LOGO VNBET
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
PHẨM “ĐÀ LA NI” THỨ HAI MƯƠI SÁU
1. Lúc bấy giờ, Ngài Dược Vương Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu chắp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân hay thọ trì được Kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng thông lẹ, hoặc biên chép quyển Kinh, được bao nhiêu phước đức?”
Phật bảo Ngài Dược Vương: “Nếu có Thiện nam tử, thiện nữ nhơn cúng dường tám trăm muôn ức na-do-tha hằng hà sa các Đức Phật. Ý ông nghĩ sao? Người đó được phước đức có nhiều chăng? Thưa Thế Tôn! rất nhiều.
Phật nói: “Nếu có Thiện nam tử, thiện nữ nhân ở nơi Kinh này có thể thọ trì nhẫn đến một bài kệ bốn câu đọc tụng giải nghĩa, đúng như lời mà tu hành thời công đức rất nhiều”.

* Trang 550 *
device

2. Lúc đó, Ngài Dược Vương Bồ-tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con nay sẽ cho người nói Kinh Pháp Hoa chú Đà-la-ni để giữ gìn đó. Liền nói chú rằng:
“An nhĩ, mạn nhĩ, ma nễ, ma ma nễ, chỉ lệ, già lê đệ, xa mế, xa lý đa vĩ, chuyên đế, mục đế mục đa lý, ta lý, a vĩ ta lý, tang lý, ta lý xoa duệ, a xoa duệ, a kỳ nhị chuyên đế, xa lý, Đà la ni, a lư dà bà ta ky đá tỳ xoa nhị, nễ tỳ thế, a tiện đa la nễ lý thế, a đàn dá ba lệ thâu địa, âu cứu lệ, mâu cứu lệ, a la lệ, ba la lệ, thủ ca sai, a tam ma tam lý, Phật đà tỳ kiết lợi điệt đế, đạt ma ba lợi sai đế, tăng già niết cù sa nễ bà xá bà xá thâu địa, mạn đá lã, mạn đá lã xoa dạ đa, bưu lâu đá, bưu lâu đá kiêu xá lược, ác xoa lã, ác xoa dã đa dã, a bà lư, a ma nhã na đa dạ”.
Thế Tôn! Thần chú Đà-la-ni này là của sáu mươi hai ức hằng hà sa các Đức Phật nói. Nếu có người xâm hủy vị Pháp sư này, thời là xâm hủy các Đức Phật rồi.

* Trang 551 *
device

Lúc đó, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen Dược Vương Bồ-tát rằng: “Hay thay! Hay thay! Dược Vương! Ông thương xót muốn ủng hộ vị Pháp sư đó, nên nói chú Đà-la-ni này, được nhiều lợi ích ở nơi các chúng sanh”.
3. Lúc bấy giờ, Ngài Dũng Thí Bồ-tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thọ trì Kinh Pháp Hoa mà nói chú Đà-la-ni. Nếu vị Pháp sư đó được chú Đà-la-ni này, hoặc Dạ-xoa, La-sát hoặc Phú-đan-na hoặc Kiết-giá, hoặc Cưu-bàn-trà, hoặc Ngã quỷ v.v... rình tìm chỗ dở của Pháp sư không thể được tiện lợi”. Liền ở trước Phật mà nói chú rằng:
“Toa lệ, ma ha toa lệ, úc chỉ, mục chỉ, a lê, a la bà đệ, niết đệ, niết lệ đa bà đệ, y trí nỉ, vi trí nỉ, chỉ trí nỉ, niết lệ trì nỉ, niết lệ trì bà để”.
Thế Tôn! Thần chú Đà-la-ni này của hằng hà sa các Đức Phật nói, cũng đều tùy hỷ. Nếu có người xâm hủy vị Pháp sư

* Trang 552 *
device

này thời là xâm hủy các Đức Phật đó rồi.
4. Bấy giờ, Tỳ Sa-môn Thiên Vương, vì trời hộ đời bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con cũng vì thương tưởng chúng sanh ủng hộ vị Pháp sư đó mà nói Đà-la-ni này. Liền nói chú rằng: A lê, na lê, nâu na lê, a na lư, na lý, câu na lý”.
Thế Tôn! Dùng thần chú này ủng hộ Pháp sư, con cũng tự phải ủng hộ người trì kinh này, làm cho trong khoảng trăm do tuần không có các điều tai hoạn.
5. Bấy giờ Trì Quốc Thiên Vương ở trong hội này cùng với nghìn muôn ức-na-do tha chúng Càn-thát-bà cung kính vây quanh đến trước chỗ Phật, chắp tay bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con cũng dùng thần chú Đà-la-ni ủng hộ người trì Kinh Pháp Hoa. Liền nói chú rằng:
“A dà nể, dà nể, cù lợi, càn đà lợi, chiên đà lợi, ma đắng kỳ thường cầu lợi, phù lầu tá nỉ, ác đế”.
Thế Tôn! Thần chú Đà-la-ni này là của bốn mươi hai ức các Đức Phật nói,

* Trang 553 *
device

nếu có người xâm hủy vị Pháp sư này thời là xâm hủy các Đức Phật đó rồi.
6. Bấy giờ có những La-sát nữ: Một, tên Lam-bà, Hai, tên Tỳ-lam-bà, Ba, tên Khúc-xỉ, Bốn, tên Hoa-xỉ, Năm, tên Hắc-xỉ, Sáu, tên Ða-phát, Bảy, tên Vô-yểm-túc, Tám, tên Trì-anh-lạc, Chín, tên Cao-đế, Mười, tên Ðoạt Nhất Thiết Chúng Sinh Tinh Khí. Mười vị La-sát nữ đó cùng với qủy Tử Mẫu, con và quyến thuộc đều đến chỗ Phật, đồng tiếng bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng thọ trì Kinh Pháp Hoa, trừ sự khổ hoạn cho người đó. Nếu có kẻ rình tìm chỗ dở của Pháp sư, thời làm cho chẳng được tiện lợi”. Liền ở trước Phật mà nói chú rằng:
“Y đề, y đề dẫn, y đề lý, a đề lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê lý, nê lý, lâu hê, lâu hê, lâu hê, lâu hê, đa hê, đa hê, đa hê, đâu hê, nâu hê”.
Thà trèo lên đầu chúng con, chớ đừng não hại Pháp sư, hoặc Dạ-xoa, hoặc La-

* Trang 554 *
device

sát, hoặc Ngạ quỷ hoặc Phú-đan-na, hoặc Cát-giá hoặc Tỳ-đà-la, hoặc Kiền-đà hoặc Ô-ma-lặc-đà, hoặc A-bạt-ma-la, hoặc Dạ-xoa cát giá, hoặc Nhơn-cát-giá, hoặc qủy làm bệnh nóng, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc đến bảy ngày, hoặc làm bệnh nóng luôn, hoặc hình trai, hoặc hình gái, hoặc hình đồng nam, hoặc hình đồng nữ, nhẫn đến trong chiêm bao cũng lại chớ não hại”.
Liền ở nơi trước Phật mà nói kệ rằng:
Nếu chẳng thuận chú ta
Não loạn người nói Pháp
Ðầu vỡ làm bảy phần
Như nhánh cây A-lê
Như tội giết cha mẹ
Cũng như họa ép dầu (11)
Cân lường khi dối người
Tội Ðiều Ðạt phá Tăng
Kẻ Phạm Pháp sư đây
Sẽ mắc họa như thế.
Những La-sát nữ nói kệ đó rồi, bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chúng con cũng

* Trang 555 *
device

sẽ tự mình ủng hộ người thọ trì đọc tụng Kinh này, làm cho được an ổn, lìa các sự khổ hoạn, tiêu các thuốc độc”.
7. Phật bảo các La-sát nữ: “Hay thay! Hay thay! Các người chỉ có thể ủng hộ người thọ trì tên Kinh Pháp Hoa phước chẳng thể lường được rồi, huống là ủng hộ người thọ trì toàn bộ cúng dường quyển Kinh, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, phan, lọng, kỹ nhạc, thắp các thứ đèn: đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu hoa Tô-na-ma, đèn dầu hoa Chiêm-bặc, đèn dầu hoa Bà-sư-ca, đèn dầu hoa Ưu-bát-la, nghìn trăm thứ cúng dường như thế.
Cao Ðế! Các người cùng quyến thuộc phải nên ủng hộ những Pháp sư như thế”.
Lúc nói phẩm “Ðà-la-ni” này, có sáu muôn tám nghìn người được Vô sinh Pháp nhẫn.

* Trang 556 *
device

 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa