LOGO VNBET
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
PHẨM “TRÌ” THỨ MƯỜI BA

1. Lúc bấy giờ, Ngài Dược Vương đại Bồ-tát và Ngài Ðại Nhạo Thuyết Bồ-tát Ma-ha-tát cùng chung với quyến thuộc hai muôn vị Bồ-tát đều ở trước Phật nói lời thệ rằng: "Cúi mong Đức Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ chúng con sẽ phụng trì đọc tụng nói Kinh điển này, đời ác sau, chúng sanh căn lành càng ít, nhiều kẻ tăng thượng mạn tham lợi dưỡng cúng dường, thêm lớn căn chẳng lành, xa lìa đạo giải thoát, dầu khó có thể giáo hóa, chúng con sẽ khởi sức nhẫn lớn đọc tụng Kinh này, thọ trì giải nói biên chép, dùng các món cúng dường cho đến chẳng tiếc thân mạng".
2. Lúc đó, trong chúng có năm trăm vị A-la-hán đã được thọ ký đồng bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Chúng con cũng tự

* Trang 340 *
device

thệ nguyện ở nơi cõi khác rộng nói Kinh này".
Lại có bậc học và vô học tám nghìn người đã được thọ ký đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về phía Phật nói lời thệ rằng: "Thế Tôn! Chúng con cũng sẽ ở cõi khác rộng nói Kinh này. Vì sao! Vì người trong nước Ta-bà nhiều điều tệ ác, ôm lòng tăng thượng mạn, công đức cạn mỏng, giận hờn, dua vạy tâm không chân thật".
3. Khi đó, dì của Phật là Ðại Ái Ðạo Tỳ-kheo-ni cùng chung với bậc "Học" và "Vô học" Tỳ-kheo-ni sáu nghìn người đồng từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt chẳng tạm rời.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Kiều Ðàm Di: "Cớ chi có sắc buồn mà nhìn Như Lai, tâm ngươi toan không cho rằng Ta chẳng nói đến tên ngươi, để thọ ký thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác ư”?
Kiều Ðàm Di! Ta trước tổng nói tất cả Thanh-văn đều đã được thọ ký, nay

* Trang 341 *
device

ngươi muốn biết thọ ký đó, đời tương lai sau ngươi sẽ ở trong pháp hội của sáu muôn tám nghìn ức Đức Phật làm vị đại Pháp sư và sáu nghìn vị "Học" "Vô học" Tỳ-kheo-ni đều làm Pháp sư. Ngươi lần lần đủ đạo hạnh Bồ-tát như thế sẽ được thành Phật hiệu là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn.
Kiều Ðàm Di! Đức Nhất thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật đó và sáu nghìn Bồ-tát tuần tự thọ ký được đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Bấy giờ, mẹ của La Hầu La là bà Gia Du Ðà La Tỳ-kheo-ni nghĩ rằng: "Thế Tôn ở nơi trong hội thọ ký riêng chẳng nói đến tên tôi".
Phật bảo bà Gia Du Ðà La: "Ngươi ở đời sau trong pháp hội của trăm nghìn muôn ức Đức Phật, tu hạnh Bồ-tát, làm vị

* Trang 342 *
device

đại Pháp sư, lần lần đầy đủ Phật đạo ở trong cõi Thiện Quốc sẽ được thành Phật hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn. Phật sống lâu vô lượng vô số kiếp.
Lúc đó, bà Ðại Ái Ðạo Tỳ-kheo-ni và bà Gia Du Ðà La Tỳ-kheo-ni cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng được việc chưa từng có, liền ở trước Phật mà nói kệ rằng:
Ðấng Thế Tôn Ðạo Sư
Làm an ổn trời người
Chúng con nghe thọ ký
Lòng an vui đầy đủ.
Các vị Tỳ-kheo-ni nói kệ đó rồi, bạch Phật rằng: "Chúng con cũng có thể ở cõi nước phương khác rộng tuyên nói Kinh này".
4. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nhìn tám mươi muôn ức na-do-tha vị đại Bồ-tát,

* Trang 343 *
device

các vị Bồ-tát đó đều là bậc bất thối chuyển, chuyển Pháp luân bất thối được các pháp Tổng trì, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật một lòng chắp tay mà nghĩ rằng: "Nếu Đức Thế Tôn dạy bảo chúng ta nói Kinh này, thời chúng ta sẽ như lời Phật dạy rộng tuyên nói pháp này".
Các vị đó lại nghĩ: “Nay Đức Phật yên lặng chẳng thấy dạy bảo, chúng ta phải làm thế nào?"
Lúc đó, các vị Bồ-tát kính thuận ý của Phật, và muốn tự thỏa mãn bổn nguyện, bèn ở trước Phật nói lớn tiếng mà phát lời thệ rằng: "Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con đi giáp vòng qua lại khắp mười phương thế giới hay khiến chúng sanh biên chép Kinh này thọ trì, đọc tụng, giải nói nghĩa đó, nghĩ nhớ chơn chánh, đúng như pháp mà tu hành, như thế đều là sức uy thần của Phật. Cúi mong Đức Thế Tôn ở phương khác xa giữ gìn cho".

* Trang 344 *
device

Tức thời các vị Bồ-tát đều đồng tiếng mà nói kệ rằng:
5. Cúi mong Phật chớ lo
Sau khi Phật diệt độ
Trong đời ác ghê sợ
Chúng con sẽ rộng nói.
Có những người vô trí
Lời ác mắng rủa thảy
Và dao gậy đánh đập
Chúng con đều phải nhẫn.
Tỳ kheo trong đời ác
Trí tà lòng dua vạy
Chưa được nói đã được
Lòng ngã mạn dẫy đầy,
Hoặc người mặc áo nạp
Lặng lẽ ở chỗ vắng
Tự nói tu chân đạo
Khinh rẻ trong nhân gian
Vì ham ưa danh lợi
Nói pháp cho bạch y
Ðược người đời cung kính
Như lục thông La-Hán
Người đó ôm lòng ác

* Trang 345 *
device

Thường nghĩ việc thế tục
Giả danh "A luyện nhã"
Ưa nói lỗi chúng con
Mà nói như thế này
Các bọn Tỳ-kheo này
Vì lòng tham lợi dưỡng
Nói luận nghĩa ngoại đạo
Tự làm kinh điển đó
Dối lầm người trong đời
Vì muốn cầu danh tiếng
Mà giải nói kinh đó
Thường ở trong đại chúng
Vì muốn phá chúng con
Ðến Quốc vương, quan lớn
Bà-la-môn, Cư sĩ
Và chúng Tỳ-kheo khác
Chê bai nói xấu con
Ðó là người tà kiến
Nói luận nghĩa ngoại đạo
Chúng con vì kính Phật
Ðều nhẫn các ác đó
Bị người đó khinh rằng
Các người đều là Phật

* Trang 346 *
device

Lời khinh mạn dường ấy
Ðều sẽ nhẫn thọ đó.
Trong đời ác kiếp trược
Nhiều các sự sợ sệt
Quỉ dữ nhập thân kia
Mắng rủa hủy nhục con
Chúng con kính tin Phật
Sẽ mặc giáp nhẫn nhục
Vì để nói Kinh này
Nên nhẫn các việc khó,
Con chẳng mến thân mạng
Chỉ tiếc đạo Vô thượng.
Chúng con ở đời sau
Hộ trì lời Phật dặn
Thế Tôn tự nên biết
Tỳ-kheo ác đời trược
Chẳng biết Phật phương tiện
Tùy cơ nghi nói pháp
Chau mày nói lời ác
Luôn luôn bị xua đuổi
Xa rời nơi chùa tháp
Các điều ác như thế
Nhớ lời Phật dặn bảo

* Trang 347 *
device

Ðều sẽ nhẫn việc đó
Các thành ấp xóm làng
Kia có người cầu pháp
Con đều đến chỗ đó
Nói pháp của Phật dặn.
Con là sứ của Phật
Ở trong chúng không sợ
Con sẽ khéo nói pháp
Xin Phật an lòng ở
Con ở trước Thế Tôn
Mười phương Phật đến nhóm
Phát lời thệ như thế
Phật tự rõ lòng con.

* Trang 348 *
device

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
QUYỂN THỨ TƯ
Ôm châu đi làm thuê mướn, được chút ít cho là đủ. Nơi cao nguyên đào giếng, chí cầu suối sâu. Tháp báu vọt lên giáo hóa tròn khắp. Nhơn cùng quả đồng nói. Pháp mầu ý khẩn cầu.
Nam mô Pháp Hoa Hội thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)
Năm trăm đệ tử thọ ký chứng quả Phật. Tháp Ða Bửu vọt ra trước, Ngài Nhạo Thuyết hỏi căn nguyên. Vì pháp cầu thầy hiền, nghe diễn Kinh Diệu Liên.
Nam mô Quá khứ Ða Bửu Phật. (3 lần)

* Trang 349 *
device

THÍCH NGHĨA
(1) Bốn chúng: 1. Tỳ-kheo, 2. Tỳ-kheo-ni, 3. Ưu-bà-tắc, 4. Ưu-bà-di.
(2) Pháp hỷ thực: Lãnh hội pháp mầu, lòng vui mừng, thân khoan khoái gọi là "pháp hỷ thực". Thiền tuyệt thực Trụ trong thiền định, tâm an, thân khoẻ gọi là "Thuyền duyệt thực".
(3) Bốn vô ngại trí: 1. Pháp vô ngại (có trí nói pháp suốt thông). 2. Từ vô ngại (lời tiếng đầy đủ không trệ). 3. Nghĩa vô ngại (nghĩa ý thấu đáo) 4. Nhạo thuyết vô ngại (thường ưa thích nói pháp).
(4) Tánh món giải thoát: 1. Nội hữu sắc tướng ngoại quán sắc giải thoát 2. Nội vô sắc tướng ngoại quán sắc giải thoát 3. Tịnh bội xả thân tác chứng giải thoát 4. Hư không xứ giải thoát 5. Thức vô biên xứ giải thoát 6. Vô sở hữu xứ giải thoát 7. Phi hữu tưởng phi vô tưởng giải thoát 8. Diệt thụ tưởng giải thoát.
(5) Ba độc: Tham, sân, si.
(6) Chánh pháp : Sau khi Phật diệt độ, thời kỳ đầu giáo pháp cùng người tu, chứng quả v.v., cũng như khi Phật còn tại thế thời gọi là "thời kỳ chánh pháp". Lần lần người tu và chứng quả không được như trước thời gọi là "thời kỳ tượng pháp" (tương tự).
(7) Tăng thượng mạn: Ðược ít mà lầm tự cho là được nhiều, chứng bậc thấp mà lầm cho là chứng bậc cao.
(8) Sư tử: Sư tử làm chúa loài muông thú, ở trong hàng thú tự tại vô úy. Tòa Sư tử chính là lấy nghĩa tự tại vô úy đó.
(9) Tự thơ trì: Biên chép và thọ trì.
(10) Một đại kiếp có 4 k trung kiếp; 1. Trung kiếp thành. 2. Trung kiếp trụ 3. Trung kiếp hoại 4. Trung kiếp không Thành là kết cấu hiện thành thế giới. Trụ là thời kỳ toàn vẹn thế giới hữu tình đều đầy đủ như hiện nay đây vậy. Hoại là hư rã, thế giới hư rã do 3 nguyên nhân: A Lửa, B Nước, C Gió. Trong đây kiếp thiêu chính là thời kỳ lửa cháy tan thế giới. Tan hết là không.
(11) Hạnh đầu đà: Tiếng Phạn, nghĩa là giũ sạch bụi nhơ (đầu tẩu) có 12 hạnh: 1. Mặc phấn tảo y. 2. Chỉ ba y không được dư 3. Thường khất thực 4. Ngày một bữa ăn chính 5. Ngày một lần ngồi ăn. 6. Ăn có tiết lượng. 7. Ở chỗ vắng vẻ 8. Ngồi trong gò mã 9. Ngồi dưới bóng cây 10. Ngồi chỗ trống 11. Tùy hạp ngồi 12. Ngồi luôn không nằm.

* Trang 350 *
device

 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa