LOGO VNBET

Kinh Tăng Chi Bộ 2015 - Tập I

Mục Lục

Chương Một : Một Pháp - I. Phẩm Sắc

II. Phẩm Đoạn Triền Cái

III. Phẩm Khó Sử Dụng

IV. Phẩm Không Điếu Phục

V. Phẩm Đặt Hướng Và Trong Sáng

VI. Phẩm Búng Ngón Tay

VII. Phẩm Tinh Tấn

VIII. Phẩm Làm Bạn Với Thiện

IX. Phẩm Phóng Dật

X.a. Phẩm Thự Ngã

X.b. Phẩm Tự Ngã

XI. Phẩm Phi Pháp

XII. Phẩm Vô Phạm

XIII. Phẩm Một Người

XIV. Phẩm Người Tối Thắng

XV. Phẩm Không Thể Có Được

XVI. Phẩm Một Pháp

XVII. Phẩm Chủng Tử

XVIII. Phẩm Makkhali

XIX. Phẩm Không Phóng Dật

XX. Phẩm Thiền Định (1)

XXI. Phẩm Thiền Định (2)

Chương Hai: Hai Pháp - I. Phẩm Hình Phạt

II. Phẩm Tranh Luận

III. Phẩm Người Ngu

IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng

V. Phẩm Hội Chúng

VI. Phẩm Người

VII. Phẩm Lạc

VIII. Phẩm Tướng

IX. Phẩm Các Pháp

X. Phẩm Kẻ Ngu

Xi. Phẩm Các Hy Vọng

XII. Phẩm Hy Cầu

XIII. Phẩm Bố Thí - XIV. Phẩm Đón Chào

XV. Phẩm Nhận Định

XVI. Phẩm Phẫn Nộ

XVII. Phẩm Thứ Mười Bảy

Chương Ba: Ba Pháp - I. Phẩm Người Ngu

II. Phẩm Người Đóng Xe

III. Phẩm Người

IV. Phẩm Xứ Giả Của Trời

V. Tiểu Phẩm

VI. Phẩm Các Bà-La-Môn

VII. Phẩm Lớn

VIII. Phẩm Ānanda

IX. Phẩm Sa-Môn

X. Phẩm Hạt Muối

XI. Phẩm Chánh Giác

XII. Phẩm Đọa Xứ

XIII. Phẩm Kusināra

XIV. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ

XV. Phẩm Cát Tường

XVI. Phẩm Lõa Thể

Chương Bốn: Bốn Pháp - I. Phẩm Bhandagama

II. Phẩm Hành

III. Phẩm Uruvelā

IV. Phẩm Bánh Xe

V. Phẩm Rohitassa

VI. Phẩm Nguồn Sanh Phước

VII. Phẩm Nghiệp Công Đức

VIII. Phẩm Không Hý Luận

IX. Phẩm Không Có Rung Động

X. Phẩm Asura

XI. Phẩm Mây Mưa

XII. Phẩm Kesi

XIII. Phẩm Sợ Hãi

XIV. Phẩm Loài Người

XV. Phẩm Ánh Sáng

XVI. Phẩm Các Căn

XVII. Phẩm Đạo Hành

XVIII. Phẩm Tư tâm Sở

XIX. Phẩm Chiến Sĩ (hay Bà-La-Môn)

XX. Đại Phẩm

XXI. Phẩm Bậc Chơn Nhân

XXII. Phẩm Ô Uế

XXIII. Phẩm Diệu Hạnh

XXIV. Phẩm Nghiệp

XXV. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội

XXVI. Phẩm Thắng Trí

XXVII. Phẩm Nghiệp Đạo

XXVIII. Phẩm Tham

Chương Năm: Năm Pháp - I. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học

II. Phẩm Sức Mạnh

III. Phẩm Năm Phần

IV. Phẩm Sumanā

V. Phẩm Vua Muṇḍa

VI. Phẩm Triền Cái

VII. Phẩm Tưởng

VIII. Phẩm Chiến Sĩ

IX. Phẩm Trưởng Lão

X. Phẩm Kakudha

XI. Phẩm An Ổn Trú

XII. Phẩm Andhakavinda

XIII. Phẩm Bệnh

XIV. Phẩm Vua

XV. Phẩm Tikaṇḍakī

XVI. Phẩm Diệu Pháp

XVII. Phẩm Hiềm Hận

XVIII. Phẩm Nam Cư Sĩ

XIX. Phẩm Rừng

XX. Phẩm Bà - La - Môn

XXI. Phẩm Kimbila

XXII. Phẩm Mắng Nhiếc

XXIII. Phẫm Du Hành Dài

XXIV. Phẩm Trú Tại Chỗ

XXV. Phẩm Ác Hành

XXVI. Phẩm Cụ Túc Giới

Chú Dẫn

Kinh Tăng Chi Bộ 2015 - Tập I