LOGO VNBET
SỰ TÍCH
ĐỌC KINH THOÁT KHỔ

(TRÍCH TRONG PHÁP UYỂN)

Đời Đường, ở Ung Châu, huyện Trường an có ông Cao Pháp Nhãn là cháu huyền tôn của ông Cao Tần, quan bộc xạ đời Tùy. Đến niên hiệu Long Sóc năm thứ ba, ngày 25 tháng giêng đến Trung đài dự thi, trưa cỡi ngựa về nhà. Nhà ông ở góc phía Nam phường Nghĩa Ninh, phía Đông chùa Hóa Độ. Giữa đường gặp bọn người cỡi ngựa rượt bắt, chạy về gần đến nhà té ngựa mê ngất rồi chết, mọi người tri hô, người nhà vội đến khiêng về đến sáng ngày sau mới sống lại. Ông Nhãn bảo người nhà rằng: "Ta bị quỉ bắt đến Địa ngục thấy vua Diêm La lên ngồi tòa cao, giận mắng ta rằng: Ngươi tại sao đến chùa Hóa Độ trong phòng Thầy Minh Tạng ăn trái của thường trụ Tăng? Nói xong bắt ta nuốt 400 hòn sắt nóng, đương lúc nuốt thời cổ họng nghẹn rút thân thể đỏ khô co lại biến làm màu đỏ, nuốt hết mới sống lại.
Ngày 26 là ngày ông ấy mới sống lại, lại bảo có bọn quỉ hiện đến bắt dẫn về cho vua Diêm Vương. Vua quở: "Tại sao ngươi không kính Tam bảo dám nói chuyện lỗi xấu của Tăng? Ngươi nuốt sắt xong sẽ bị cày lưỡi". Đến ngày 29 tháng đó sau khi nuốt sắt nóng xong sống lại qua đến ngày 30 sáng sớm lại chết đến Địa ngục chịu cày sắt cày lưỡi tự thấy lưỡi mình dài đến vài dặm, người ở bên xem thấy ông Nhãn le lưỡi ra hơn thước (thước Tàu). Vua lại bảo ngục tốt: "Người này nói việc hay dở của Tam bảo đem búa lớn lại chặt bỏ lưỡi nó". Ngục tốt chặt mãi không đứt. Vua bảo lấy búa thẻo nhỏ bỏ vào vạc nước sôi nấu, nấu mãi không rã. Vua lấy làm lạ hỏi thì ông Nhãn thưa: "Tôi từng đọc kinh Pháp Hoa một

* Trang 262 *
device

lượt". Vua không tin tra sổ công đức, thấy trong án có ghi: "Đọc một bộ kinh Pháp Hoa" Vua liền truyền thả cho về.
Ông Nhãn hiện còn, người đến thăm xem như đi chợ, người nghe thấy phát tâm tu hành rất đông. Cả nhà ông Nhãn từ đó rất mực kính tin Tam bảo, gắng chí tinh tấn tu hành, hằng răn nhắc nhau không hề nhàm mỏi.
Tam bảo là con thuyền từ báu đưa chúng sinh ra khỏi biển sinh tử khổ. Kính thời phước vô lượng. Khinh thời họa không nhỏ. Phật là đấng Chí Tôn, Pháp là thánh dược, Tăng là biểu hiệu của Phật và Pháp. Ông Nhãn khinh Tăng mà phải tội, lại nhờ đọc Pháp mà khỏi tai ương. Chỉ đọc có một bộ kinh Pháp Hoa mà lưỡi chặt không đứt, nấu không rã, làm đến nỗi Vua Diêm Vương phải kinh sợ mà mau đưa về. Huống là người đọc tụng 2 bộ, 3 bộ đến trăm nghìn bộ ư. Nếu người nào chí thành tụng niệm kinh Pháp Hoa thời công đức vô lượng vô biên. Tội nghiệp đều tiêu. Phước lành đầy đủ. Sau khi xả báo thân hiện tại, quyết chắc sẽ cảm thành thân vàng Kim Cang ở vị lai vậy.

* Trang 263 *
device

* Trang 264 *
device

 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa