LOGO VNBET
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
QUYỂN THỨ BẢY
(Ðời Diêu Tần Ngài Tam Tạng Pháp sư
Cưu Ma La Thập vâng chiếu dịch)
 
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
PHẨM “DIỆU ÂM BỒ TÁT” THỨ HAI MƯƠI BỐN
 
1. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nhục kế (1) tướng đại nhơn, phóng ra ánh sáng, và phóng ánh sáng nơi tướng lông trắng giữa chặng mày, soi khắp tám trăm muôn ức na-do-tha hằng hà sa các cõi Phật ở phương Ðông.
Qua khỏi số cõi đó có thế giới tên Tịnh Quang Trang Nghiêm. Nước đó có Phật hiệu: Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn (2), được vô lượng vô biên đại chúng Bồ-tát cung kính vây

* Trang 522 *
device

quanh, mà vì chúng nói pháp.
Ánh sáng lông trắng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi khắp cõi nước đó.
2. Lúc đó, trong các nước Nhất Thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm có một vị Bồ-tát tên là Diệu Âm, từ lâu đã trồng các cội công đức, cúng dường gần gũi vô lượng trăm nghìn muôn ức các Đức Phật, mà đều đặng trọn nên trí huệ rất sâu, đặng môn “Diệu Tràng Tướng tam muội” “Pháp Hoa tam muội”, “Tịnh Ðức tam muội”, “Tú Vương Hý tam muội”, “Vô Duyên tam muội”, “Trí Ấn tam muội”, “Giải Nhất thiết Chúng sanh Ngữ ngôn tam muội”, “Tập Nhất thiết công đức tam muội”, “Thanh Tịnh tam muội”, “Thần thông Du hý tam muội”, “Huệ Cự tam muội”, “Trang Nghiêm Vương tam muội”, “Tịnh Quang Minh tam muội”, “Tịnh Tạng tam muội”, “Bất Cộng tam muội”, “Nhật Triền tam muội” v.v... đặng trăm nghìn muôn ức hằng hà sa các đại Tam muội như thế.

* Trang 523 *
device

Quang minh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi đến thân vị Bồ-tát đó, liền bạch cùng Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật rằng: “Thế Tôn! Con phải qua đến cõi Ta-bà để lạy gần gũi cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng để ra mắt Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ-tát, Dược Vương Bồ-tát, Dõng Thí Bồ-tát, Tú Vương Hoa Bồ-tát, Thượng Hạnh Ý Bồ-tát, Trang Nghiêm Vương Bồ-tát, Dược Thượng Bồ-tát.
Khi đó, Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật bảo Ngài Diệu Âm Bồ-tát: “Ông chớ có khinh nước Ta-bà mà sanh lòng tưởng là hạ liệt. Thiện nam tử! Cõi Ta-bà kia cao thấp không bằng, các núi đất đá đầy dẫy sự dơ xấu, thân Phật kém nhỏ, các chúng Bồ-tát thân hình cũng nhỏ, mà thân của ông cao lớn đến bốn muôn hai nghìn do tuần, thân của Ta sáu trăm tám mươi muôn do tuần. Thân của ông tốt đẹp thứ nhất, trăm nghìn muôn phước sáng rỡ đẹp lạ, cho nên ông qua chớ khinh nước

* Trang 524 *
device

kia, hoặc ở nơi Phật, Bồ-tát cùng cõi nước mà sanh lòng tưởng cho là hạ liệt”
Ngài Diệu Âm Bồ-tát bạch với Phật đó rằng: “Thế Tôn! Con nay qua cõi Ta-bà đều là do sức thần của Như Lai, do thần thông du hý của Như Lai, do công đức trí huệ trang nghiêm của Như Lai”
3. Lúc đó, Ngài Diệu Âm Bồ-tát, chẳng rời khỏi tòa, thân chẳng lay động mà vào trong Tam muội, dùng sức tam muội ở nơi núi Kỳ Xà Quật, cách pháp tòa chẳng bao xa hóa làm tám muôn bốn nghìn cái hoa sen báu: vàng Diêm-phù-đàn làm cọng, bạc làm cánh, Kim cang làm nhụy, Chân-thúc-ca bảo làm đài.
Bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử thấy hoa sen bèn bạch cùng Phật rằng: “Thế Tôn! Ðây do nhơn duyên gì mà hiện điềm tốt này, có ngần ấy nghìn vạn hoa sen: vàng Diêm-phù-đàn làm cọng, bạc làm cánh, Kim cang làm nhụy, Chân-thúc-ca-bảo làm đài?
Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật

* Trang 525 *
device

bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: “Ðó là Diệu Âm đại Bồ-tát từ cõi nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật muốn cùng tám muôn bốn nghìn Bồ-tát vây quanh mà đến cõi Ta-bà này, để cúng dường gần gũi lễ lạy nơi Ta cùng muốn cúng dường nghe Kinh Pháp Hoa.
Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Thế Tôn! Vị Bồ-tát đó trồng cội lành gì, tu công đức gì mà có đặng sức đại thần thông như thế? Tu Tam muội gì? Mong Phật vì chúng con nói danh tự của Tam muội đó. Chúng con cũng muốn siêng tu hành đó. Tu hành môn Tam muội này mới thấy được sắc tướng lớn nhỏ oai nghi tấn chỉ của vị Bồ-tát đó. Cúi mong Đức Thế Tôn dùng sức thần thông khi vị Bồ-tát đến khiến chúng con đặng thấy.
Lúc ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: “Ðức Ða Bảo Như Lai đã diệt độ từ lâu đây, sẽ vì các ông mà hiện bày thân tướng của Bồ-tát đó”.

* Trang 526 *
device

Tức thời Đức Ða Bảo Phật bảo Bồ-tát đó rằng: “Thiện nam tử đến đây! Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử muốn thấy thân của ông”
4. Bấy giờ, Ngài Diệu Âm Bồ-tát nơi cõi nước kia ẩn mặt, cùng với tám muôn bốn nghìn Bồ-tát đồng nhau qua cõi Ta-bà, ở các nước trải qua, sáu điệu vang động, thảy đều rưới hoa sen bằng bảy báu, trăm nghìn nhạc trời chẳng trổi tự kêu, mắt của vị Bồ-tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn. Giả sử hòa hiệp trăm nghìn muôn mặt trăng, diện mạo của Ngài tốt đẹp lại hơn nơi đây, thân sắc vàng ròng vô lượng trăm nghìn công đức trang nghiêm, oai đức rất thạnh, ánh sáng chói rực, các tướng đầy đủ như thân Na-La-Diên (3) bền chắc.
Ngài vào trong đài thất bảo bay lên hư không cách đất bằng bảy cây Đa-la. Các chúng Bồ-tát cung kính vây quanh, mà đồng đến núi Kỳ Xà Quật, ở cõi Ta-bà này, đến rồi xuống đài thất bảo, dùng

* Trang 527 *
device

chuỗi ngọc giá trị trăm nghìn, đem đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật, đầu mặt lễ chân Phật dâng chuỗi ngọc lên mà bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Ðức Tịnh Tú Hoa Vương Trí Phật hỏi thăm Đức Thế Tôn ít bệnh, ít khổ, đi đứng thơ thới, sở hành an vui chăng? Bốn đại đều điều hòa chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sanh dễ độ chăng? Không có người nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, ganh ghét, bỏn xẻn, kiêu mạn chăng? Không kẻ chẳng thảo cha mẹ, chẳng kính Sa-môn (4), tà kiến tâm chẳng lành, chẳng nhiếp năm tình (5) chăng?
Thế Tôn! Chúng sanh hàng phục được các ma oán chăng? Ðức Ða Bảo Như Lai diệt độ từ lâu ở trong tháp bảy báu có đến nghe pháp chăng? Lại hỏi thăm đức Ða Bảo Như Lai: an ổn, ít khổ, kham nhẫn ở lâu đặng chăng? Thế Tôn! Nay con muốn thấy thân Ðức Ða Bảo Phật, cúi mong Thế Tôn chỉ bày cho con được thấy”.

* Trang 528 *
device

Lúc đó, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói với Phật Ða Bảo rằng: “Ông Diệu Âm Bồ-tát này muốn đặng ra mắt Phật”.
Ðức Phật Ða Bảo Phật liền nói với Diệu Âm Bồ-tát rằng: Hay thay! Hay thay! Ông có thể vì cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và nghe Kinh Pháp Hoa cùng ra mắt Văn Thù Sư Lợi v.v... nên qua đến cõi này.
5. Lúc bấy giờ, Ngài Hoa Ðức Bồ-tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Ngài Diệu Âm Bồ-tát trồng cội lành gì, tu công đức gì, mà có sức thần thông như thế?”
Ðức Phật bảo Ngài Hoa Ðức Bồ-tát: Thuở quá khứ có Phật hiệu Vân Lôi Âm Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, cõi nước tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, kiếp tên Hỷ Kiến. Diệu Âm Bồ-tát ở trong một vạn hai nghìn năm, dùng mười muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Vân Lôi Âm Vương Phật cùng dâng lên tám muôn bốn ngàn cái bát bảy báu. Do nhơn duyên quả báo đó nay sanh tại

* Trang 529 *
device

nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật, có sức thần như thế
Hoa Ðức! Ý ông nghĩ sao. Thuở đó, nơi chỗ Đức Vân Lôi Âm Vương Phật, Diệu Âm Bồ-tát cúng dường kỹ nhạc cùng dâng bát báu lên đó, đâu phải người nào lạ, chính nay là Diệu Âm đại Bồ-tát đây.
Hoa Ðức! Diệu Âm Bồ-tát này đã từng cúng dường gần gũi vô lượng các Đức Phật, từ lâu trồng cội công đức, lại gặp hằng hà sa trăm nghìn muôn ức na-do-tha Đức Phật.
6. Hoa Ðức! Ông chỉ thấy Diệu Âm Bồ-tát thân hình ở tại đây, mà Bồ-tát đó hiện các thứ thân hình, nơi nơi vì hàng chúng sanh nói Kinh điển này.
Hoặc hiện thân Phạm Vương, hoặc hiện thân Ðế Thích, hoặc hiện thân Tự tại thiên, hoặc hiện thân Ðại Tự tại thiên, hoặc hiện thân Thiên Ðại tướng quân, hoặc hiện thân Tỳ Sa Môn thiên vương, hoặc hiện thân Chuyển Luân

* Trang 530 *
device

Thánh Vương, hoặc hiện thân các Tiểu vương, hoặc hiện thân Trưởng giả, hoặc hiện thân Cư sĩ, hoặc hiện thân Tể quan, hoặc hiện thân Bà-la-môn, hoặc hiện thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, hoặc hiện thân phụ nữ của Tể quan, hoặc hiện thân phụ nữ của Bà-la-môn, hoặc hiện thân đồng nam đồng nữ, hoặc hiện thân Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, Nhơn cùng Phi nhơn v.v... mà nói Kinh này.
Bao nhiêu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các chỗ nạn đều có thể cứu giúp, nhẫn đến trong hậu cung của vua biến làm thân người nữ mà nói Kinh này.
7. Hoa Ðức! Diệu Âm Bồ-tát này, hay cứu hộ các chúng sanh trong cõi Ta-bà, Diệu Âm Bồ-tát này biến hóa hiện các thân hình như thế ở tại cõi Ta-bà này vì chúng sanh mà nói Kinh Pháp Hoa, ở nơi thần thông biến hóa không hề tổn giảm. Vị Bồ-tát này dùng ngần ấy trí

* Trang 531 *
device

huệ sáng soi cõi Ta-bà, khiến tất cả chúng sanh đều đặng hiểu biết, ở trong hằng hà sa cõi nước trong mười phương cũng lại như thế.
Nếu chúng sanh đáng dùng thân hình Thanh-văn đặng độ thoát, liền hiện thân hình Thanh-văn đặng mà vì đó nói pháp.
Ðáng dùng thân hình Duyên-giác đặng độ thoát, liền hiện thân hình Duyên-giác mà vì đó nói pháp.
Ðáng dùng thân hình Bồ-tát đặng độ thoát, liền hiện thân hình Bồ-tát đặng mà vì đó nói pháp.
Ðáng dùng thân hình Phật đặng độ thoát, liền hiện thân hình Phật mà vì đó nói pháp.
Theo chỗ đáng độ mà vì chúng hiện các thứ thân hình như thế, nhẫn đến đáng dùng diệt độ mà đặng độ thoát liền thị hiện diệt độ.
Hoa Ðức! Diệu Âm đại Bồ tát trọn nên sức đại thần thông trí huệ, việc đó như thế.

* Trang 532 *
device

Lúc ấy Ngài Hoa Ðức Bồ-tát bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn! Ngài Diệu Âm Bồ tát sâu trồng căn lành. Thế Tôn! Bồ-tát đó trụ Tam muội gì mà có thể ở các nơi biến hiện thân hình độ thoát chúng sanh như thế?
Phật bảo ngài Hoa Ðức Bồ-tát: Thiện nam tử! Tam muội đó tên là “Hiện nhất thiết sắc thân.”
Diệu Âm Bồ-tát trụ trong Tam muội đó có thể nhiêu ích vô lượng chúng sanh như thế.
8. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ-tát này những Bồ-tát cùng đi chung với Diệu Âm Bồ-tát tám muôn bốn nghìn người đều đặng: “Hiện nhất thiết sắc thân Tam muội”. Vô lượng Bồ-tát trong cõi Ta-bà này cũng đặng Tam muội đó và Đà-la-ni.
Khi Ngài Diệu Âm đại Bồ-tát cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và tháp của Ða Bảo Phật xong rồi, trở về bổn độ, các nước đi trải qua đều sáu điệu

* Trang 533 *
device

vang động, rưới hoa sen báu, trổi trăm nghìn muôn ức các thứ kỹ nhạc, đã đến bổn quốc cùng tám muôn bốn nghìn Bồ-tát vây quanh đến chỗ Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật mà bạch rằng: “Thế Tôn! Con đến cõi Ta bà lợi ích chúng sanh, ra mắt Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và ra mắt tháp Đức Ða Bảo Phật lễ lạy cúng dường, lại ra mắt Văn Thù Sư Lợi pháp vương tử Bồ-tát, Dược Vương Bồ-tát, Ðắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ-tát, Dõng Thí Bồ-tát, cũng làm cho tám muôn bốn nghìn vị Bồ-tát này đặng Hiện nhứt thiết sắc thân Tam muội”.
Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ-tát lai vãng này, bốn muôn hai nghìn vị Thiên tử đặng vô sanh pháp nhẫn. Hoa Ðức Bồ-tát đặng Pháp Hoa Tam muội”.

* Trang 534 *
device

 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa