LOGO VNBET

Kinh Bi Hoa

Lời Nói Đầu

悲華經卷第一, Bi Hoa Kinh - Quyển Đệ Nhất, Chuyển Pháp Luân Phẩm - Đệ Nhất

陀羅尼品 - 第二 , Đà - La - Ni Phẩm - Đệ Nhị

Kinh Bi Hoa - Quyển I, Phẩm Thứ Nhất, Chuyển Pháp Luân

Phẩm Thứ Hai Đà - La - Ni

悲華經卷第二 , Bi Hoa Kinh - Quyển Đệ Nhị, Đại Thí Phẩm - Đệ Tam Chi Nhất

Kinh Bi Hoa - Quyển II, Phẩm Thứ Ba - Phần I, Đại Thí

悲華經卷第三 - Bi Hoa Kinh - Quyển Đệ Tam, Đại Thí Phẩm - Đệ Tam Chi Nhị

諸菩薩本授記品 第四之一, Chư Bồ Tát Bổn Thọ Ký Phẩm Đệ Tứ Chi Nhất

Kinh Bi Hoa - Quyển III, Phẩm Thứ Ba - Phần II, Đại Thí

Phẩm Thứ Tư - Phần I, Bồ Tát Thọ Ký

悲華經卷第四, Bi Hoa Kinh - Quyển Đệ Tứ, Chư Bồ Tát Bổn Thọ Ký Phẩm Đệ Tứ Chi Nhị

Kinh Bi Hoa - Quyển IV, Phẩm Thứ Tư - Phần II, Bồ Tát Thọ Ký

悲華經卷第五 - Bi Hoa Kinh - Quyển Đệ Ngũ, Chư Bồ Tát Bổn Thọ Ký Phẩm Đệ Tứ Chi Tam

Kinh Bi Hoa - Quyển V, Phẩm Thứ Tư - Phần III, Bồ Tát Thọ Ký

悲華經卷第六 - Bi Hoa Kinh - Quyển Đệ Lục , Chư Bồ Tát Bổn Thọ Ký Phẩm , Đệ Tứ Chi Tứ

Kinh Bi Hoa - Quyển VI, Phẩm Thứ Tư - Phần VI, Bồ Tát Thọ Ký

悲華經卷第七, Bi Hoa Kinh - Quyển Đệ Nhất, Chư Bồ Tát Bổn Thọ Ký Phẩm, Đệ Tứ Chi Ngũ

Kinh Bi Hoa - Quyển VII, Phẩm Thứ Tư - Phần V, Bồ Tát Thọ Ký

悲華經卷第八, Bi Hoa Kinh - Quyển Đệ Bát, Chư Bồ Tát Bổn Thọ Ký Phẩm , Đệ Tứ Chi Lục

檀波羅蜜品 - Đàn Ba - La - Mật Phẩm, Đệ Ngũ Chi Nhất

Kinh Bi Hoa - Quyển VIII, Phẩm Thứ Tư - Phần VI, Bồ Tát Thọ Ký

Phẩm Thứ Năm - Phần I, Pháp Bố Thí

悲華經卷第九 - Bi Hoa Kinh - Quyển Đệ Cửu, Đàn Ba - La - Mật Phẩm, Đệ Ngũ Chi Nhị

Kinh Bi Hoa - Quyển IX, Phẩm Thứ Năm - Phần II, Pháp Bố Thí

悲華經卷第十, Bi Hoa Kinh - Quyển Đệ Thập, Đàn Ba - La - Mật Phẩm, Đệ Ngũ Chi Tam

入定三昧門品 , Nhập Định Tam Muội Môn Phẩm Đệ Lục

Kinh Bi Hoa - Quyển X, Phẩm Thứ Năm - Phần III, Pháp Bố Thí

Phẩm Thứ Sáu, Pháp Môn Nhập Định

Mục Lục - Phần Hán Văn

Kinh Bi Hoa