LOGO VNBET
NGHI THỨC SÁM HỐI
TRƯỚC KHI TỤNG KINH

(Dùng ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh mà tụng Kinh, thời phước đức vô lượng, nên trước khi tụng Kinh cần phải Sám hối, Sám hối tức là làm cho 3 nghiệp thanh tịnh)
 
Nam mô thập phương tận hư không giới nhất thiết Chư Phật. (1 lạy)
Nam mô thập phương tận hư không giới nhất thiết Tôn Pháp. (1 lạy)
Nam mô thập phương tận hư không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng (1 lạy)
                              (Quì, tay cầm hương cúng dường phát nguyện)
Nguyện mây hương mầu này
Khắp cùng mười phương cõi
                       Cúng dường tất cả Phật.
                       Tôn Pháp, các Bồ-tát,
                       Vô biên chúng Thanh-văn
                       Và cả thảy Thánh hiền
                       Duyên khởi đài sáng chói
                       Trùm đến vô biên cõi,

* Trang 5 *
device

                       Khắp xông các chúng sanh
                       Ðều phát lòng Bồ đề,
                       Xa lìa những nghiệp vọng
                       Trọn nên đạo Vô thượng.
                                     (Cắm hương vào lư rồi lạy 1 lạy)
                 (Ðứng chắp tay xướng)
                         Sắc thân Như Lai đẹp
Trong đời không ai bằng
   Không sánh, chẳng nghĩ bàn
                         Nên nay con đảnh lễ.
                         Sắc thân Phật vô tận
                         Trí tuệ Phật cũng thế
Tất cả Pháp thường trụ
Cho nên con về nương.
Sức trí lớn nguyện lớn
    Khắp độ chúng quần sanh
  Khiến bỏ thân nóng khổ
 Sanh kia nước mát vui.
  Con nay sạch ba nghiệp
                          Qui y và lễ tán
      Nguyện cùng các chúng sanh
   Ðồng sanh nước An Lạc.
        Án phạ nhựt ra vật. (7 lần)

* Trang 6 *
device

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ
(Câu này thông cả 9 câu dưới, đều xướng ở đầu câu)
Thường tịch quang Tịnh độ
A Di Ðà Như Lai
Pháp thân mầu thanh tịnh
Khắp pháp giới chư Phật.            (1 lạy)
 
Thật báo trang nghiêm độ
A Di Ðà Như Lai
Thân tướng hải vi trần
Khắp pháp giới chư Phật.            (1 lạy)
 
Phương tiện thánh cư độ
A Di Ðà Như Lai
Thân trang nghiêm giải thoát
Khắp pháp giới chư Phật.             (1 lạy)
 
Cõi An Lạc phương Tây
A Di Ðà Như Lai
Thân căn giới Đại thừa
Khắp pháp giới chư Phật.             (1 lạy)
 
Cõi An Lạc phương Tây
A Di Ðà Như Lai
Thân hóa đến mười phương
Khắp pháp giới chư Phật.          (1 lạy)

* Trang 7 *
device

Cõi An Lạc phương Tây
Giáo hạnh lý ba kinh
Tột nói bày ý chánh
Khắp pháp giới Tôn Pháp.           (1 lạy)
 
Cõi An Lạc phương Tây
Quán thế Âm Bồ-tát
Thân tử kim muôn ức
Khắp pháp giới Bồ-tát.             (1 lạy)
 
Cõi An Lạc phương Tây
Ðại Thế Chí Bồ-tát
Thân trí sáng vô biên
Khắp pháp giới Bồ-tát.               (1 lạy)
 
Cõi An Lạc phương Tây
Thanh tịnh đại hải chúng
Thân hai nghiêm: Phước, trí
Khắp pháp giới Thánh chúng. (1 lạy)
                 
                      (Ðứng chắp tay nguyện)
“Con nay khắp vì bốn ơn ba cõi cùng chúng sanh trong pháp giới, đều nguyện dứt trừ ba chướng(1)nên qui mạng(2)Sám hối(3) 
                                        (lạy 1 lạy qu chắp tay Sám hối)

* Trang 8 *
device

Chí Tâm Sám Hối:
Ðệ tử... và chúng sanh trong pháp giới, từ đời vô thỉ nhẫn đến ngày nay, bị vô minh che đậy nên điên đảo mê lầm, lại do sáu căn ba nghiệp(4)quen theo pháp chẳng lành, rộng phạm mười điều dữ cùng năm tội vô gián(5)và tất cả các tội khác, nhiều vô lượng vô biên nói không thể hết. Mười phương các Đức Phật thường ở trong đời, tiếng pháp không dứt, hương mầu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng ánh sáng sạch trong chiếu soi tất cả. Lý mầu thường trụ đầy dẫy hư không.
Con từ vô thỉ đến nay, sáu căn che mù, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng hay, chẳng biết, vì nhân duyên đó trôi mãi trong vòng sanh tử, trải qua các đường dữ (6) trăm nghìn muôn kiếp trọn không lúc nào ra khỏi.
Kinh rằng: “Ðức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là Thường Tịch Quang, cho nên phải biết cả thảy

* Trang 9 *
device

các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh, vì thế trong trí Bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ, nay mới chừa bỏ ăn năn, phụng đối trước các Đức Phật và A Di Ðà Thế Tôn mà pháp lồ (7) Sám hối làm cho đệ tử cùng pháp giới chúng sanh, tất cả tội nặng do ba nghiệp sáu căn, gây tạo từ vô thỉ, hoặc hiện tại cùng vị lai, chính mình tự gây tạo hoặc biểu người, hay là thấy nghe người gây tạo mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi hoặc chẳng nghi, hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thảy đều được rốt ráo thanh tịnh.
Ðệ tử Sám hối rồi, sáu căn cùng ba nghiệp trong sạch, không lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh, thảy đều hồi hướng dùng trang nghiêm Tịnh độ khắp với chúng sinh, đồng sanh về nước An Dưỡng.

* Trang 10 *
device

Nguyện đức A Di Ðà Phật thường đến hộ trì, làm cho căn lành của đệ tử hiện tiền tăng tấn, chẳng mất nhân duyên Tịnh độ, đến giờ lâm chung, thân an lành niệm chánh vững vàng, xem nghe đều rõ ràng, tận mặt thấy đức A Di Ðà cùng các Thánh chúng, tay cầm đài hoa tiếp dẫn đệ tử, trong khoảng sát na sanh ra trước Phật, đủ đạo hạnh Bồ tát, rộng độ khắp chúng sanh đồng thành Phật đạo.
Ðệ tử Sám hối phát nguyện rồi quy mạng đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới, Đại từ Đại bi, A Di Ðà Như Lai, biến pháp giới Tam Bảo.          (1 lạy)
(Lạy xong tiếp Nghi Thức tụng Kinh ……)

* Trang 11 *
device

THÍCH NGHĨA SÁM HỐI
 
(1) Ba chướng: Phiền não, nghiệp nhân, quả báo ba món đều hay làm chướng ngại đường giải thoát nên gọi: “Ba món chướng.”
(2) Quy mạng: Ðem thân mạng về nương, giao phó cho Phật, Pháp, Tăng chính là nghĩa của hai chữ “Nam mô”.
(3) Sám hối: Nói đủ là Sám ma hối quá. “Sám ma” là tiếng Phạm, nghĩa là “hối quá”, tức là ăn năn tội trước, ngừa giữ lỗi sau.
(4) Sáu căn, ba nghiệp: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý: sáu căn, và ba nghiệp: thân, khẩu, ý.
(5) Tộ vô dán: Giết cha, giết mẹ, giết thánh nhơn, ác tâm làm thân Phật ra máu, phá hòa hiệp Tăng, gọi là năm tội Nghịch, nếu phạm sẽ bị đọa vào ngục Vô gián nên gọi là tội Vô gián Địa ngục. Vô gián là chỗ thọ khổ không có lúc nào ngừng ngớt.
(6) Các đường dữ: A tu la, Súc sanh, Ngạ quỉ, Ðịa ngục, các đường đó vui ít khổ nhiều, do nghiệp dữ cảm ra.
(7) Phát lồ: Bày lộ tội lỗi ra trước Chúng Nhơn không chút giấu che thời gọi là phát lồ, trái với phú tàng (che giấu). Có phát lồ thời tội mới tiêu, như bịnh cảm mà đặng phát hạn (ra mồ hôi).

* Trang 12 *
device

 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa