LOGO VNBET
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
PHẨM “ĐỀ BÀ ĐẠT MA” THỨ MƯỜI HAI

1. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo các vị Bồ-tát và hàng trời, người, bốn chúng: "Ta ở trong vô lượng kiếp về thời quá khứ cầu Kinh Pháp Hoa không có lười mỏi. Trong nhiều kiếp thường làm vị quốc vương phát nguyện cầu đạo Vô thượng Bồ đề, lòng không thối chuyển. Vì muốn đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật nên siêng làm việc bố thí lòng không lẫn tiếc, bố thí voi, ngựa, bảy báu, nước thành, vợ, con, tôi tớ, bạn bè, cho đến đầu, mắt, tủy, óc, thân, thịt, tay, chân, chẳng tiếc thân mạng.
Thuở đó, nhân dân trong đời sống lâu vô lượng, vua vì mến pháp nên thôi bỏ ngôi vua, giao việc trị nước cho Thái tử. Ðánh trống rao lệnh cầu pháp khắp bốn phương: "Ai có thể vì ta nói pháp Đại

* Trang 328 *
device

thừa, thời ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ."
Khi ấy có vị tiên nhơn đến thưa cùng vua rằng: "Ta có pháp Đại thừa tên là Kinh "Diệu Pháp Liên Hoa", nếu đại vương không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà tuyên nói."
Vua nghe lời vị tiên nhân nói, vui mừng hớn hở, liền đi theo vị Tiên nhân để cung cấp việc cần dùng: hoặc hái trái, gánh nước, hoặc lượm củi, nấu ăn cho đến dùng thân mình làm giường ghế, thân tâm không biết mỏi. Thuở đó theo phụng thờ vị Tiên nhơn trải qua một nghìn năm, vì trọng pháp nên siêng năng cung cấp hầu hạ cho tiên nhân không thiếu thốn.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
2. Ta nhớ kiếp quá khứ
Vì cầu pháp Đại thừa
Dầu làm vị quốc vương
Chẳng ham vui ngũ dục

* Trang 329 *
device

Ðánh chuông rao bốn phương
Ai có pháp Đại thừa
Nếu vì ta giải nói
Thân sẽ làm tôi tớ.
Giờ có tiên Trường thọ
Ðến thưa cùng Ðại vương
Ta có pháp nhiệm mầu
Trong đời ít có được
Nếu có thể tu hành
Ta sẽ vì ông nói.
Khi vua nghe Tiên nói
Sinh lòng rất vui đẹp
Liền đi theo Tiên nhân
Cung cấp đồ cần dùng
Lượm củi và rau trái
Theo lời cung kính dâng
Lòng ham pháp Đại thừa
Thân tâm không lười mỏi,
Khắp vì các chúng sanh
Siêng cầu pháp mầu lớn
Cũng không vì thân mình
Cùng với vui ngũ dục
Nên dầu làm vua lớn

* Trang 330 *
device

Siêng cầu được pháp này
Do đó được thành Phật
Nay vẫn vì ông nói.
3. Phật bảo các Tỳ-kheo rằng: "Thuở ấy, vua đó thời chính thân Ta, còn tiên nhân đó nay chính là ông Ðề Bà Ðạt Ða. Do nhờ ông Thiện tri thức Ðề Bà Ðạt Ða làm cho ta đầy đủ sáu pháp Ba-la-mật, từ bi hỷ xả, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi món đẹp, thân sắc vàng tía, mười trí lực, bốn món vô sở úy, bốn món nhiếp pháp, mười tám món bất cộng, thần thông đạo lực, thành bậc đẳng Chánh giác rộng độ chúng sinh, tất cả công đức đó đều là nhơn Thiện tri thức Ðề Bà Ðạt Ða cả”.
4. Phật bảo hàng tứ chúng: "Qua vô lượng kiếp về sau, ông Ðề Bà Ðạt Ða sẽ được thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân sư, Phật Thế Tôn. Cõi

* Trang 331 *
device

nước đó tên là Thiên đạo, lúc Thiên Vương Phật trụ ở đời hai mươi trung kiếp, rộng vì các chúng sinh mà nói pháp mầu, hằng hà sa chúng sinh được quả A-la-hán, vô lượng chúng sinh phát tâm Duyên-giác, hằng hà sa chúng sanh phát tâm Vô thượng đạo, được vô sinh nhẫn đến bậc bất thối chuyển”.
Sau khi Đức Thiên Vương Phật nhập Niết-bàn, Chánh pháp trụ lại đời hai mươi trung kiếp, toàn thân Xá-lợi dựng tháp bằng bảy báu, cao sáu mươi do tuần. Các hàng trời nhân dân đều đem hoa đẹp, hương bột, hương xoa, hương đốt, y phục, chuỗi ngọc, tràng phan, lọng báu, kỹ nhạc, ca tụng để lễ lạy cúng dường tháp đẹp bằng bảy báu đó. Vô lượng chúng sanh được quả A-la-hán, vô lượng chúng sanh ngộ Bích-Chi-Phật, bất khả tư nghì chúng sanh phát tâm Bồ-đề đến bậc bất thối chuyển".
Ðức Phật bảo các Tỳ kheo: "Trong

* Trang 332 *
device

đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nghe Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Ðề Bà Ðạt Ða, sanh lòng trong sạch kính tin chẳng sinh nghi lầm, thời chẳng đọa Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, được sanh ở trước các Đức Phật trong mười phương, chỗ người đó sinh ra thường được nghe Kinh này. Nếu sinh vào cõi nhân thiên thời hưởng sự vui thù thắng vi diệu, nếu sinh ở trước Phật thờì từ hoa sen hóa sanh".
5. Bấy giờ, ở Hạ phương vị Bồ-tát theo hầu đức Ða Bửu Như Lai tên là Trí Tích bạch với đức Ða Bửu Phật nên trở về bổn quốc. Ðức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Trí Tích rằng: "Thiện nam tử! Chờ giây lát, cõi đây có Bồ-tát tên Văn Thù Sư Lợi có thể cùng ra mắt nhau luận nói pháp mầu rồi sẽ về bổn độ".
Lúc đó, Ngài Văn Thù Sư Lợi ngồi hoa sen nghìn cánh lớn như bánh xe, các vị Bồ-tát cùng theo cũng ngồi hoa sen báu, từ nơi cung rồng Ta Kiệt La trong biển

* Trang 333 *
device

lớn tự nhiên vọt lên trụ trong hư không, đến núi Linh Thứu, từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ Phật, đầu mặt kính lạy chân hai Đức Phật, làm lễ xong, qua chỗ Trí Tích cùng hỏi thăm nhau rồi ngồi một phía.
Ngài Trí Tích Bồ tát hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: "Ngài qua cung rồng hóa độ chúng sinh số được bao nhiêu?"
Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: "Số đó vô lượng không thể tính kể, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm lường được, chờ chừng giây lát sẽ tự chứng biết".
Ngài Văn Thù nói chưa dứt lời, liền có vô số Bồ-tát ngồi hoa sen báu từ biển vọt lên đến núi Linh Thứu trụ giữa hư không. Các vị Bồ-tát này đều là của Ngài Văn Thù Sư Lợi hóa độ, đủ hạnh Bồ-tát đều chung luận nói sáu pháp Ba-la-mật. Những vị mà trước kia là Thanh-văn ở giữa hư không nói hạnh Thanh-văn nay đều tu hành "nghĩa không" của Đại thừa.

* Trang 334 *
device

Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Ngài Trí Tích rằng: "Tôi giáo hóa ở nơi biển việc đó như thế".
Lúc ấy, Ngài Trí Tích Bồ-tát nói kệ khen rằng:
Ðại Trí đức mạnh mẽ
Hóa độ vô lượng chúng
Nay trong hội lớn này
Và tôi đều đã thấy
Diễn nói nghĩa Thật tướng
Mở bày pháp Nhất thừa
Rộng độ các chúng sanh
Khiến mau thành Bồ-Ðề.
6. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: "Ta ở biển chỉ thường tuyên nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa".
Ngài Trí Tích hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: "Kinh này rất sâu vi diệu là báu trong các Kinh, trong đời rất ít có, vậy có chúng sanh nào siêng năng tinh tấn tu hành Kinh này mau được thành Phật chăng?
Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: “Có con gái

* Trang 335 *
device

của vua rồng Ta Kiệt La mới tám tuổi mà căn tánh lanh lẹ, có trí huệ, khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh, đặng pháp Tổng trì, các Tạng pháp kín rất sâu của các Phật nói đều có thể thọ trì, sâu vào thiền định, rõ thấu các pháp. Trong khoảnh sát-na phát tâm Bồ-đề được bậc bất thối chuyển, biện tài vô ngại, thương nhớ chúng sanh như con đỏ, công đức đầy đủ, lòng nghĩ miệng nói pháp nhiệm mầu rộng lớn, từ bi nhân đức khiêm nhường, ý chí hòa nhã, nàng ấy có thể đến Bồ-đề".
Trí Tích Bồ-tát nói rằng: "Tôi thấy Đức Thích Ca Như Lai ở trong vô lượng kiếp làm những hạnh khổ khó làm, chứa nhiều công đức để cầu đạo Bồ-đề chưa từng có lúc thôi dứt: tôi xem trong cõi Tam thiên Đại thiên nhẫn đến không có chỗ nhỏ bằng hột cải, mà không phải là chỗ của Bồ tát bỏ thân mạng để vì lợi ích chúng sinh, vậy sau mới được Thành đạo Bồ-đề. Chẳng tin Long nữ đó ở trong

* Trang 336 *
device

khoảng giây lát chứng thành bậc Chánh giác".
Nói luận chưa xong, lúc đó con gái của Long Vương bỗng hiện ra nơi trước, đầu mặt lễ kính Phật rồi đứng một phía nói kệ khen rằng:
Thấu rõ tướng tội phước
Khắp soi cả mười phương
Pháp thân tịnh vi diệu
Ðủ ba mươi hai tướng
Dùng tám mươi món tốt
Ðể trang nghiêm Pháp thân
Trời, người đều kính ngưỡng
Long thần thảy cung kính
Tất cả loài chúng sanh
Không ai chẳng tôn phụng
Lại nghe thành Bồ-đề
Chỉ Phật nên chứng biết
Tôi nói pháp Đại thừa
Ðộ thoát khổ chúng sanh.
7. Bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất nói với Long nữ rằng: "Người nói không bao lâu chứng được đạo Vô thượng, việc đó khó

* Trang 337 *
device

tin. Vì sao? Vì thân gái nhơ uế chẳng phải là pháp khí, thế nào có thể được thành Vô thượng Chánh giác? Ðạo Phật xa rộng phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ chứa nhóm công hạnh, tu đủ các độ, vậy sau mới thành được. Lại thân gái còn có năm điều chướng: Một, chẳng được làm Phạm Thiên Vương; Hai, chẳng được làm Ðế Thích; Ba, chẳng được làm Ma vương; Bốn, chẳng được làm Chuyển luân Thánh vương; Năm, chẳng được làm Phật. Thế nào thân gái được mau thành Phật?"
Lúc đó, Long nữ có một hột châu báu, giá trị bằng cõi tam thiên đại thiên đem dâng lên Đức Phật. Phật liền nhận lấy. Long nữ nói với Trí Tích Bồ-tát cùng Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: "Tôi hiến châu báu, Đức Thế Tôn nạp thọ, việc đó có mau chăng?".
Ðáp: "Rất mau".
Long nữ nói: "Lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó".

* Trang 338 *
device

Ðang lúc đó cả chúng hội đều thấy Long nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ-tát, liền qua cõi Vô Cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báu thành bậc Ðẳng Chánh giác, đủ ba mươi hai tướng, tám mươi món đẹp, khắp vì tất cả chúng sanh trong mười phương mà diễn nói pháp mầu.
Khi ấy trong cõi Ta-bà hàng Bồ-tát, Thanh-văn, Trời, Rồng, Bát bộ, Nhơn cùng Phi nhơn đều xa thấy Long nữ kia thành Phật, khắp vì hàng nhơn thiên trong hội đó mà nói pháp, sinh lòng vui mừng đều xa kính lạy, vô lượng chúng sanh nghe pháp tỏ ngộ được bậc Bất thối chuyển, vô lượng chúng sanh được lãnh lời thọ ký thành Phật. Cõi Vô Cấu sáu điệu vang động, cõi Ta-bà ba nghìn chúng sanh phát lòng Bồ-đề mà đặng lãnh lời thọ ký.
Trí Tích Bồ tát và Ngài Xá Lợi Phất tất cả trong chúng hội yên lặng mà tin nhận đó.

* Trang 339 *
device

 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa