LOGO VNBET
SỰ TÍCH
NGHE KINH KHỎI THÂN CHIM
  1. Đời Đường, đất Tinh Châu, nơi chùa Thạch Bích có một vị lão Tăng siêng năng tụng Kinh tham thiền – Cuối niên hiệu Trinh Quán, có bồ câu làm ổ trên xiềng phòng mớm mồi cho hai chim con. Vị lão Tăng mỗi khi có thức ăn dư, thường đến bên ổ đút cho hai chim con. Sau hai chim con lần lớn tập bay rớt xuống đất chết. Lão Tăng lại chôn cất cho …. Cách tuần sau lão Tăng mơ thấy hai đồng tử đến thưa vì đời trước tạo tội nên bị đọa làm thân bồ câu, gần đây nhờ nghe thầy tụng Kinh Pháp Hoa, và Kinh Kim Cang Bát Nhã, nên tội diệt phước sanh. Chúng con thác sanh làm con trai nhà ông …. Ở làng bên cạnh cách chùa mười dặm, mười tháng sau sẽ lên thân người. Vị lão Tăng y kỳ qua xem, thấy nhà ấy có một người đàn bà đồng thời sanh hai đứa con trai, chính đương cúng đầy tháng. Lão Tăng bèn hô: “Thằng bồ câu” – Hai đứa đồng thanh đáp “Dạ” (Rút trong Minh Báo Thập Dị)
  2. Đời Thanh, tỉnh Hồ Quảng, ông Liên Dẫn trưởng giả tại chùa Pháp Luân ở Đoan Châu nói với ông Thiết Kiều rằng: “Anh với tôi ở mơt mình trên núi, hàng ngày tụng Kinh Pháp Hoa.Thường có một con chim trĩ mỗi ngày đến nghe xong lại bay đi. Về sau, đã mấy ngày mà vẫn không thấy đến. Cách núi chừng mười dặm có người làng sai người đến núi thưa với Thầy: “Vừa rồi có một người đệ tử của Thầy thác sanh làm con trai của chủ tôi, nhưng ngày gần đây cứ khóc mãi, không nín, nên chủ tôi sai tôi đến mời Thầy qua xem thử”. Thầy tự nghĩ không có đệ tử nào, chỉ có một con chim trĩ thường ngày đến nghe Kinh, nay đã vài ngày rồi không thấy đến hoặc chim trĩ ấy nhờ công đức nghe Kinh mà đặng sanh làm người chăng? Thầy liền đi qua nhà đó. Chủ nhà bồng con ra, đứa

* Trang 583 *
device

con vừa thấy Thầy liền thôi khóc vui mừng. Do đó mà định chắc là chim trĩ thác thân vậy. ( Rút trong Thiết Kiều tập)
            3. Triêu Tấn, niên hiệu Ngươn Hưng, tại núi Dư Hằng, có thầy Sa-môn tên Pháp Chi thường tụng Kinh Pháp Hoa , có chim trĩ bay liệng bên góc chỗ ngồi, hình như nghe Kinh, như thế đến bảy năm, chim trĩ chết. Thầy chôn cất. Đêm đó, Thầy chiêm bao thấy tên đồng tử tại thưa rằng : “ Con nhơn vì nghe Kinh mà đặng khỏi loài lông cánh, nay thác sanh vào nhà họ Vương ở trước núi đây” – Sáng ngày Thầy sai người qua hỏi thăm thật Vương thị vừa hạ sanh một trai.
Ít lâu sau, họ Vương thiết trai, thỉnh quý Thầy. Thầy Pháp Chi vừa mới bước vào cửa, đứa trẻ đã reo mừng” Hòa Thượng của con đến kìa! Thầy cũng vuốt ve nó mà nói: “ Thằng trĩ của ta đây”. Cởi áo nó ra xem quả có ba lông trĩ. Bảy tuổi cha mẹ cho xuất gia, vì dưới nách có lông chim nên đặt Pháp Danh là Đàm Dực, Đàm Dực chuyên tụng Kinh Pháp Hoa về sau cảm Đức Phổ Hiền Bổ-tát thị hiện. (Rút trong bộ Thông Tải)
 
Trong Kinh có câu: “A Dật Đa! Nếu có người vì Kinh Pháp Hoa này mà qua chốn Tăng phường , hoặc ngồi hoặc đứng, nghe Kinh tin cậy trong khoảng giây lát, nhờ công đức đó, sau khi bỏ thân hiện tại, sanh ra đặng giàu sang hoặc đặng ở cung trời…(*)”
Xem ba chuyện, bồ câu cùng chim trĩ ở trên, loài cầm nghe Kinh nhờ công đức đó mà sớm chuyển thân chim thành thân người, lại thân người toàn vẹn sanh trong những gia đình phong phú tử tế cả. Chẳng những thế mà cả ba đều biết túc mạng, nhất là ông Đàm Dực, mới đó là chim trĩ, mà chỉ

* Trang 584 *
device

 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa