LOGO VNBET

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
Dịch giả: HT. THÍCH TRÍ TỊNH
 
 
 
 
 
 
 
 
KINH
DIỆU PHÁP LIÊN HOA
(Tái bản lần thứ bảy có chỉnh sửa)

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa