LOGO VNBET

Kinh Tăng Chi Bộ 2

Hội Đồng Chứng Minh

Hội Đồng Chỉ Đạo

Chương IV Bốn Pháp XI. Phẩm Mây Mưa

Chương IV Bốn Pháp XII. Phẩm Kesi

Chương IV Bốn Pháp XIII. Phẩm Sợ Hãi

Chương IV Bốn Pháp XIV. Phẩm Loài Người

Chương IV Bốn Pháp XV. Phẩm Ánh Sáng

Chương IV Bốn Pháp XVI. Phẩm Các Căn

Chương IV Bốn Pháp XVII. Phẩm Đạo Hành

Chương IV Bốn Pháp XVIII. Phẩm Tư Tâm Sở

Chương IV Bốn Pháp XIX. Phẩm Chiến Sĩ

Chương IV Bốn Pháp XX. Đại Phẩm

Chương IV Bốn Pháp XXI. Phẩm Bậc Chân Nhân

Chương IV Bốn Pháp XXII. Phẩm Ô Uế

Chương IV Bốn Pháp XXIII. Phẩm Diệu Hạnh

Chương IV Bốn Pháp XXIV. Phẩm Nghiệp

Chương IV Bốn Pháp XXV. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội

Chương IV Bốn Pháp XXVI. Phẩm Thắng Trí

Chương IV Bốn Pháp XXVII. Phẩm Nghiệp Đạo

Chương IV Bốn Pháp XXVIII. Phẩm Tham

Chương V Năm Pháp I. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học

Chương V Năm Pháp II. Phẩm Sức Mạnh

Chương V Năm Pháp III. Phẩm Năm Phần

Chương V Năm Pháp IV. Phẩm Sumana

Chương V Năm Pháp V. Phẩm Vua Munda

Chương V Năm Pháp VI. Phẩm Triền Cái

Chương V Năm Pháp VII. Phẩm Tưởng

Chương V Năm Pháp VIII. Phẩm Chiến Sĩ

Chương V Năm Pháp IX. Phẩm Trưởng Lão

Chương V Năm Pháp X. Phẩm Kakudha

Chương V Năm Pháp XI. Phẩm An Ổn Trú

Chương V Năm Pháp XII. Phẩm Andhakavinda

Chương V Năm Pháp XIII. Phẩm Bệnh

Chương V Năm Pháp XIV. Phẩm Vua

Chương V Năm Pháp XV. Phẩm Tikandaki

Chương V Năm Pháp XVI. Phẩm Diệu Pháp

Chương V Năm Pháp XVII. Phẩm Hiềm Hận

Chương V Năm Pháp XVIII. Phẩm Nam Cư Sĩ

Chương V Năm Pháp XIX. Phẩm Rừng

Chương V Năm Pháp XX. Phẩm Bà-La-Môn

Chương V Năm Pháp XXI. Phẩm Kimbila

Chương V Năm Pháp XXII. Phẩm Mắng Nhiếc

Chương V Năm Pháp XXIII. Phẩm Du Hành Dài

Chương V Năm Pháp XXIV. Phẩm Trú Tại Chỗ

Chương V Năm Pháp XXV. Phẩm Ác Hành

Chương V Năm Pháp XXVI. Phẩm Cụ Túc Giới

Mục Lục

Kinh Tăng Chi Bộ 2