LOGO VNBET
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
PHẨM “THỌ HỌC VÔ HỌC NHƠN KÝ” THỨ CHÍN

1. Bấy giờ, Ngài A Nan và Ngài La Hầu La nghĩ như vầy: "Chúng ta tự suy nghĩ, nếu được thọ ký thời sung sướng lắm". Liền từ nơi chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lạy chân Phật đồng bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Chúng con trong đây cũng đáng có phần, chỉ có đức Như Lai, là chỗ về nương của chúng con. Lại chúng con là người quen biết của tất cả Trời, Người, A-tu-la trong đời. A Nan thường làm vị Thị giả hộ trì Tạng pháp, La Hầu La là con của Phật, nếu Phật thọ ký đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác cho, thời lòng nguyện cầu của con đã mãn, mà lòng trông của chúng cũng được đủ".
Lúc đó, hàng đệ tử Thanh-văn, bậc học cùng vô học, hai nghìn người đều từ

* Trang 284 *
device

chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên hữu đến trước Phật chắp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Thế Tôn như chỗ nguyện cầu của A Nan và La Hầu La rồi đứng qua một phía.
2. Bấy giờ, Đức Phật bảo A Nan: Ông ở đời sau sẽ được làm Phật hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn; ông sẽ cúng dường sáu mươi hai ức Đức Phật, hộ trì tạng pháp vậy sau chứng được đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, giáo hóa hai mươi nghìn muôn ức hằng hà sa các chúng Bồ-tát vv... làm cho Thành đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Nước tên là Thường Lập Thắng Phan, cõi đó thanh tịnh, đất bằng chất Lưu Ly, kiếp tên Diệu Âm Biến Mãn. Ðức Phật đó thọ mạng vô lượng nghìn muôn ức vô lượng A-tăng-kỳ kiếp, nếu có người ở trong ngàn

* Trang 285 *
device

muôn ức vô lượng A-tăng-kỳ kiếp tính đếm số kể chẳng có thể biết được, Chánh pháp trụ đời gấp bội thọ mạng, Tượng pháp lại gấp bội Chánh pháp.
A Nan! Ðức Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương đó, được vô lượng nghìn muôn ức hằng hà sa các Đức Phật Như Lai ở mười phương đồng ngợi khen công đức của Ngài.
Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
3. Nay Ta nói trong Tăng
A Nan, người trì pháp
Sẽ cúng dường các Phật
Vậy sau thành Chánh giác
Hiệu rằng: Sơn Hải Huệ
Tự Tại Thông Vương Phật
Cõi nước kia thanh tịnh
Tên Thường Lập Thắng Phan
Giáo hóa các Bồ-tát
Số đông như hằng sa
Phật có uy đức lớn
Tiếng đồn khắp mười phương

* Trang 286 *
device

Vì bởi thương chúng sanh
Nên sống lâu vô lượng
Chánh pháp bội thọ mạng
Tượng pháp lại bội Chánh(1)
Vô số hàng chúng sinh
Ðông như cát sông Hằng
Ở trong pháp Phật đó
Gieo nhân duyên Phật đạo.
4. Bấy giờ, trong hội hàng Bồ-tát mới phát tâm, tám nghìn người, đều nghĩ thế này: "Chúng ta còn chưa nghe các vị Bồ-tát lớn được thọ ký như thế, có nhân duyên gì mà các Thanh-văn được thọ ký như thế."
Lúc ấy, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị Bồ-tát mà bảo rằng: "Các Thiện nam tử! Ta cùng bọn ông A Nan ở chỗ Đức Phật Không Vương đồng thời phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. A Nan thường ưa học rộng, còn Ta thường siêng năng tinh tấn, cho nên nay Ta đã thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác mà A Nan hộ trì pháp của

* Trang 287 *
device

Ta, ông cũng sẽ hộ trì pháp tạng của các Đức Phật tương lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ-tát. Bản nguyện của ông như thế nên được thọ ký dường ấy."
Ngài A Nan tận mặt ở trước Phật, tự nghe Phật thọ ký cùng cõi nước trang nghiêm, chỗ mong cầu đã đủ, lòng rất vui mừng được đều chưa từng có. Tức thời nghĩ nhớ tạng pháp của vô lượng nghìn muôn ức các Đức Phật thuở quá khứ, suốt thấu không ngại như hiện nay nghe và cũng biết bổn nguyện.
Khi đó, Ngài A Nan nói kệ rằng:
Thế Tôn rất ít có
Khiến con nhớ quá khứ
Vô lượng các Phật pháp
Như chỗ nghe ngày nay
Con nay không còn nghi
An trụ trong Phật đạo
Phương tiện làm thị giả
Hộ trì các Phật pháp.
5. Bấy giờ, Phật bảo ông La Hầu La: “Ông ở đời sau sẽ được làm Phật hiệu:

* Trang 288 *
device

Ðạo Thất Bảo Hoa, Như Lai Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường các Đức Như Lai như số vi trần trong mười phương thế giới. Thường vì các đức Phật mà làm trưởng tử, cũng như hiện nay.
Ðức Phật Ðạo Thất Bảo Hoa đó, cõi nước trang nghiêm, kiếp số thọ mạng, giáo hóa đệ tử, Chánh pháp và Tượng pháp cũng đồng như đức Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai không khác. Ông cũng làm Trưởng tử cho Phật này, qua sau đây rồi sẽ được đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
Lúc Ta làm Thái tử
La Hầu làm Trưởng tử.
Ta nay thành Phật đạo
Thọ pháp làm Pháp tử.
Ở trong đời vị lai

* Trang 289 *
device

Gặp vô lượng ức Phật
Làm Trưởng tử cho kia
Một lòng cầu Phật đạo.
Hạnh kín của La Hầu
Chỉ Ta biết được thôi
Hiện làm con cả Ta
Ðể chỉ các chúng sanh
Vô lượng ức nghìn muôn
Công đức không thể đếm
An trụ trong Phật pháp
Ðể cầu đạo Vô thượng.
6. Bấy giờ, Đức Thế Tôn thấy bậc hữu học cùng vô học hai nghìn người, chí ý hòa dịu vắng lặng trong sạch, một lòng nhìn Phật, Phật bảo A Nan: "Ông thấy bực hữu học vô học hai nghìn người đây chăng?"
Vâng! Con đã thấy.
A Nan! Các người sẽ cúng dường các Đức Như Lai như số vi trần trong năm mươi thế giới, cung kính tôn trọng hộ trì Tạng pháp. Rốt sau đồng thời ở cõi nước trong mười phương đều được thành Phật,

* Trang 290 *
device

đều đồng một hiệu là Bảo Tướng Như Lai Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, sống lâu một kiếp, cõi nước trang nghiêm, Thanh-văn, Bồ-tát, Chánh pháp, Tượng pháp thảy đều đồng nhau.
Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
Hai nghìn Thanh-văn đây
Nay đứng ở trước Ta
Thảy đều thọ ký cho
Ðời sau sẽ thành Phật
Cúng dường các Đức Phật
Như số trần nói trên.
Hộ trì Tạng pháp Phật
Sau sẽ thành Chánh giác
Ðều ở nơi mười phương
Thảy đồng một danh hiệu
Ðồng thời ngồi đạo tràng
Ðể chứng huệ Vô thượng
Ðều hiệu là Bửu Tướng

* Trang 291 *
device

Cõi nước cùng đệ tử
Chánh pháp và Tượng pháp
Thảy đều không có khác.
Ðều dùng các thần thông
Ðộ mười phương chúng sinh
Tiếng đồn vang khắp cùng
Lần nhập vào Niết-bàn.
Lúc đó, bậc hữu học cùng vô học hai nghìn người nghe Đức Phật thọ ký vui mừng hớn hở mà nói kệ rằng:
Thế Tôn đèn huệ sáng
Con nghe tiếng thọ ký
Lòng vui mừng đầy đủ
Như được nước cam lộ.

* Trang 292 *
device

 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa