LOGO VNBET
trong khoảng hơn mười năm đã nghiễm nhiên thành một vị cao Tăng.
Loài chim còn được như thế, huống chi là loài người, Kinh nói: “ Giây lát nghe Kinh, người ấy sẽ ở cung trời”. rõ là lời chơn thiệt.
  • Công đức nghe Kinh Pháp Hoa nào có thể nghĩ bàn.
  • Giống Vô thượng Chánh giác một phen gieo vào tâm điền.
  • Sớm muộn muốn quyết định thành Phật, đâu chỉ những hưởng phước ở thế gian mà thôi ư?
  • Nghe mà thế huống là mình tự thọ trì, biên chép. Người mà không kết duyên với Kinh Pháp Hoa, thiệt là từ phụ bạc lấy mình vậy.
 
TỤNG KINH CỨU TOÀN THÀNH
Triều Tấn, đất Bình Nguyên có ông Lưu Đô, làng của ông ở, có hơn một nghìn nóc nhà đều phụng Phật Pháp, thường cúng dường Tăng Ni. Gặp lúc xứ Bắc Lỗ có nhiều người trốn vào ở trong thành ông Lưu. Chúa xứ Bắc Lỗ giận lắm, sắp sửa giết chết cả thành. Được tin dữ vậy, cả thành già trẻ đều kinh sợ, ông Lưu khuyên người trong thành kẻ thời tụng Kinh Phổ Môn, người thời niệm Quan Thế Âm, cả thành đều y như lời ông Lưu. Vài ngày sau, trong điện chúa Lỗ, bỗng có một vật từ trên không rơi xuống sân chầu chạy quang cột điện rồi dừng lại, xem ra là một quyển Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Chúa Lỗ thấy điềm vậy vừa mừng vừa cảm động bèn tha cho cả thành.
                        (Rút trong Pháp Uyển Châu Lâm)

* Trang 585 *
device

 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa