LOGO VNBET
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
PHẨM “DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SỰ”
THỨ HAI MƯƠI BA
 
1. Lúc bấy giờ, Ngài Tú Vương Hoa Bồ-tát bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Ngài Dược Vương Bồ-tát dạo đi nơi cõi Ta-bà như thế nào? Thế Tôn! Ngài Dược Vương Bồ-tát đó, có bao nhiêu nghìn muôn ức na-do-tha hạnh khổ khó làm? Hay thay Thế Tôn! Nguyện giải, nói cho một ít, các hàng Trời, Rồng, Thần, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-đà, Nhơn, cùng Phi nhơn v.v..., và các vị Bồ-tát ở các nước khác đến cùng chúng Thanh-văn đây nghe đều vui mừng".
2. Lúc đó, Phật bảo Ngài Tú Vương Hoa Bồ-tát: "Về thuở quá khứ vô lượng hằng hà sa kiếp trước, có Phật hiệu Nhật Nguyệt Tịnh Minh Ðức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh

* Trang 497 *
device

Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn.
Phật đó có tám mươi ức đại Bồ-tát, bảy mươi hai hằng hà sa chúng đại Thanh-văn. Phật sống lâu bốn muôn hai nghìn kiếp, Bồ-tát sống lâu cũng bằng Phật. Nước đó không có người nữ, điạ ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, A-tu-la v.v...và với các khổ nạn. Ðất bằng như bàn tay, chất lưu ly làm thành, cây báu trang nghiêm, màn báu trùm lên, thòng các phan báu đẹp, bình báu lò hương, khắp cùng cả nước, bảy món báu làm đài, một cây có một đài, cây đó cách đài đều một lằn tên. Các cây báu đó đều có Bồ-tát, Thanh-văn ngồi ở dưới. Trên các đài báu đều có trăm ức chư thiên trỗi kỹ nhạc trời, ca khen Đức Phật để làm việc cúng dường.
3. Bấy giờ, Đức Phật đó vì Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát, cùng chúng Bồ-tát và chúng Thanh-văn nói

* Trang 498 *
device

Kinh Pháp Hoa.
Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát đó ưa tu tập khổ hạnh, ở trong pháp hội, của Đức Nhựt Nguyệt Tịnh Minh Ðức Phật, tinh tấn kinh hành, một lòng cầu thành Phật, mãn một muôn hai nghìn năm đặng “hiện nhất thiết sắc” thân Tam muộị.
 Ðặng Tam muội đó rồi lòng rất vui mừng, liền nghĩ rằng: "Ta đặng hiện nhất thiết sắc thân Tam muội này đều là do sức đặng nghe Kinh Pháp Hoa, ta nay nên cúng dường Nhậtt Nguyệt Tịnh Minh Ðức Phật và Kinh Pháp Hoa".
Tức thời nhập Tam muội đó, ở giữa hư không rưới hoa Mạn-đà-la, hoa Ma-ha Mạn-đà-la, cùng bột kiên hắc chiên đàn đầy trong hư không như mây mà rưới xuống. Lại rưới hương hải thử ngạn Chiên-đàn, sáu thù (8) hương này giá trị cõi Ta-bà để cúng dường Phật.
Cúng dường thế đó rồi, từ Tam muội dậy mà tự nghĩ rằng: "Ta dầu dùng thần

* Trang 499 *
device

lực cúng dường nơi Phật, chẳng bằng dùng thân cúng dường". Liền uống các chất thơm; Chiên-đàn, Huân-lục, Đâu-lâu-bà, Tất-lực-ca, Trầm-thủy-giao-hương; lại uống dầu thơm các thứ bông Chiên bặc v.v... mãn một nghìn hai trăm năm, rồi lấy dầu thơm xoa thân, ở trước Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Ðức Phật dùng y báu cõi trời mà tự quấn thân, rưới các thứ dầu thơm, dùng sức nguyện thần thông mà tự đốt thân.
Ánh sáng khắp soi cả tám mươi ức hằng hà sa thế giới, các Đức Phật trong đó đồng thời khen rằng: "Hay thay! Hay thay! Thiện nam tử! Ðó là chơn thiệt tinh tấn gọi là chơn pháp cúng dường Như Lai. Nếu dùng hoa hương, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan, lọng, bằng lụa cõi trời và hương Hải-thử-ngạn Chiên-đàn, dùng các món vật cúng dường như thế đều chẳng bằng được.
Giả sử quốc thành thê tử bố thí cũng

* Trang 500 *
device

chẳng bằng. Thiện nam tử! Ðó gọi là món thí thứ nhất, ở trong các món thí rất tôn rất thượng, bởi dùng pháp cúng dường các Đức Như Lai vậy, các Đức Phật nói lời đó rồi yên lặng. Thân của Bồ-tát lửa cháy một nghìn hai trăm năm, qua sau lúc đó thân Bồ-tát mới hết.
4. Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát, làm việc pháp cúng dường như thế xong, sau khi mạng chung, lại sanh trong nước của Nhật Nguyệt Tịnh Minh Ðức Phật, ở nơi nhà vua Tịnh Ðức bỗng nhiên ngồi xếp bằng hóa sanh ra, liền vì vua cha mà nói kệ rằng:
Ðại Vương nay nên biết!
Tôi kinh hành chốn kia
Tức thời đặng nhất thiết
Hiện chư thân Tam muội
Siêng tu rất tinh tấn
Bỏ thân thể đáng yêu
Cúng dường Đức Thế Tôn
Ðể cầu huệ Vô thượng.

* Trang 501 *
device

Nói kệ đó rồi thưa vua cha rằng: "Ðức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Ðức Phật nay vẫn hiện còn, tôi trước cúng dường Phật xong, đặng “giải nhất thiết chúng sanh nhữ ngôn Đà-la-ni” lại nghe Kinh Pháp Hoa này tám trăm nghìn muôn ức na-do-tha, Chân-ca-la, Tần-bà-la, A-súc-bà, (A) các bài kệ.
Ðại Vương! “Tôi nay lại nên cúng dường Đức Phật đó”. Thưa xong, liền ngồi đài bảy báu, bay lên hư không, cao bằng bảy cây đa-la, qua đến chỗ Phật đầu quay mặt lạy chân, chắp tay nói kệ khen rằng:
Dung nhan rất đẹp lạ
Ánh sáng soi mười phương
Con vừa từng cúng dường
Nay lại về thân thấy.
5. Lúc đó Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát nói kệ rằng: "Thế Tôn! Ðức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư?"
Bấy giờ, Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh

* Trang 502 *
device

Ðức Phật bảo Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát rằng: "Thiện nam tử! Giờ Ta nhập Niết-bàn đã đến, giờ diệt tận đã đến, ông nên sắp đặp giường tòa. Ta trong đêm nay sẽ nhập Niết-bàn".
Phật lại bảo Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát rằng: "Thiện nam tử! Ta đem Phật pháp giao phó cho ông, và các Bồ-tát đại đệ tử cùng pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, cũng đem cõi thất bảo tam thiên đại thiên, các cây báu đài báu và hàng chư thiên cung cấp hầu hạ đều giao phó cho ông.
Sau khi Ta diệt độ có bao nhiêu Xá lợi cũng phó chúc cho ông, nên làm cho lưu bố rộng bày các việc cúng dường, nên xây bao nhiêu nghìn tháp".
Ðức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Ðức Phật bảo Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát như thế rồi, vào khoảng cuối đêm nhập Niết-bàn.
6. Lúc đó, Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ tát thấy Phật diệt độ

* Trang 503 *
device

buồn cảm sầu khổ, luyến mộ nơi Phật, liền dùng hải thử ngạn Chiên-đàn làm giàn để cúng dường thân Phật mà thiêu đó.
Sau khi lửa tắt, thâu lấy Xá lợi đựng trong tám muôn bốn nghìn bình báu, để xây tám muôn bốn nghìn tháp, cao ba thế giới, chưng dọn trang nghiêm thòng các phan lọng treo các linh báu.
Bấy giờ Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát lại tự nghĩ rằng: "Ta dầu làm việc cúng dường đó lòng còn chưa đủ, ta nay lại nên cúng dường Xá lợi". Liền nói với các Bồ-tát đại đệ tử và Trời, Rồng, Dạ-xoa v.v..., tất cả đại chúng rằng: "Các ông phải một lòng ghi nhớ, tôi nay cúng dường Xá lợi của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Ðức Phật". Nói xong liền ở trước tám muôn bốn nghìn tháp đốt cánh tay trăm phước trang nghiêm, mãn bảy muôn hai nghìn năm để cúng dường. Khiến vô số chúng cầu Thanh-văn, vô lượng vô số người phát

* Trang 504 *
device

tâm Vô thượng Chánh đẳng cháng giác, đều làm cho trụ trong "Hiện nhất thiết sắc thân Tam muội".
Lúc đó, các Bồ-tát, trời, người, A-tu-la v.v.., thấy Ngài không có tay bèn sầu khổ buồn thương mà nói rằng: "Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát này là thầy chúng ta, giáo hóa chúng ta, mà nay đốt tay, thân chẳng đầy đủ.
Lúc ấy, Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát ở trong đại chúng lập lời thề rằng: "Tôi bỏ hai tay ắt sẽ đặng thân sắc vàng của Phật, nếu thiệt không dối, thời khiến hai tay tôi hoàn phục, như cũ". Nói lời thề xong hai tay tự nhiên hoàn phục, đó là do phước đức trí huệ thuần hậu của Bồ-tát cảm nên.
Ðương lúc đó cõi Tam thiên Đại thiên thế giới sáu điệu vang động, trời rưới hoa báu, tất cả người, trời đặng việc chưa từng có.
7. Ðức Phật bảo Ngài Tú Vương Hoa Bồ-tát: "Ý ông nghĩ sao? Nhất Thiết

* Trang 505 *
device

Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ-tát đâu phải người nào lạ, chính nay là ông Dược Vương Bồ tát đó. Ông ấy bỏ thân bố thí số nhiều vô lượng trăm nghìn muôn ức na-do-tha như thế.
Tú Vương Hoa! Nếu người phát tâm muốn đặng đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, có thể đốt một ngón tay nhẫn đến một ngón chưn để cúng dường tháp của Phật, hơn đem quốc thành, thê tử và cõi Tam thiên Đại thiên: núi, rừng, sông, ao, các vật trân báu mà cúng dường.
Nếu lại có người đem bảy thứ báu đầy cả cõi Tam thiên Đại thiên cúng dường nơi Phật, cùng đại Bồ-tát, Duyên-giác và A-la-hán, công đức của người đó đặng, chẳng bằng người thọ trì Kinh Pháp Hoa này nhẫn đến một bài kệ bốn câu, phước của người này rất nhiều.
8. Tú Vương Hoa! Thí dụ trong các dòng nước: sông, ngòi, kênh, rạch, thời biển là lớn nhất; Kinh Pháp Hoa này

* Trang 506 *
device

cũng như thế, ở trong các Kinh của đức Như Lai nói rất là sâu lớn.
Lại như trong các núi non: thổ sơn, hắc sơn, núi tiểu Thiết-vi, núi đại Thiết-vi cùng mười núi báu thời núi Diệu-cao bậc nhất, Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong các Kinh rất lớn là bậc thượng.
Lại như trong các ngôi sao, mặt trăng là bậc nhất, Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong nghìn muôn ức các Kinh pháp là sáng.
Lại như mặt trời hay trừ các chỗ tối tăm, Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, hay phá tất cả sự tối bất thiện.
Lại như trong các vua nhỏ, vua Chuyển Luân Thánh Vương rất là bậc nhất, Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, ở trong các Kinh là bậc tôn kính hơn cả.
Lại như Ðế Thích là vua trong ba mươi cõi trời (9), Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, là vua trong các Kinh.
Lại như trời Ðại Phạm Thiên Vương là

* Trang 507 *
device

cha tất cả chúng sanh, Kinh này cũng như thế, là cha của tất cả Hiền Thánh: bậc hữu học, vô học cùng hàng phát lòng Bồ-đề.
Lại như trong tất cả các phàm phu thời bậc Dự-lưu, Nhất-lai, Bất lai, Vô-sanh, Duyên-giác, là bậc nhất, Kinh Pháp Hoa này cũng như thế, tất cả Như Lai nói, hoặc Bồ-tát nói, hoặc Thanh-văn nói trong các Kinh pháp là bậc nhất hơn cả, có người thọ trì được Kinh điển này cũng lại như thế, ở trong tất cả chúng sanh cũng là bậc nhất.
Trong tất cả Thanh-văn cùng Duyên-giác, Bồ-tát là bậc nhất, Kinh này cũng lại như thế, trong tất cả các Kinh pháp rất là bậc nhất.
Như Phật là vua của các pháp, Kinh này cũng như thế, là vua của các Kinh.
9. Tú Vương Hoa! Kinh này có thể cứu tất cả chúng sanh, Kinh này có thể làm cho tất cả chúng sanh xa rời các khổ não, Kinh này có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh, đầy mãn chỗ mong cầu của

* Trang 508 *
device

chúng, như ao nước trong mát có thể đầy đủ cho những người khát nước, như kẻ lạnh được lửa, như kẻ trần truồng đặng y phục, như người buôn đặng chủ (11), như con gặp mẹ, như qua sông gặp ghe, như người bệnh gặp thầy thuốc, như tối đặng đèn, như nghèo đặng của báu, như dân gặp vua (12), như khách buôn đặng biển (13), như đuốc trừ tối. Kinh Pháp Hoa này có thể làm cho chúng sanh xa rời tất cả khổ, tất cả bệnh tật đau đớn, có thể mở sự trăn trói của tất cả sanh tử.
Nếu người nghe đặng Kinh Pháp Hoa này, hoặc chép hoặc bảo người chép, đặng công đức, dùng trí huệ của Phật tính lường nhiều ít chẳng thể đặng ngằn mé đó. Nếu chép Kinh sách này, dùng hoa, hương, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan, lọng, y phục, các thứ đèn: đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm: đèn dầu Chiêm-bặc, đèn dầu Tu-mạn-na, đèn dầu Ba-la-la, đèn dầu Bà-lợi-sư-ca, đèn dầu Na-bà-

* Trang 509 *
device

ma-lợi đem cúng dường, đặng công đức cũng là vô lượng.
10. Tú Vương Hoa! Nếu có người nghe phẩm "Dược Vương Bồ-tát Bổn Sự" này cũng đặng vô lượng vô biên công đức.
Nếu có người nữ nghe phẩm "Dược Vương Bồ-tát Bổn Sự" này mà có thể thọ trì, thời sau khi dứt báo thân đàn bà đó không còn thọ lại nữa.
Sau khi Như Lai diệt độ, năm trăm năm sau, nếu có người nữ nghe Kinh điển này, đúng như lời mà tu hành, thời khi ở đây chết liền qua cõi An Lạc, chỗ trụ xứ của đức A Di Ðà Phật, mà sanh trên tòa báu trong hoa sen.
Chẳng còn bị lòng tham dục làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng giận dỗi, ngu si làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng kiêu mạn ganh ghét các tánh nhơ làm khổ, đặng thần thông vô sanh pháp nhẫn của Bồ-tát, đặng pháp nhẫn đó thời nhãn căn thanh tịnh. Do nhãn căn thanh tịnh

* Trang 510 *
device

đó thấy bảy trăm muôn hai nghìn ức na-do-tha hằng hà sa các Đức Phật Như Lai.
Bấy giờ, các Đức Phật đồng nói khen rằng: "Hay thay! Hay thay! Thiện nam tử! Ông có thể ở trong pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thọ trì, đọc tụng, suy gẫm Kinh này vì người khác nói, ông đặng công đức vô lượng vô biên, lửa chẳng đốt đặng, nước chẳng trôi đặng, công đức của ông, nghìn Phật nói chung cũng chẳng thể hết đặng. Ông nay có thể phá các giặc ma, hoại quân sanh tử, các oán địch khác thảy đều trừ diệt.
 Thiện nam tử! Trăm nghìn các Đức Phật dụng sức thần thông đồng chung thủ hộ ông, tất cả trời người trong đời không ai bằng ông. Chỉ trừ các Đức Như Lai, bao nhiêu thiền định trí huệ của các Thanh-văn, Duyên-giác, nhẫn đế Bồ-tát không có ai bằng ông.
Tú Vương Hoa! Vị Bồ-tát đó thành tựu sức công đức trí tuệ như thế.
11. Nếu có người nghe phẩm “Dược

* Trang 511 *
device

Vương Bồ-tát Bổn Sự” này mà tùy hỷ khen ngợi, thời người đó trong đời hiện tại trong miệng thường thoảng ra mùi thơm hoa sen xanh, trong lỗ chưn lông nơi thân, thường thoảng ra mùi thơm Ngưu-đầu Chiên-đàn, đặng công đức như đã nói ở trên.
Tú Vương Hoa! Vì thế Ta đem phẩm Dược Vương Bồ-tát Bổn Sự này chúc lụy cho ông. Năm trăm năm sau khi Ta diệt độ phải tuyên nói lưu bố rộng truyền ở nơi cõi Diêm-Phù-đề, chớ để dứt mất. Chớ cho hàng ác ma, dân ma, các Trời, Rồng, Dạ-xoa, Cưu-bàn-trà, v..v.. phá khuấy đặng.
Tú Vương Hoa! Ông phải dùng sức thần thông giữ gìn Kinh này. Vì sao? Vì Kinh này là món lương dược của người bệnh trong cõi Diêm-phù; nếu người có bệnh đặng nghe Kinh này bịnh liền tiêu diệt, chẳng già, chẳng chết.
Tú Vương Hoa! Nếu ông thấy có người thọ trì Kinh này, phải dùng hoa

* Trang 512 *
device

sen xanh đựng đầy hương hột rải trên người đó. Rải xong nghĩ rằng: "Người này chẳng bao lâu quyết sẽ lấy cỏ trải ngồi nơi đạo tràng, phá các quân ma, sẽ thổi ốc pháp, đánh trống pháp, độ thoát tất cả chúng sanh ra khỏi biển sanh, già, bệnh, chết.
Cho nên người cầu Phật đạo thấy có người thọ trì Kinh điển này, nên phải sanh lòng cung kính như thế.
12. Lúc Đức Phật nói phẩm "Dược Vương Bồ-tát Bổn Sự" này, có tám muôn bốn nghìn Bồ-tát đặng pháp "Giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà-la-ni".
Ðức Ða Bửu Như Lai ở trong tháp báu khen Ngài Tú Vương Hoa Bồ-tát rằng: "Hay thay! Hay thay! Tú Vương Hoa! Ông thành tựu bất khả tư nghì công đức mới có thể hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật việc như thế, làm vô lượng lợi ích cho tất cả chúng sanh".

* Trang 513 *
device

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
QUYỂN THỨ SÁU
Tạm trì tùy hỷ thanh tịnh các căn, kíp quên “nhơn” “pháp”, thể thường còn, thần lực khắp càn khôn trao phó ân cần, liều thân mạng để báo ơn rộng lớn.
Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)
Ngài Di Lặc Bồ-tát so lường kinh nhơn, sáu căn thanh tịnh hiện thiên chơn, Bất Khinh thể thường còn, vì pháp thiêu thân cúng dường Phật Tịnh Minh.
Nam mô Tú Vương Hoa Bồ tát. (3 lần)

* Trang 514 *
device

THÍCH NGHĨA
(1) Tu hỷ: Vui theo, vui mừng ưng thuận tán thành.
(2) Tứ sanh: Là bốn loại sanh
1. Loài từ trứng sanh ra như chim v. v...
2. Loài từ bào thai sanh ra như người v. v...
3. Loài từ ẩm ướt sanh ra như trùng, đom đóm v. v...
4. Loài từ biến hóa sanh ra như trời, Địa ngục v. v...
(3) A-tỳ: (tức Vô gián địa ngục): Vô gián Địa ngục, người ở trong Địa ngục này một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống, bị khổ hình không có giây phút nào ngớt nghỉ nên gọi là Vô gián.
(4) Hữu- đảnh: Cõi trời cùng tột, cũng là chót của ba cõi.
(5) Quang âm thiên: là một trong ba từng trời nhị thiền, cũng là từng thứ ba, Biến tịnh thiên: là một trong ba từng tam thiền, cũng là từng thứ ba.
(6) Đại Thiện Tịch: Thiện lành; Tịch: vắng bặt. Tức là môn thiền định vô lậu lớn.
(7) Bạch y: Người thế tục ưa mặc y phục sắc trắng nên gọi là "bạch y".
(8) Hai mươi bốn "thù" làm một lượng.
(9) Đế thích: Trên chót núi Tu di (Diệu cao sơn) bằng phẳng bốn phương có 32 cõi trời, mỗi cõi đều có một vị Thiên vương quản trị. Trung ương, có một cõi trời, ông Thích Đề Hoàn Nhơn (Đế thích, ở trong đây, quyền quản lãnh cả 33 cõi trời, hợp lại là trời "Đao Lợi").
(10) Dự lưu: Người tu hành theo Phật Pháp phá 88 món "kiến sở đoạn hoặc" thì rời phàm phu dự vào hàng Thánh nên gọi "Dự Lưu". Cõi dục có 9 phẩm "Tư hoặc". Cõi vô sắc có 36 phẩm "Tư hoặc". Cộng là 81 phẩm "Tư hoặc". Sau khi phá hết 88 món "Kiến hoặc", tu hành lần lần phá "Tư hoặc". Trong 9 phẩm cõi dục, phá được 6

* Trang 515 *
device

phẩm trước thì chứng bậc "Tư đà hàm" (Nhất lai) nghĩa là còn một lần sanh xuống nhân gian. Phá cả 9 phẩm thì không còn sanh xuống nhân gian nữa nên gọi "Bất lai" (A na hàm). Phá cả 81 phẩm Tư hoặc thì dứt hẳn sanh tử luân hồi nên gọi "Vô Sanh" (A la hán).
(11) Thương Chủ: Người dẫn đạo cho các con buôn.
(12) Vua: Vị cai trị một nước, người đem sự an ninh cho dân chúng.
(13) Biển: Xưa các người buôn châu báu thường ra biển tìm châu báu.
(14) Cõi An Lạc: An Lạc tức là nước Cực Lạc ở Tây phương, của đức Giáo Chủ A Di Đà Phật.
(A) Tên những con số lớn của xứ Ấn Độ xưa. Từ nghìn muôn ức sắp lên. Như một Chân ca la: Một nghìn muôn ức

* Trang 516 *
device

 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa