LOGO VNBET
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
PHẨM “PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT”
THỨ HAI MƯƠI TÁM
 
1. Lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Bồ-tát dùng sức thần thông tự tại uy đức danh văn, cùng vô lượng vô biên bất khả xưng sổ chúng đại Bồ-tát từ phương Ðông mà đến; các nước đi ngang qua khắp đều rung động, rưới hoa sen báu, trổi vô lượng trăm nghìn muôn ức các thứ kỹ nhạc.
Lại cùng vô số các đại chúng: Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, Nhơn, Phi nhơn v.v... vây quanh, đều hiện sức uy đức thần thông đến cõi Ta bà trong núi Kỳ xà quật, đầu mặt lạy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đi quanh bên hữu bảy vòng, bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con ở nơi nước của đức Bảo Uy Ðức Thượng

* Trang 568 *
device

Vương Phật, xa nghe cõi Ta-bà này nói Kinh Pháp Hoa, nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức chúng Bồ-tát đồng đến để nghe thọ, cúi mong Đức Thế Tôn nên vì chúng con nói đó”.
Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân sau khi Như Lai diệt độ, thế nào mà có thể được Kinh Pháp Hoa này.
2. Phật bảo Phổ Hiền Bồ-tát rằng: “Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp, thời sau khi Như Lai diệt độ sẽ được Kinh Pháp Hoa này: một là được các Đức Phật hộ niệm, hai là trồng các cội công đức, ba là vào trong chánh định, bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sanh.
Thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp như thế, sau khi Như Lai diệt độ quyết được Kinh này.
3. Lúc đó Ngài Phổ Hiền Bồ-tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Năm trăm năm sau trong đời ác trược nếu có người thọ trì Kinh điển này, con sẽ giữ gìn trừ các

* Trang 569 *
device

sự khổ hoạn làm cho được an ổn, khiến không ai được tiện lợi rình tìm làm hại; hoặc ma, hoặc con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc người bị ma dựa, hoặc Dạ-xoa, hoặc La-sát, hoặc Cưu-bàn-trà hoặc Tỳ-xá-xà, hoặc Cát-giá, hoặc Phú-đan-na, hoặc Vi-đà-la v.v... những kẻ làm hại người đều chẳng được tiện lợi.
Người đó hoặc đi, hoặc đứng, đọc tụng Kinh này, bấy giờ con cưỡi tượng vương trắng sáu ngà cùng chúng đại Bồ-tát, đều đến chỗ người đó mà tự hiện thân ra, để cúng dường thủ hộ an ủi tâm người đó, cùng để cúng dường Kinh Pháp Hoa.
Người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này, bấy giờ con lại cưỡi tượng vương trắng hiện ra trước người đó, người đó nếu ở trong Kinh Pháp Hoa có quên một câu một bài kệ, con sẽ dạy đó chung cùng đọc tụng, làm cho thông thuộc.
Bấy giờ, người thọ trì đọc tụng Kinh

* Trang 570 *
device

Pháp Hoa được thấy thân con, lòng rất vui mừng lại càng tinh tiến, do thấy thân con nên liền được Tam muội và Đà-la-ni tên là “Triền Đà-la-ni”, trăm nghìn muôn ức “Triền Đà-la-ni”, “Pháp âm phương tiện Đà-la-ni”, được những môn Đà-la-ni như thế.
4. Thế Tôn! nếu đời sau, sau năm trăm năm trong đời ác trược, hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, người cầu tìm, người thọ trì, người đọc tụng, người biên chép, mà muốn tu tập Kinh Pháp Hoa này, thời trong hai mươi mốt ngày, phải một lòng tinh tiến, mãn hai mươi mốt ngày rồi, con sẽ cưỡi tượng trắng sáu ngà, cùng vô lượng Bồ-tát vây quanh, dùng thân mà tất cả chúng sanh ưa thấy, hiện nơi trước người đó để vì nói pháp chỉ dạy cho lợi ích vui mừng cũng lại cho chú Đà-la-ni.
Ðược chú Đà-la-ni này thời không có phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ làm hoặc loạn. Con

* Trang 571 *
device

cũng đích thân thường hộ người đó. Cúi mong Đức Thế Tôn nghe con nói chú Đà-la-ni này, liền ở trước Phật mà nói chú rằng:
“A đàn địa, đàn đà bà địa, đàn đà bà đế, đàn đà cưu xá lệ, đàn đà tu đà lệ, tu đà lệ, tu đà la bà để, Phật đà ba chuyên nễ, tát bà Đà la ni a bà đa ni, tát bà bà sa a bà đa ni, tu a bà đa ni, tăng già bà lý xoa ni, tăng già niết dà đà ni, a tăng kỳ, tăng già bà dà địa, đế lệ a đọa tăng già đâu lược, a la đế ba la đế, tát bà tăng già địa, tam ma địa dà lan địa, tát bà đạt mạ tu ba lợi Sát đế, tát bà tát tỏa lâu đà kiêu xá lược, a nâu dà địa, tân a tỳ cát lợi địa đế”.
Thế Tôn! Nếu có Bồ-tát nào được nghe chú Đà-la-ni này, phải biết đó là sức thần thông của Phổ Hiền.
5. Nếu Kinh Pháp Hoa lưu hành trong Diêm-phù-đề có người thọ trì, thời nên nghĩ rằng: đều là sức uy thần của Phổ Hiền.

* Trang 572 *
device

Nếu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chơn chánh hiểu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành, phải biết người đó tu hạnh Phổ Hiền, ở nơi vô lượng vô biên các Đức Phật, sau trồng cội lành, được các Như Lai, lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ biên chép người này mệnh chung sẽ sinh lên trời Ðao Lợi.
Bấy giờ, bốn muôn tám nghìn thiên nữ trỗi các kỹ nhạc mà đến rước đó, người đó liền đội mão bảy báu ở trong hàng thế nữ, vui chơi khoái lạc, huống là thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chính hiểu nghĩa thú Kinh, đúng như lời mà tu hành.
Nếu có người nào thọ trì, đọc tụng, giải nghĩa Thú kinh, người đó khi mệnh chung được nghìn Đức Phật trao tay, khiến chẳng sợ sệt, chẳng đọa vào đường dữ, liền lên cung trời Ðâu Suất, chỗ Di Lặc Bồ-tát mà sanh vào trong hàng quyến thuộc trăm nghìn muôn ức thiên nữ, đức Di Lặc Bồ-tát có ba mươi hai

* Trang 573 *
device

tướng, chúng đại Bồ-tát cùng nhau vây quanh. Có công đức lợi ích như thế cho nên người trí phải một lòng tự chép hoặc bảo người chép, thọ trì đọc tụng, ghi nhớ chân chính đúng như lời tu hành.
Thế Tôn! Con nay dùng sức thần thông giữ gìn Kinh này, sau khi Như Lai diệt độ, làm cho rộng lưu bố trong Diêm-phù-đề khiến chẳng dứt mất.
6. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng: “Hay thay! hay thay! Phổ Hiền! Ông có thể hỗ trợ, Kinh này làm cho nhiều chúng sanh an vui lợi ích, ông đã thành tựu bất khả tư nghì công đức, lòng từ bi sâu lớn, từ lâu xa đến nay phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, mà có thể thực hành nguyện thần thông đó, để giữ gìn Kinh này.
Ta sẽ dùng sức thần thông giữ gìn người hay thọ trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ-tát.
Phổ Hiền! Nếu có người thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ chơn chánh tu tập biên

* Trang 574 *
device

chép Kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó thời là thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, như từ miệng Phật mà nghe Kinh điển này. Phải biết người đó cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, phải biết người đó được Phật Ngài khen lành thay, phải biết người đó được Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu. Phải biết người đó được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, lấy y trùm cho. Người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui trong đời, chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, cũng lại chẳng ưa gần gũi ngoại đạo và các kẻ ác, hoặc kẻ hàng thịt, hoặc kẻ nuôi heo, dê, gà, chó, hoặc thợ săn, hoặc kẻ buôn bán sắc gái. Người đó tâm ý ngay thật có lòng nghĩ nhớ chơn chánh có sức phước đức. Người đó chẳng bị ba món độc làm não hại, cũng chẳng bị tánh ghen ghét, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm não hại. Người đó ít muốn biết đủ, có thể tu hạnh Phổ Hiền.

* Trang 575 *
device

7. Phổ Hiền! Sau khi Như Lai diệt độ, năm trăm năm sau, nếu có người nào thấy người thọ trì đọc tụng Kinh Pháp Hoa phải nghĩ rằng: Người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá các chúng ma thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, chuyển Pháp luân, đánh pháp cổ, thổi pháp loa, rưới pháp vũ, sẽ ngồi trên pháp tòa sư tử trong đại chúng trời người.
Phổ Hiền! Nếu ở đời sau, có người thọ trì đọc tụng Kinh điển này, người đó chẳng còn lại ham ưa y phục, giường nằm, những vật nuôi sống, chỗ mong cầu chẳng luống, cũng ở trong hiện đời được phước báo đó.
Nếu có người khinh chê đó rằng: “Ông là người điên cuồng vậy, luống làm hạnh ấy trọn không được lợi ích”. Tội báo như thế sẽ đời đời không mất. Nếu có người cúng dường khen ngợi đó, sẽ ở trong đời này được quả báo hiện tại.
Nếu lại thấy người thọ trì Kinh này

* Trang 576 *
device

mà nói bày lỗi quấy của người đó, hoặc thực, hoặc chẳng thực, người này trong hiện đời mắc bệnh bạch lại (14). Nếu khinh cười người trì Kinh sẽ đời đời răng nướu thưa thiếu, môi xấu, mũi xẹp, tay chân cong quẹo, mắt lé, thân thể hôi dơ, ghẻ dữ máu mủ, bụng thủng hơi ngắn, bị các bịnh nặng dữ.
Cho nên Phổ Hiền! Nếu thấy người thọ trì Kinh điển này phải đứng dậy xa rước, phải như kính Phật.
8. Lúc Phật nói phẩm “Phổ Hiền Bồ-tát Khuyến Phát” này có hằng hà sa vô lượng vô biên Bồ-tát được trăm nghìn muôn ức môn “Triền Đà-la-ni”, Tam thiên Đại thiên thế giới vi trần số các đại Bồ-tát, đủ đạo Phổ Hiền.
Lúc Phật nói Kinh này, Phổ Hiền v.v... các vị Bồ-tát, Xá Lợi Phất v.v... các vị Thanh-văn và hàng Trời, Rồng, Nhơn, Phi nhơn v.v... tất cả đại chúng đều rất vui thọ trì lời Phật làm lễ mà đi.

* Trang 577 *
device

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
QUYỂN THỨ BẢY
I. Diệu Âm hạnh khắp, thành trước nên sau, hoằng dương kinh này, toàn nhờ công Tổng trì (15), tà ma ngoại đạo theo hơi gió lánh xa, đạo chân thường lưu thông, muôn pháp đều viên dung.
Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)
II. Pháp Hoa hải hội (16) Đức Phật thân tuyên, ba châu (17) chín dụ nghĩa kín mầu, bảy cuốn gồm bao trùm hơn sáu muôn lời, xướng tụng lợi người, trời.
Nam mô Pháp Hoa Hải Hội Chư Phật, Chư Ðại Bồ-tát, Chư Hiền Thánh Tăng (3 lần)
 
III. Một câu nhiễm tâm thần
Ðều giúp đến bờ kia
Nghĩ suy ròng tu tập
Hẳn dùng làm thuyền bè

* Trang 578 *
device

Tùy hỷ thấy cùng nghe
Thường làm chủ với bạn
Hoặc lấy hay là bỏ
Qua tai đều thành duyên
Hoặc thuận cùng với nghịch
Trọn nhân đây được thoát.
Nguyện này tôi giải thoát
Y báo cùng chánh báo
Thường tuyên Kinh mầu này
Một cõi đến một trần
Ðều là vì lợi vật
Cúi mong các Đức Phật
Thầm nhờ hộ trợ cho
Tất cả hàng Bồ-tát
Kín giúp sức uy linh
Nơi nơi chưa nói Kinh
Ðều vì chúng khuyến thỉnh
Phàm chỗ có nói pháp
Ðích thân thờ cúng dường
Một câu cùng một kệ
Tăng tiến đạo Bồ-đề
Một sắc và một hương
Trọn không hề thối chuyển.

* Trang 579 *
device

IV. Trời, A-tu-la, Dạ-xoa thảy
Ðến nghe pháp đó nên chí tâm:
Ủng hộ Phật Pháp khiến thường còn
Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy
Bao nhiêu người nghe đến chốn này
Hoặc trên đất liền hoặc hư không
Thường với người đời sanh lòng từ
Ngày đêm tự mình nương pháp ở
Nguyện các thế giới thường an ổn
Phước trí vô biên lợi quần sanh
Bao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trừ
Xa lìa các khổ về viên tịch.
Hằng dùng giới hương xoa vóc sáng
Thường trì định phục để giúp thân
Hoa mầu Bồ-đề khắp trang nghiêm
Tùy theo chỗ ở thường an lạc.
Nam mô Hộ pháp chư Tôn Bồ-tát. (3 lần)

* Trang 580 *
device

THÍCH NGHĨA
(1) Nhục kế: Trên đầu Đức Phật, thịt đùn cao lên như hình búi tóc, 1 tướng tốt trong 32 tướng tốt của thân phật.
(2) Thập hiệu Như Lai: Mỗi vị Phật đều có đủ 10 hiệu này, phải đủ 10 hiệu này mới phải là Phật:
1. Như Lai: Toàn thể như như bất động, tùy duyên hóa độ mà đến trong muôn loài đến trong muôn loài mà vẫn như như bất động.
2. Ứng cúng: Ruộng phước vô lượng vì lợi quần sinh nên đến thụ sự cúng dường của chín giới.
3. Chính biến tri: Hiểu biết suốt thấu khắp tất cả pháp một cách chân chính đúng như thực.
4. Minh hạnh túc: Minh: trí tuệ, Hạnh: công hạnh lợi mình lợi người. Trí huệ và công hạnh đều hoàn bị.
5. Thiện thệ: Khéo qua. Qua Niết bàn nhưng vẫn thường độ sinh, nhưng vẫn không rời Niết bàn.
6. Thế gian giải: Rành rẽ tất cả pháp của thế gian và xuất thế gian.
7. Vô thượng sĩ: Ðấng Vô thượng, không còn ai trên.
8. Ðiều ngự trượng phu: Bậc trượng phu hay điều hòa hóa độ chúng sinh nhu hòa, và hay ngự phục hóa độ chúng sinh cang cường.
9. Thiên nhân sư: Thầy của tất cả trời, người v.v...
10. Phật: Ðấng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
“Thế Tôn” Hiệu chung của 10 hiệu trên. Nếu được đủ 10 đức hiệu trên thời là bậc tôn quý của thế gian và xuất thế gian.
(3) Na la diên tức Kim cang: một chất rất cứng rắn, không chi phá vỡ được.
(4) Sa-môn: Hiệu chung của tất cả người xuất gia.
(5) Năm căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân.
(6) Bổn nhơn-Người chủ: người dùng bùa chú thuốc độc để hại người khác.
(7) Tuôn giá: Ta thường gọi là mưa đá.
(8) Huệ nhật: Mặt trời trí tuệ, ý nói trí tuệ sáng chói như mặt trời.
(9) “Lòng bi” là lòng muốn cứu chúng sinh khỏi khổ, răn trừ các độc, như sấm vang làm khiếp vía các tà ma quỷ mị.

* Trang 581 *
device

“Ý TỪ” là muốn chúng sinh được hưởng các sự vui thỏa nên thường đem sự lợi lạc ban cho chúng sinh như mây rưới mưa đượm nhuần cỏ cây muôn vật.
(10) Lửa phiền não: Lòng tham giận, ganh, v.v... làm phiền nhiễu bức rức khổ não thân tâm người như lửa đốt, Bồ tát nói pháp trừ những tính xấu đó làm cho thân tâm người thư thái mát mẻ, như rưới nước cam lồ tắt lửa.
(11) Họa ép dầu: Người xứ Tây Trúc ép dầu, trước giã nhỏ mè hay đậu v.v... ủ cho sinh trùng rồi sau mới ép. Ép dầu tức là sát hại nhiều trùng nên phải bị ương họa.
(12) Bộng cây nổi: Ðể ví dụ những việc lâu xa khó gặp khó được. Kinh nói: “Như trong biển lớn có khúc cây bọng nổi trên mặt nước 100 năm một lần trôi qua, 100 năm một lần trôi lại; đáy biển có một con rùa đui, 100 năm một lần nổi lên mặt nước đón một bọng cây để chui vào. Biển rộng, cây 100 năm mới một lần trôi qua, rùa đã mù mà 100 năm mới nổi lên 1 lần, chực chui được vào bộng cây, khó lắm!”
(13) Ba đường ác: Ðịa ngục, ngã quỉ, Súc sanh.
(14) Bệnh bạch lại-Bệnh hủi (da tróc sần sùi, tóc mày đều rụng).
(15) Tổng trì : Tức là “Ðà-la-ni”.
(16) Ba châu : Hội lớn rộng rất đông như biển không thể lường biết!
(17) 1) Thuyết pháp châu, 2) Thí dụ châu 3) Nhân duyên châu.
Phụ. Bích chi Phật: có hai hạng:
1) Ra đời không gặp Phật, không gặp chính pháp, nhân thấy sự biến đổi trong đời như hoa héo lá khô, v.v... mà tự ngộ lý vô thường, dứt kiến Tư hoặc, thoát ly sinh tử luân hồi, gọi là vị: Ðộc Giác.
2) Ra đời gặp Phật, gặp chính pháp, tu pháp “thập nhị nhân duyên” quán (xem Phẩm “Hoá thành dụ” thứ 7, quyển thứ ba), mà chứng ngộ vô sinh, thoát ly sinh tử luân hồi gọi là vị “Duyên giác”. Hai bậc: Ðộc Giác cùng Duyên giác, cứ quả vị thì ngang với quả A la hán.

* Trang 582 *
device

 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa