LOGO VNBET
NGHI THỨC TRÌ TỤNG
BÀI TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương vừa nhen nhúm
Pháp giới đã được xông
Các Phật trong hải hội đều xa hay
Theo chỗ kết mây lành
Lòng thành mới ân cần
Các Phật hiện toàn thân.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát Ma ha tát.                     (3 lần)
 
CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI
Án lam                                                  (7 lần)
               (Trì chú này thì thân tâm, cảnh vật đều thanh tịnh)
 
CHƠN NGÔN TỊNH KHẨU NGHIỆP
Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị Ta bà ha.                         (7 lần)
                         (Trì chú này thì hơi miệng trong sạch)
 
CHƠN NGÔN TỊNH BA NGHIỆP
Án ta phạ, bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ bà phạ thuật độ hám.  (3 lần)
                        (Trì chú này thì thân miệng lòng đều trong sạch)

* Trang 13 *
device

tam bà phạ phiệt nhật ra hồng.                   (3 lần)
     (Trì chú này thì hoa hương cùng tiếng tụng niệm sẽ khắp cúng dường cả mười phương
BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN
Nam mô Thập phương Thường trụ Tam Bảo.                 (3 lần)
Cúi lạy đấng Tam giới Tôn,
Qui mạng cùng mười phương Phật
Con nay phát nguyện rộng
Thọ trì Kinh Pháp Hoa
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ tam đồ (Súc sanh, Ngạ quỉ, Địa ngục)
Nếu có kẻ thấy nghe
Ðều phát lòng Bồ đề
Hết một báo thân này
Sanh qua cõi Cực Lạc.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.                  (3 lần)

* Trang 14 *
device

BÀI KỆ KHAI KINH
Pháp vi diệu rất sâu Vô thượng
Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp
Con nay nghe thấy được thọ trì
Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Như Lai.
 
BÀI KHEN NGỢI KINH
Hơn sáu muôn lời, thành bảy cuốn
Rộng chứa đựng vô biên nghĩa mầu
Trong cổ nước cam lộ rịn nhuần
Trong miệng chất đề hồ nhỏ mát
Bên răng ngọc trắng tuôn Xá lợi
Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang
Dầu cho tạo tội hơn núi cả
Chẳng nhọc Diệu Pháp vài ba hàng.
Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ-Tát.               (3 lần)

* Trang 15 *
device

* Trang 16 *
device

 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa