LOGO VNBET
MỤC LỤC
                                                                                                                               Trang
NGHI THỨC XÁM HỐI                                                                                           05
NGHI THỨC TRÌ TỤNG                                                                                          13
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – QUYỂN THỨ NHẤT                                          17
PHẨM “TỰA THỨ NHẤT”                                                                                     19
PHẨM “PHƯƠNG TIỆN” THỨ HAI                                                                      53
SỰ TÍCH TẢ KINH PHÁP HOA                                                                            95
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOAQUYỂN THỨ HAI                                               97
PHẨM “THÍ DỤ” THỨ BA                                                                                       99
PHẨM “TÍN GIẢI” THỨ TƯ                                                                                  154
SỰ TÍCH TẢ KINH THOÁT KHỔ                                                                        184
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – QUYỂN THỨ BA                                              185
PHẨM “DƯỢC THẢO DỤ” THỨ NĂM                                                               187
PHẨM “ THỌ KÝ” THỨ SÁU                                                                               202
PHẨM “HÓA THÀNH DỤ” THỨ BẢY                                                                217
SỰ TÍCH ĐỌC KINH THOÁT KHỔ                                                                 262
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – QUYỂN THỨ TƯ                                           265
PHẨM “NGŨ BÁ ĐỆ TỬ THỌ KÝ” THỨ TÁM                                                267
PHẨM “THỌ HỌC VÔ HỌC NHƠN KÝ” THỨ CHÍN                                   284
PHẨM “PHÁP SƯ” THỨ MƯỜI                                                                       293
PHẨM “HIỆN BỬU THÁP” THỨ MƯỜI MỘT                                                308
PHẨM “ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA” THỨ MƯỜI HAI                                                      328
PHẨM “TRÌ” THỨ MƯỜI BA                                                                            340
SỰ TÍCH TỤNG ĐỀ KINH                                                                              351

* Trang 594 *
device

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – QUYỂN THỨ NĂM                                     353
PHẨM “AN LẠC HANH” THỨ MƯỜI BỐN                                                  355
PHẨM “TÙNG ĐẠI DŨNG XUẤT” THỨ MƯỜI LĂM                                 381
PHẨM “NHƯ LAI THỌ LƯỢNG” THỨ MƯỜI SÁU                                     402
PHẨM “PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI BÀY                                   416
SỰ TÍCH TẢ KINH CỨU BẠN ĐỒNG HỌC                                                  439
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – QUYỂN THỨ SÁU                                       441
PHẨM “TỦY HỶ CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI TÁM                                         443
PHẨM “PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC” THỨ MƯỜI CHÍN                                      453
PHẨM “THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT” THỨ HAI MƯƠI                        476
PHẨM “NHƯ LAI THẦN LỰC” THỨ HI MƯƠI MỐT                                  487
PHẨM “DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BỔN SƯ” THỨ HAI MƯƠI BA              498
SỰ TÍCH TỤNG KINH THOÁT NỮ THÂN                                                    518
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – QUYỂN THỨ BẢY                                      521
PHẨM “DIỆU ÂM BỒ TÁT” THỨ HAI MƯƠI BỐN                                     523
PHẨM “QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN” THỨ HAI MƯƠI LĂM      536
PHẨM “ĐÀ LA NI” THỨ HAI MƯƠI SÁU                                                    551
PHẨM “DIỆU TRANG NGHIÊM BỔN SƯ” THỨ HAI MƯƠI BẢY           558
PHẨM “PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT” THỨ HAI MƯƠI TÁM     569
SỰ TÍCH NGHE KINH KHỎI THÂN CHIM                                                  584
TỤNG KINH, CỨU TOÀN THÀNH                                                                 586
BỔ KHUYẾT TÂM KINH                                                                                     587
MỤC LỤC                                                                                                                595

* Trang 595 *
device

 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa