LOGO VNBET
SỰ TÍCH
TẢ KINH CỨU BẠN ĐỒNG HỌC

Đời Tùy, niên hiệu Đại Nghiệp, có vị Khách Tăng đi đến miền núi Thái Sơn, muốn tạm nghỉ. Người giữ miếu nói: “Đây không có nhà nào khác, chỉ dưới hiên của miếu thần có thể tạm nghỉ, nhưng vì gần đây, những người nghỉ nơi đó đều chết cả”.
Khách Tăng nói: “Không hề gì cho ta tạm nghỉ nơi đó”. Người giữ miếu bất đắc dĩ y lời dọn giường cho khách Tăng nghỉ dưới hiên miếu.
Tối đến, khách Tăng ngồi ngay thẳng tụng Kinh. Ứơc chừng một canh sau, nghe trong màn có tiếng vàng ngọc khua, giây lát có vị thần từ trong màn ra lễ lạy Khách Tăng. Khách Tăng nói: “Nghe người nói trước đây nhiều người bị chết tại chốn này, có phải là Đàn Việt hại đó chăng, xin chớ hại ta”. Thần nói: “Ngày trước tình cờ những người mạng số sắp chết, nghe tiếng động của đệ tử, nhơn quá sợ mà chết, chớ chẳng phải làm hại, xin thầy chớ lo”. Khách Tăng mời Thần ngồi nói chuyện. Lát sau khách Tăng hỏi: “nghe nói Thần Thái Sơn cai trị loài quỷ, có thật chăng”?
Thần đáp: “Đệ tử phước bạc, chính có thế. Có phải Thầy muốn biết rõ việc người thân của Thầy đã chết chăng”?
Tăng nói: Ta có hai người bạn đồng học đã chết muốn thấy đó.
Thần hỏi niên hiệu rồi nói: “Một người đã đầu thai làm người, còn một người bị tội nặng đương ở Địa ngục, không thể kêu đến nếu Thầy muốn thấy cũng có thể được”.
Tăng rất mừng, liền đứng dậy đi theo Thần. Không bao xa thấy nhà ngục cháy đỏ rực. Thần dắt Tăng vào một nhà, xa thấy một người đương ở trong lửa rên la nói không ra

* Trang 438 *
device

tiếng, thân thể nám đen không nhìn được, mùi thịt cháy hôi khét khiến người đau lòng.
Thần nói: Chính ông ấy đó, Thầy còn muốn đi xem vài nơi khác chăng”?
Tăng buồn rầu xin trở về. Giây lát đến miếu, lại cùng Thần ngồi, Tăng hỏi Thần cách cứu bạn học. Thần nói: “có thể đặng lắm. Thầy nếu tả được cho ông ấy một bộ Kinh Pháp Hoa, thời chắc ông ấy đặng khỏi”.
Bấy giờ gần sáng. Thần từ biệt Tăng vào trong.
Sáng, người giữ miếu thấy khách Tăng vẫn yên lành, lấy làm lại hỏi. Tăng thuật chuyện trong đêm lại.
Khách Tăng về chùa vì bạn tả Kinh Pháp Hoa, tả xong, đóng bìa cắt xén tử tế lại đem Kinh đến miếu. Đêm đó thần ra chào hỏi mừng rỡ, hỏi thăm đến có việc chi. Khách Tăng đem chuyện tả kinh xong nói với Thần.
Thần nói: “Đệ tử đã biết rõ việc ấy, Thầy vì bạn tả kinh, lúc mới chép đề mục thời ông ấy đã khỏi khổ, hiện đã thác sanh vào nhơn gian rồi, chỗ này không được tịnh khiết không thể thờ Kinh, xin Thầy đem Kinh về chùa”.
Cùng nhau đàm luận, gần sáng, Thần từ biệt khách Tăng vào trong, Tăng lại mang Kinh về chùa.
Quan Biệt Giá Trương Đức tự nói: “Khi ông chấn nhậm ở Châu Duyện có biết rõ việc trên”.
                               (Lại bộ Thượng thơ Đường Lâm biên)

* Trang 439 *
device

 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa