LOGO VNBET

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
deviceĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
 
 
KINH TĂNG CHI BỘ

Aṅguttara Nikāya


Nguyên bản:
PĀLI

Việt dịch:
Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
PL . 2559- DL. 2015

* Trang 5 *
device


VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
Thực Hiện

* Trang 6 *
device

                HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
 
 ____________________________________________
 
1. Hòa thượng THÍCH PHỔ TUỆ
2. Hòa thượng THÍCH TRI TỊNH
3. Hòa thượng THÍCH THANH TỪ
4. Hòa thượng THÍCH TỪ NHƠN
5. Hòa thượng THÍCH HIÊN PHÁP
6. Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

* Trang 7 *
device

* Trang 8 *
device

        HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH
________________________________________________
                    Chủ tịch
Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

                   Tổng thư ký
Thượng tọa: THÍCH TRÍ SIÊU

 
                    Thành viên
Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP
Hòa thượng THÍCH NHẬT QUANG
Hòa thượng THÍCH MINH CẢNH
Hòa thượng THÍCH CHƠN THIỆN
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN
Hòa thượng THÍCH THIỆN TÂM
Hòa thượng THÍCH PHƯỚC SƠN
Hòa thượng THÍCH NGUYÊN GIÁC
Hòa thượng THÍCH PHƯỚC CẨN

* Trang 9 *
device

* Trang 10 *
device

Mục lục
CHƯƠNG SÁU
SÁU PHÁP (chakkanipāta)...................................................................................... 31
      I. PHẨM ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH (āhuneyyavagga)............................... 31
               §(I)(1) ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH (1)................................................. 31
               §(II)(2) ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH (2)................................................ 32
               §(III)(3) CÁC CĂN.................................................................................. 33
               §(IV)(4) CÁC LỰC................................................................................... 33
               §(V)(5) CON NGỰA THUẦN CHỦNG (1)............................................ 33
               §(VI-VII)(6-7) CON NGỰA THUẦN CHỦNG (2)................................ 34
               §(VIII) (8) VÔ THƯỢNG........................................................................ 34
               §(IX)(9) TÙY NIỆM XỨ.......................................................................... 34
               §(X)(10) MAHĀNĀMA........................................................................... 34
      II. PHẨM CẦN PHẢI NHỚ (Sāraṇīyavagga)................................................... 38        
               §(I)(11) CẦN PHẢI NHỚ (1)................................................................... 38
               §(II)(12) CẦN PHẢI NHỚ (2)................................................................. 38
               §(III)(13) XUẤT LY GIỚI........................................................................... 39
               §(IV)(14) HIỀN THIỆN........................................................................... 41
               §(V)(15) KHÔNG HỐI HẬN................................................................... 43
               §(VI)(16) CHA MẸ CỦA NAKULA (1)................................................. 43
               §(VII)(17) CHA MẸ CỦA NAKULA (2)................................................ 46
               §(VIII)(18) CON CÁ................................................................................ 48
               §(IX)(19) NIỆM CHẾT (1)....................................................................... 50
               §(X)(20) NIỆM CHẾT (2)......................................................................... 52
      III. PHẨM TRÊN TẤT CẢ (Anuttariyavagga)................................................. 54
               §(I)(21) TẠI SĀMAGĀMA....................................................................... 54
               §(II)(22) KHÔNG THỐI ĐỌA................................................................ 55
               §(III)(23) SỢ HÃI..................................................................................... 55
               §(IV)(24) NÚI TUYẾT SƠN.................................................................... 56
               §(V)(25) TÙY NIỆM XỨ......................................................................... 56
               §(VI)(26) KACCĀNA............................................................................... 58
               §(VII)(27) CÁC THỜI GIAN(1).............................................................. 59
               §(VIII)(28) CÁC THỜI GIAN(2)............................................................ 60
               §(IX)(29) UdāYī........................................................................................ 62
               §(X)(30) TRÊN TẤT CẢ.......................................................................... 64
      IV. PHẨM THIÊN CHƯ (Devatāvagga).......................................................... 68
               §(I)(31) HỮU HỌC................................................................................... 68
 

* Trang 11 *
device

§(II)(32) KHÔNG THỐI ĐỌA (1)........................................................... 68
§(III)(33) KHÔNG THỐI ĐỌA (2)......................................................... 69
§(IV)(34) ĐẠI MỤC-KIỀN-LIÊN........................................................... 70
§(V)(35) MINH PHẦN............................................................................. 72
§(VI)(36) GỐC RỂ CỦA ĐẤU TRANH................................................. 72
§(VII)(37) BỐ THÍ.................................................................................... 73
§(VIII)(38) TỰ LÀM................................................................................ 75
§(IX)(39) NHÂN DUYÊN ...................................................................... 76
§(X)(40) TÔN GIẢ KIMBILA................................................................. 77
§(XI)(41) ĐỐNG GỖ................................................................................ 78
§(XII)(42) TÔN GIẢ NĀGITA ............................................................... 78
      V. PHẨM DAHAMMIKA (dahammikavagga)................................................ 81
               §(I)(43) CON VOI.................................................................................... 81
               §(II)(44) MIGASĀLĀ................................................................................ 84
               §(III)(45) NGHÈO KHÓ.......................................................................... 88
               §(IV)(46) MAHā CUNDA ....................................................................... 92
               §(V)(47) CHO ĐƠI NÀY (1) .................................................................. 93
               §(VI)(48) CHO ĐỜI NÀY (2) ................................................................. 94
               §(VII)(49) KHEM MA.............................................................................. 95
               §(VIII)(50) CÁC CĂN............................................................................. 97
               §(IX)(51) ĀNANDA................................................................................. 97
               §(x)(52) VỊ SÁT-ĐẾ-LỴ........................................................................... 99
               §(XI)(53) KHÔNG PHÓNG DẬT......................................................... 100
               §(XII)(54) DAHAMMIKA..................................................................... 102
      VI. ĐẠI PHẨM (Mahāvagga)......................................................................... 109
               §(I)(55) Soṇa .......................................................................................... 109
               §(II)(56) PHAGGUNA........................................................................... 113
               §(III)(57) SÁU SANH LOẠI................................................................. 116
               §(IV)(58) CÁC LẬU HOẶC.................................................................. 119
               §(V)(59) NGƯỜI BÁN CỦI................................................................... 122
               §(VI)(60) HATTHISāRIPUTTA............................................................. 123
               §(VII)(61) CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN BỜ BÊN KIA............................... 128
               §(VIII)(62) LỜI CẢM ỨNG.................................................................. 130
               §(IX)(63) MỘT PHÁP MÔN QUYẾT TRẠCH ................................... 136
               §(X)(64) TIẾNG RỐNG CON SƯ TỬ................................................... 142
      VII. PHẨM CHƯ THIÊN (Devatāvagga)....................................................... 146
               §(I)(65) VỊ BẤT LAI.............................................................................. 146
               §(II)(66) A-LA-HÁN.............................................................................. 146
               §(III)(67) NHỮNG NGƯỜI BẠN......................................................... 146
               §(IV)(68) HỘI CHỨNG ........................................................................ 147
               §(V)(69) VỊ THIÊN NHAN................................................................... 148
               §(VI)(70) VỊ THẦN THÔNG................................................................. 149

* Trang 12 *
device

§(VII)(71) CHỨNG NHÂN.................................................................................. 150
               §(VIII)(72) SỨC MẠNH........................................................................ 151
               §(IX)(73) THIỀN (1)............................................................................... 151
               §(X)(74) THIỀN (2)................................................................................ 152
      VIII. PHẨM A-LA-HÁN (Arahattavagga)..................................................... 153
               §(I)(75) KHỔ .......................................................................................... 153
               §(II)(76) A-LA-HÁN QUẢ.................................................................... 153
               §(III)(77) THƯỢNG NHÂN PHÁP....................................................... 154
               §(IV)(78) LẠC HỶ ................................................................................ 154
               §(V)(79) CHỨNG ĐẮC.......................................................................... 154
               §(VI)(80) LỚN MẠNH........................................................................... 155
               §(VII)(81) ĐỊA NGỤC(1)...................................................................... 155
               §(VIII)(82) ĐỊA NGỤC (2).................................................................... 156
               §(IX)(83) PHÁP TỐI THƯỢNG............................................................ 156
               §(X)(84) NGÀY VÀ ĐÊM..................................................................... 157
      IX. PHẨM MÁT LẠNH (Sītivagga)............................................................... 158
               §(I)(85) MÁT LẠNH.............................................................................. 158
               §(II)(86) CHƯỚNG NGẠI..................................................................... 158
               §(III)(87) NGHIỆP CHƯỚNG............................................................... 159
               §(IV)(88) KHÔNG ƯA NGHE.............................................................. 159
               §(V)(89) CẦN PHẢI ĐOẠN TẬN........................................................ 160
               §(VI)(90) CHỨNG ĐƯỢC ĐOẠN TẬN............................................... 160
               §(VII)(91) LÀM CHO SANH KHỞI..................................................... 160
               §(VIII)(92) BẬC ĐẠO SƯ..................................................................... 161
               §(IX)(93) HÀNH..................................................................................... 161
               §(X)(94) MẸ............................................................................................ 161
               §(XI)(95) TỰ LÀM................................................................................. 162
      X. PHẨM LỢI ÍCH (ānisa ü savagga)............................................................. 163
               §(I)(96) SỰ XUẤT HIỆN....................................................................... 163
               §(II)(97) CÁC LỢI ÍCH......................................................................... 163
               §(III)(98) VÔ THƯỜNG........................................................................ 163
               §(IV)(99) KHỔ ....................................................................................... 164
               §(V)(100) VÔ NGÃ................................................................................ 164
               §(VI)(101) NIẾT BÀN............................................................................ 164
               §(VII)(102) KHÔNG CÓ HẠN CHẾ (1)............................................... 164
               §(VIII)(103) KHÔNG CÓ HẠN CHẾ (2)............................................. 165
               §(IX)(104) KHÔNG CÓ HẠN CHẾ (3)................................................ 165
               §(X)(105) HỮU ...................................................................................... 166
               §(XI)(106) KHÁT ÁI ............................................................................. 166
      XI. PHẨM BA PHÁP (Tikavagga).................................................................. 167
               §(I)(107) THAM...................................................................................... 167
               §(II)(108) ÁC HÀNH............................................................................. 167

* Trang 13 *
device

§(III)(109) SUY TẦM............................................................................. 167
§(IV)(110) TƯỞNG................................................................................ 168
§(V)(111) GIỚI....................................................................................... 168
§(VI)(112) THỎA MÃN......................................................................... 168
§(VII)(113) BẤT LẠC............................................................................ 168
§(VIII)(114) BIẾT ĐỦ ........................................................................... 168
§(IX)(115) ÁC NGÔN ........................................................................... 169
§(X)(116) TRẠO CỬ.............................................................................. 169
      XII. PHẨM CÁC KINH KHÔNG NHIẾP TRONG PHẨM(Sāmaññavgga).. 170
               §(117) QUÁN (1).................................................................................... 170
               §(118) QUÁN (2).................................................................................... 170
               §(119) THẦY BẤT TỬ........................................................................... 170
               §(120) THẦY ĐƯỢC BẤT TỬ.............................................................. 171
               §(121) THAM (1).................................................................................... 171
               §(122) THAM (2).................................................................................... 172
               §(123) THAM (3).................................................................................... 172
               §(124) THAM (4).................................................................................... 172
CHƯƠNG BẢY
  BẢY PHÁP (Sattakanipāta)................................................................................. 173
      I. PHẨM TÀI SẢN (Dhanavagga).................................................................. 173
               §(I)(1) ĐƯỢC ÁI MỘ (1)....................................................................... 173
               §(II)(2) ĐƯỢC ÁI MỘ (2)...................................................................... 173
               §(III)(3) CÁC SỨC MẠNH TÓM TẮT................................................. 174
               §(IV)(4) CÁC SỨC MẠNH RỘNG THUYẾT...................................... 174
               §(V)(5) CÁC TÀI SẢN TÓM TẮT........................................................ 176
               §(VI)(6) CÁC TÀI SẢN RỘNG THUYẾT........................................... 176
               §(VII)(7) UGGA..................................................................................... 178
               §(VIII)(8) CÁC KIẾT SỬ....................................................................... 179
               §(IX)(9) ĐOẠN TẬN............................................................................. 179
               §(X)(10) XAN THAM............................................................................ 179
      II. PHẨM TÙY MIÊN (Anusayavagga).......................................................... 180
               §(I)(11) TÙY MIÊN (1).......................................................................... 180
               §(II)(12) TÙY MIÊN (2)......................................................................... 180
               §(III)(13) GIA DÌNH.............................................................................. 180
               §(IV)(14) CÁC HẠNG NGƯỜI ............................................................ 181
               §(V)(15) VÍ DỤ NƯỚC.......................................................................... 181
               §(VI)(16) KHÔNG THƯỜNG XUYÊN................................................ 183
               §(VII)(17) KHỔ, VÔ NGÃ, TỊCH TỊNH.............................................. 184
               §(VIII)(18) SỰ THÙ DIỆU.................................................................... 185
      III. PHẨM VAJJī (Bạt-kỷ) (Vajjsattakavagga)............................................... 186
               §(I)(19) TAIJ SĀRANDADA................................................................. 186

* Trang 14 *
device

§(II)(20) VASSAKĀRA......................................................................................... 187
               §(III)(21) VỊ TỶ-KHEO......................................................................... 190
               §(IV)(22) CÔNG VIỆC ......................................................................... 191
               §(V)(23) TIN TƯỞNG............................................................................ 192
               §(VI)(24) GIÁC CHI.............................................................................. 193
               §(VII)(25) TƯỞNG................................................................................. 193
               §(VIII)(26) HỮU HỌC........................................................................... 194
               §(IX)(27) THỐI ĐỌA............................................................................. 194
               §(X-XII)(28-30) BẤT HẠNH, THỐI ĐỌA........................................... 196
      IV. PHẨM CHƯ THIÊN (Devatāvagga)........................................................ 198
               §(I)(31) KHÔNG PHÓNG DẬT............................................................ 198
               §(II)(32) XẤU HỔ.................................................................................. 199
               §(III)(33) DỄ NÓI (1)............................................................................. 199
               §(IV)(34) DỄ NÓI (2)............................................................................. 199
               §(V)(35) BẠN HỮU (1).......................................................................... 200
               §(VI)(36) BẠN HỮU (2)........................................................................ 201
               §(VII)(37) VÔ NGẠI GIẢI ................................................................... 202
               §(VIII)(38) ĐIỀU PHỤC ....................................................................... 202
               §(IX)(39) SỰ THÙ DIỆU (1).................................................................. 203
               §(X)(40) SỰ THÙ DIỆU (2)................................................................... 205
      V. PHẨM ĐẠI TẾ ĐÀN (Mahāyaññavagga).................................................. 206
               §(I)(41) THỨC TRÚ................................................................................ 206
               §(II)(42) TƯ LƯƠNG CHO ĐỊNH........................................................ 207
               §(III)(43) LỬA (1)................................................................................... 207
               §(IV)(44) LỬA (2)................................................................................... 207
               §(V)(45) TƯỞNG (1).............................................................................. 211
               §(VI)(46) TƯỞNG (2)............................................................................. 211
               §(VII)(47) DÂM DỤC ........................................................................... 215
               §(VIII)(48) HỆ LỤY............................................................................... 217
               §(IX)(49) BỐ THÍ................................................................................... 218
               §(X)(50) MẸ CỦA NANDA.................................................................. 221
      VI. PHẨM KHÔNG TUYÊN BỐ (Abyākatavagga)...................................... 225
               §(I)(51) KHÔNG TUYÊN BỐ............................................................... 225
               §(II)(52) SANH THÚ CỦA LOÀI NGƯỜI.......................................... 227
               §(III)(53) TISSA..................................................................................... 230
               §(IV)(54) SĪHA....................................................................................... 234
               §(V)(55) KHÔNG CHE ĐẬY................................................................ 237
               §(VI)(56) KIMBILA............................................................................... 238
               §(VII)(57) BẢY PHÁP........................................................................... 239
               §(VIII)(58) NGỦ GỤC........................................................................... 239
               §(IX)(59) CÁC NGƯỜI VỢ................................................................... 244
               §(X)(60) SÂN HẬN................................................................................ 247

* Trang 15 *
device

VII. ĐẠI PHẨM (Mahāvagga).............................................................................. 252
               §(I)(61)XẤU HỔ..................................................................................... 252
               §(II)(62)MẶT TRỜI................................................................................ 253
               §(III)(63) THÀNH TRÌ........................................................................... 257
               §(IV)(64) PHÁP TRÍ .............................................................................. 262
               §(V)(65) CÂY KOVIḶĀRA PĀRICCHATTAKA............................... 265
               §(VI)(66) VỊ TỶ-KHEO PHẢI KÍNH TRỌNG AI?............................. 267
               §(VII)(67) SỰ TU TẬP........................................................................... 271........
               §(VIII)(68)LỬA...................................................................................... 273
               §(IX)(69) SUNETTA.............................................................................. 278
               §(X)(70)ARAKA.................................................................................... 280
      VIII. PHẨM VỀ LUẬT (Vinayavagga).......................................................... 283........
               §(I)(71) TRÌ LUẬT (1)............................................................................ 283
               §(II)(72) TRÌ LUẬT (2).......................................................................... 283
               §(III)(73) TRÌ LUẬT (3)......................................................................... 283
               §(IV)(74) TRÌ LUẬT (4)......................................................................... 284
               §(V-VIII)(75-78) CHÓI SÁNG.............................................................. 284
               §(IX)(79) THÔNG ĐIỆP........................................................................ 284
               §(X)(80) DIỆT TRÁNH PHÁP.............................................................. 285
      IX. PHẨM CÁC KINH THÔNG NHIẾP (Sāmaññavagga)........................... 286
(I) (1) SỰ PHÁ HOẠI ........................................................................................... 286
(II – VIII) (2-8) CÁC PHÁP KHÁC..................................................................... 286
(IX) (9) PHI DIỆU PHÁP..................................................................................... 286
(X) (10) DIỆU PHÁP............................................................................................. 286
(I) (1) NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH......................................... 287
(II) (2) CÁC NGƯỜI KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH.............................. 288
(I) (1) THẮNG TRI THAM (1).............................................................................. 288
(II) (2) THẮNG TRI THAM (2)............................................................................ 289
(III) (3) THẮNG TRI THAM (3)........................................................................... 289
(IV) (4) THẮNG TRI THAM (4)........................................................................... 289
CHƯƠNG TÁM
TÁM PHÁP (Aṭṭhakādinipāta)............................................................................. 290
I. PHẨM TỪ (Mettāvagga).................................................................................... 290
(I) (1) TỪ................................................................................................................ 290
(II) (2) TUỆ............................................................................................................ 291
(III) (3) CÁC PHÁP KHÔNG ĐƯỢC ÁI MỘ (1)............................................... 293
(IV) (4) CÁC PHÁP KHÔNG ĐƯỢC ÁI MỘ (2)............................................... 294
(V) (5) TÙY CHUYỂN THẾ GIỚI (1)................................................................. 294
(VI) (6) TÙY CHUYỂN THẾ GIỚI (2) ............................................................... 295
(VII) (7) DEVADATTA........................................................................................ 297
(VIII) (8) TÔN GIẢ UTTARA.............................................................................. 299

* Trang 16 *
device

(IX) (9) TÔN GIẢ NANDA.................................................................................. 301
(X) (10) CÁC ĐỒ RÁC......................................................................................... 303
II. ĐẠI PHẨM (Mahāvagga)................................................................................. 306
(I) (11) VERA ÑJĀ................................................................................................ 306
(II) (12) TƯỚNG QUÂN SĪHA ........................................................................... 311
(III) (13) CON NGỰA THUẦN THỤC................................................................ 318
(IV) (14) NGỰA CHƯA ĐIỀU PHỤC................................................................. 319
(V) (15) CÁC CẤU UẾ......................................................................................... 323
(VI) (16) SỨ GIẢ................................................................................................... 324
(VII) (17) SỰ TRÓI BUỘC CỦA NỮ THẦN...................................................... 325
(VIII) (18) NAM NHÂN TRÓI BUỘC................................................................ 325
(IX) (19) A-TU-LA PAHĀRĀDA........................................................................ 325
(X) (20) NGÀY TRAI GIỚI ................................................................................. 330
III. PHẨM GIA CHỦ (Gahapativagga)................................................................ 333
(I) (21) UGGA Ở VESĀLI.................................................................................... 333
(II) (22) UGGA NGƯỜI HATTHIGĀMA........................................................... 335
(III) (23) HATTHAKA, NGƯỜI ĀLAVI (1)....................................................... 337
(IV) (24) HATTHAKA, NGƯỜ XỨ ĀLAVI (2) ................................................. 338
(V) (25) THÍCH TỪ MAHĀNĀMA..................................................................... 340
(VI) (26) JIVAKA KOMĀRABHACCA............................................................. 341
(VII) (27) SỨC MẠNH (1).................................................................................... 341
(VIII) (28) SỨC MẠNH (2) .................................................................................. 341
(IX) (29) KHÔNG PHẢI THỜI............................................................................ 343
(X) (30) TON GIẢ ANURUDDHA...................................................................... 345
IV. PHẨM BỐ THÍ (Dānavagga).......................................................................... 352
(I) (31) BỐ THÍ (1)................................................................................................. 352
(II) (32) BỐ THÍ (2)............................................................................................... 352
(III) (33) CĂN BẢN ĐỂ BỐ THÍ......................................................................... 352
(IV) (34) THỬA RUỘNG...................................................................................... 353
(V) (35) THỌ SANH DO BỐ THÍ........................................................................ 355
(VI) (36) PHƯỚC NGHIỆP SỰ............................................................................ 356
(VII) (37) NGƯỜI CHƠN NHÂN (1).................................................................. 358
(VIII) (38) NGƯỜI CHƠN NHÂN (2)................................................................. 358
(IX) (39) NGUỒN NƯỚC CÔNG ĐỨC.............................................................. 360
(X) (40) RẤT LÀ NHẸ.......................................................................................... 361
V. PHẨM NGÀY TRAI GIỚI (Uposathavagga).................................................. 363
(I) (41) CÁC TRAI GIỚI (Tóm tắt)....................................................................... 363
(II) (42) NGÀY TRAI GIỚI (Với các chi tiết)...................................................... 365
(III) (43) VISĀKHĀ.............................................................................................. 368
(IV) (44) VĀSETTHA........................................................................................... 368
(V) (45) BOJJHĀ................................................................................................... 369
(VI) (46) TÔN GIẢ ANURUDDHA.................................................................... 369

* Trang 17 *
device

(VII) (47) VISĀKHĀ............................................................................................ 372
(VIII) (48) NAKULAMĀTĀ................................................................................ 373
(IX) (49) Ở ĐỜI NÀY (1)...................................................................................... 373
(X) (50) Ở ĐỜI NÀY (2)....................................................................................... 375
VI. PHẨM GOTAMÌ (Goramìvagga).................................................................... 376
(I) (51) MAHĀPAJĀPATÌ GOTAMÌ................................................................... 376
(II) (52) AI GIÁO GIỚI........................................................................................ 380
(III) (53) PHÁP TÓM TẮT.................................................................................... 381
(IV) (54) DÌGHAJĀNU, NGƯỜI KOLIYA........................................................ 382
(V) (55) BÀ-LA-MÔN UJJAYA........................................................................... 385
(VI) (56) SỢ HÃI................................................................................................... 386
(VII) (57) XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CÚNG DƯỜNG (1)....................................... 387
(VIII) (58) XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CÚNG DƯỜNG (2)...................................... 387
(IX) (59) TÁM HẠNG NGƯỜI (1)....................................................................... 388
(X) (60) TÁM HẠNG NGƯỜI (2)........................................................................ 388
VII. PHẨM ĐẤT RÚNG ĐỘNG (Bhùmicālavagga)........................................... 390
(I) (61) DỤC........................................................................................................... 390
(II) (62) VỪA ĐỦ.................................................................................................. 392
(III) (63) PHÁP LƯỢC THUYẾT......................................................................... 394
(IV) (64) TẠI GAYĀ............................................................................................. 397
(V) (65) THẮNG XỨ............................................................................................. 399
(VI) (66) CÁC GIẢI THOÁT................................................................................ 400
(VII) (67) PHI THÁNH NGÔN............................................................................ 400
(VIII) (68) THÁNH NGÔN.................................................................................. 401
(IX) (69) CÁC HỘI CHÚNG................................................................................ 401
(X) (70) ĐỘNG ĐẤT............................................................................................. 402
VIII. PHẨM SONG ĐÔI (Yamakavagga)............................................................ 407
(I) (71) LÒNG TIN (1)........................................................................................... 407
(II) (72) LÒNG TIN (2)......................................................................................... 408
(III) (73) NIỆM CHẾT (1)..................................................................................... 409
(IV) (74) NIỆM CHẾT (2)..................................................................................... 411
(V) (75) ĐẦY ĐỦ (1)............................................................................................. 413
(VI) (76) ĐẦY ĐỦ (2) .......................................................................................... 414
(VII) (77) DỤC...................................................................................................... 417
(VIII) (78) VỪA ĐỦ.............................................................................................. 419
(IX) (79) THỐI ĐỌA............................................................................................. 421
(X) (80) TÁM CĂN CỨ ĐỂ BIẾNG NHÁC VÀ TINN TẤN............................. 422
IX. PHẨM NIỆM (Sativagga)............................................................................... 426
(I) (81) NIỆM......................................................................................................... 426
(II) (82) TÔN GIẢ Puṇṇiya................................................................................... 427
(III) (83) CỘI RỄ CỦA SỰ VẬT.......................................................................... 427
(IV) (84) ĐẠI ĂN TRỘM...................................................................................... 428

* Trang 18 *
device

(V) (85) NGƯỜI SA-MÔN.................................................................................... 428
(VI) (86) ĐẢNH LỄ............................................................................................... 429
(VII) (87) BÍNH BÁT............................................................................................ 432
(VIII) (88) BUỘC TỘI.......................................................................................... 433
(X.a.) (90a) HÀNH XỬ ĐÚNG PHÁP................................................................. 434
(X.b) (90b) MỘT SỐ NỮ CƯ SĨ............................................................................ 434
X. PHẨM THAM ÁI (Rāgapeyyāla)..................................................................... 435
(I) (1) THẮNG TRI THAM ÁI (1)........................................................................ 435
(II) (2) THẮNG TRI THAM ÁI (2)....................................................................... 435
(III) (3) THẮNG TRI THAM ÁI (3)..................................................................... 436
(IV) (4) THAM ÁI................................................................................................. 436
(V) (5) CÁC PHÁP KHÁC................................................................................... 436
CHƯƠNG CHÍN
CHÍN PHÁP (Navakanipātapāli)........................................................................... 438
I. PHẨM CHÁNH GIÁC (Sambodhivagga)......................................................... 438
(I) (1) CHÁNH GIÁC............................................................................................ 438
(II) (2) Y CHỈ ........................................................................................................ 440
(III) (3) TÔN GIẢ MEGHIYA............................................................................. 440
(IV) (4) TÔN GIẢ NANDAKA............................................................................ 443
(V) (5) NHỮNG SỨC MẠNH............................................................................... 446
(VI) (6) CẦN PHẢI THÂN CẬN......................................................................... 448
(VII) (7) DU SĨ SUTAVĀ..................................................................................... 451
(VIII) (8) DU SĨ SAJJHA...................................................................................... 452
(IX) (9) CÁC HẠNG NGƯỜI............................................................................... 454
(X) (10) ĐÁNG CUNG KÍNH.............................................................................. 454
II. PHẨM TIẾNG RỐNG CON SƯ TỬ (Sìhanādavagga)................................... 455
(I) (11) SAU KHI AN CƯ..................................................................................... 455
(II) (12) KHÔNG CÓ DƯ Y................................................................................. 458
(III) (13) TÔN GIẢ MAHĀ KOTTHITA............................................................. 461
(IV) (14) TÔN GIẢ SAMIDDHI.......................................................................... 464
(V) (15) MỘT UNG NHỌT................................................................................... 465
(VI) (16) TƯỞNG.................................................................................................. 465
(VII) (17) GIA ĐÌNH............................................................................................ 466
(VIII) (18) TỪ BI................................................................................................... 466
(IX) (19) CHƯ THIÊN........................................................................................... 468
(X) (20) VELĀMA................................................................................................. 469
III. PHẨM CHỖ CƯ TRÚ CỦA HỮU TÌNH (Sattāvāsavagga).......................... 473
(I) (21) TRONG BA PHƯƠNG DIỆN.................................................................. 473
(II) (22) NGỰA CHƯA ĐƯỢC ĐIỀU PHỤC...................................................... 474
(III) (23) ÁI............................................................................................................ 478

* Trang 19 *
device

(IV) (24) CÁC LOÀI HỮU TÌNH........................................................................ 478
(V)(25) TRÍ TUỆ.................................................................................................... 479
(VI)(26) TRỤ ĐÁ................................................................................................... 480
(VII)(27) SỢ HÃI HẬN THÙ (1).......................................................................... 482
(VIII)(28) SỢ HÃI HẬN THÙ (2)........................................................................ 484
(IX)(29) XUNG ĐỘT SỰ...................................................................................... 484
(X)(30) ĐIỀU PHỤC XUNG ĐỘT SỰ................................................................. 484
(XI)(31) CHÍN THỨ ĐỆ DIỆT............................................................................. 485
IV. ĐẠI PHẨM (Mahāvagga)............................................................................... 486
(I)(32)THỨ ĐỆ TRÚ (1)........................................................................................ 486
(II)(33) CHÍN THỨ ĐỆ TRÚ (2)........................................................................... 486
(III)(34) NIẾT BÀN............................................................................................... 490
(IV)(35) CON BÒ CÁI ......................................................................................... 492
(V)(36) THIỀN ...................................................................................................... 495
(VI)(37) TÔN GIẢ ĀNADA................................................................................. 498
(VII)(38) CÁC BÀ-LA-MÔN............................................................................... 500
(VIII)(39) CHƯ THIÊN......................................................................................... 502
(IX)(40) CON VOI LỚN....................................................................................... 504
(X)(41) TAPUSSA................................................................................................. 506
V. PHẨM PAÑCĀLA   (Pañcālavagga)................................................................ 516
(I)(42) Pañcālacaṇḍa ............................................................................................ 516
(II)(43) VỊ THÂN CHỨNG................................................................................... 518
(III)(44) TUỆ GIẢI THOÁT ................................................................................ 519
(IV)(45) GIẢI THOÁT CẢ HAI PHẦN............................................................... 519
(V)(46) CHÍNH THỰC MÌNH THẤY (1)............................................................ 519
(VI)(47) CHÍNH THỰC MÌNH THẤY (2)........................................................... 520
(VII)(48) NIẾT BÀN............................................................................................. 520
(VIII)(49) HOÀN MÃN NIẾT BÀN ................................................................... 520
(IX)(50) CHI PHẦN NIẾT BÀN ......................................................................... 520
(X)(51) THIẾT THỰC HIỆN TẠI NIẾT BÀN..................................................... 520
VI. PHẨM AN ỔN (Khemavagga)....................................................................... 521
(I)(52) AN ỔN........................................................................................................ 521
(II)(53) NGƯỜI ĐẠT AN ỔN.............................................................................. 521
(III)(54) BẤT TỬ .................................................................................................. 521
(IV)(55) NGƯỜI ĐẠT ĐƯỢC BẤT TỬ............................................................... 521
(V)(56) VÔ ÚY...................................................................................................... 521
(VI)(57) NGƯỜI ĐẠT ĐƯỢC VÔ ÚY................................................................ 521
(VII)(58) KHINH AN............................................................................................ 521
(VIII)(59) THỨ ĐỆ KHINH AN.......................................................................... 521
(IX)(60) ĐOẠN DIỆT........................................................................................... 522
(X)(61) THỨ ĐỆ ĐOẠN DIỆT............................................................................. 522
(XI)(62) CÓ KHẢ NĂNG..................................................................................... 522

* Trang 20 *
device

VII. PHẨM NIỆM XỨ (Satipaṭṭhānavagga) ................................................... 523
(I)(63) HỌC TẬP................................................................................................... 523
(II)(64) TRIỀN CÁI .............................................................................................. 523
(III)(65) DỤC TRƯỞNG DƯỠNG....................................................................... 524
(IV)(66) THỦ UẨN............................................................................................... 524
(V)(67) NĂM HẠ PHẦN KIẾT SỬ...................................................................... 524
(VI)(68) SANH THÚ............................................................................................. 524
(VII)(69) XAN THAM.......................................................................................... 525
(VIII)(70) NĂM THƯỢNG PHẦN KIẾT SỬ...................................................... 525
(IX)(71) NĂM TÂM HOANG VU....................................................................... 525
(X)(72) TÂM TRIỂN PHƯỢC.............................................................................. 526
VIII. PHẨM CHÁNH CẦN (Sammappadhānavagga)......................................... 527
(I-X)(73-81) BÓN CHÁNH CẦN ........................................................................ 527
IX.PHẨM BỎN NHƯ Ý TÚC (Iddhipādavagga)................................................ 527
(I-X)(82-92) BỔN NHƯ Ý TÚC........................................................................... 527
X.PHẨM THAM(rāgapeyyālaṃ ).......................................................................... 528
(I)(93) THÁNG TRI THAM (1)............................................................................. 528
(II)(94) THẮNG TRI THAM (2)........................................................................... 528
(III-X)(95-100) LIỄU TRI THAM........................................................................ 528
CHƯƠNG MƯỜI
MƯỜI PHÁP (Dasakanipāta)................................................................................. 529
      I.PHẨM LỢI ÍCH (Ānisaṃsavagga)............................................................... 529
(I)(1) Ý NGHĨA GÌ.......................................................................................... 529
(II)(2) NGHĨ VỚI DỤNG Ý........................................................................... 530
(III)(3) SỞ Y.................................................................................................... 531
(IV)(4) CÓ SỞ Y (Do Sāriputa thuyết) ........................................................... 532
(V)(5) CÓ SỞ Y (Do tôn giả ānanda thuyết)................................................... 532
(VI)(6) ĐỊNH DO BẬC ĐẠO SƯ THUYẾT................................................. 532
(VII)(7) ĐỊNH DO TÔN GIẢ SĀRIPUTTA THUYẾT................................. 533
(VIII)(8) NGƯỜI CÓ LÒNG TIN.................................................................. 534
(IX)(9) TỊCH TỊNH GIẢI THOÁT................................................................. 535
(X)(10) VỚI CÁC MINH................................................................................ 536
II. PHẨM HỘ TRÌ (Nāthavagga).................................................................... 538
(I)(11) TRÚ XỨ ............................................................................................... 538
(II)(12) CÁC CHI PHẦN................................................................................ 539
(III)(13) CÁC KIẾT SỬ................................................................................... 540
(IV)(14) TÂM HOANG VU............................................................................ 540
(V)(15) KHÔNG PHÓNG DẬT...................................................................... 544
(VI)(16) ĐÁNG ĐƯỢC CÚNG DƯỜNG...................................................... 545
(VII)(17) VỊ HỘ TRÌ (1).................................................................................. 545
(VIII)(18) VỊ HỘ TRÌ (2)      547

* Trang 21 *
device

(IX) (19) THÁNH CƯ (1)................................................................................ 550
(X) (20) THÁNH CƯ (2).................................................................................. 550
III. ĐẠI PHẨM (Mahāvagga)......................................................................... 553
(I) (21) CON SƯ TỬ........................................................................................ 553
(II) (22) NHỮNG TUYÊN BỐ VỀ PHÁP...................................................... 555
(III) (23) VỚI THÂN....................................................................................... 557
(IV) (24) MAHĀ CUNDA.............................................................................. 559
(V) (25) THIỀN ÁN XỨ.................................................................................. 562
(VI) (26) KĀLI................................................................................................. 563
(VII) (27) NHỮNG CÂU HỎI LỚN (1)......................................................... 564
(VIII) (28) NHỮNG CÂU HỎI LỚN (2)....................................................... 569
(IX) (29) NGƯỜI KOSALA........................................................................... 571
(X) (30) KOSALA (2)...................................................................................... 576
IV. PHẨM UPĀLI VÀ ĀNANDA (hay Upāli) (Upālivagga)........................ 580
(I) (31) UPĀLI VÀ GIỚI BỐN....................................................................... 580
(II) (32) NGƯỜI ĐOẠN SỰ........................................................................... 581
(III) (33) CỤ TÚC GIỚI.................................................................................. 581
(IV) (34) Y CHỈ SA-DI................................................................................... 582
(V) (35) PHÁ HÒA HỢP TĂNG.................................................................... 582
(VI) (36) HÒA HỢP TĂNG............................................................................ 583
(VII) (37) PHÁ HÒA HỢP TĂNG................................................................. 583
(VIII) (38) QUẢ CỦA PHÁ HÒA HỢP TĂNG............................................ 583
(IX) (39) HÒA HỢP TĂNG............................................................................ 584
(X) (40) QUẢ DO HÒA HỢP TĂNG ĐƯA LẠI........................................... 584
V. PHẨM MẮNG NHIẾC (Akkosavagga)..................................................... 585
(I) (41) TRANH LUẬN................................................................................... 585
(II-III) (42-43) CỘI GỐC CỦA TRANH LUẬN........................................... 585
(IV) (44) TẠI KUSINĀRĀ............................................................................. 585
(V) (45) ĐI VÀO HẬU CUNG....................................................................... 587
(VI) (46) CÁC VỊ SAKKA (thích tử)............................................................. 589
(VII) (47) MAKĀLI......................................................................................... 591
(VIII) (48) CÁC PHÁP ................................................................................... 592
(IX) (49) TRÚ THÂN...................................................................................... 592
(X) (50) ĐẤU TRANH.................................................................................... 593
VI. PHẨM TÂM CỦA MÌNH (Sacittavagga)................................................ 596
(I) (51) TÂM CỦA MÌNH (1) (Bởi bậc Đạo sư)............................................. 596
(II) (52) TÂM CỦA MÌNH (2)........................................................................ 597
(III) (53) ĐỨNG MỘT CHỖ........................................................................... 598
(IV) (54) TỊNH CHỈ......................................................................................... 599
(V) (55) TỒN GIẢM........................................................................................ 602
(VI) (56) TƯỞNG (1)....................................................................................... 604
(VII) (57) TƯỞNG (2)..................................................................................... 605

* Trang 22 *
device

(VIII) (58) LẤY CĂN BẢN NƠI THẾ TÔN................................................. 605
(IX) (59) XUẤT GIA....................................................................................... 606
(X) (60) GIRIMĀNANDA.............................................................................. 607
VII. PHẨM SONG ĐÔI (Yamakavagga)....................................................... 611
(I) (61) VÔ MINH............................................................................................ 611
(II) (62) HỮU ÁI.............................................................................................. 614
(III) (63) CỨU CÁNH..................................................................................... 614
(IV) (64) BẤT ĐỘNG...................................................................................... 615
(V) (65) LẠC VÀ KHỔ (1)............................................................................. 615
(VI) (66) LẠC VÀ KHỔ (2)............................................................................ 616
(VII) (67) TẠI NAḷAKAPĀNA (1)................................................................. 617
(VIII) (68) TẠI NAḷAKAPĀNA (2)............................................................... 619
(IX) (69) NHỮNG ĐỀ TÀI CÂU CHUYỆN (1)............................................ 619
(X) (70) NHỮNG ĐỀ TÀI CÂU CHUYỆN (2)............................................. 620
VIII. PHẨM ƯỚC NGUYỆN (Ākaṅkhavagga)............................................. 622
(I) (71) ƯỚC NGUYỆN.................................................................................. 622
(II) (72) CÂY GAI........................................................................................... 623
(III) (73) KHẢ LẠC........................................................................................ 625
(IV) (74) TĂNG TRƯỞNG............................................................................. 626
(V) (75) MIGASĀLĀ...................................................................................... 626
(VI) (76) KHÔNG THỂ TĂNG TRƯỞNG..................................................... 631
(VII) (77) CON QUẠ...................................................................................... 636
(VIII) (78) NI-KIẾN TỬ.................................................................................. 636
(IX) (79) NHỮNG TRƯỜNG HỢP HIỀM HẬU........................................... 636
(X) (80) NHIẾP PHỤC HIỀM HẬU.............................................................. 637
IX. PHẨM TRƯỞNG LẢO (Theravagga)...................................................... 638
(I) (81) BĀHUNA............................................................................................ 638
(II) (82) ĀNANDA.......................................................................................... 638
(III) (83) Puṇṇiya............................................................................................. 639
(IV) (84) NÓI LÊN CHÁNH TRÍ................................................................... 640
(V) (85) KHOE KHOANG.............................................................................. 641
(VI) (86) CÂU HỎI VỀ CHÁNH TRÍ............................................................ 644
(VII) (87) TỶ-KHEO KĀLAKA..................................................................... 646
(VIII) (88) TAI NẠN....................................................................................... 649
(IX) (89) TỶ-KHEO KOKĀLIKA.................................................................. 650
(X) (90) NHỮNG SỨC MẠNH....................................................................... 654
X. PHẨM NAM CƯ SĨ (hay Upāli) (Upālivagga)........................................... 656
(I) (91) NGƯỜI HƯỞNG DỤC...................................................................... 656
(II) (92) SỢ HÃI HẬN THÙ........................................................................... 661
(III) (93) KIẾN ................................................................................................ 663
(IV) (94) VAJJIYAMĀHITA.......................................................................... 666
(V) (95) UTTIYA............................................................................................. 668

* Trang 23 *
device

(VI) (96) KOKANUDA................................................................................... 670
(VII) (97) ĐÁNG ĐẢNH LỄ.......................................................................... 673
(VIII) (98) VỊ TRƯỞNG LÃO........................................................................ 675
(IX) (99) UPĀLI.............................................................................................. 675
(X) (100) KHÔNG THỂ TĂNG TRƯỞNG.................................................... 681
XI. PHẨM SA-MÔN TƯỞNG (Samaṇasaññāvagga)................................... 682
(I) (101) TƯỞNG............................................................................................. 682
(II) (102) GIÁC CHI........................................................................................ 682
(III) (103) TÀ TÁNH....................................................................................... 683
(IV) (104) CHỦNG TỬ.................................................................................... 683
(V) (105) VÔ MINH........................................................................................ 684
(VI) (106) NGUYÊN NHÂN KHIẾN CHO TỔN GIẢM............................. 685
(VII) (107) TẨY TRẦN................................................................................... 685
(VIII) (108) Y THUẬT.................................................................................... 687
(IX) (109) MỬA............................................................................................... 688
(X) (110) BÀI TIẾT......................................................................................... 688
(XI) (111) VÔ HỌC (1)................................................................................... 688
(X) (112) VÔ HỌC (2)..................................................................................... 688
XII. PHẨM ĐI XUỐNG (Paccorohaṇivagga)................................................ 689
(I) (113) PHI PHÁP......................................................................................... 689
(II) (114) KHÔNG PHẢI MỤC ĐÍCH........................................................... 689
(III) (115) PHI PHÁP...................................................................................... 691
(IV) (116) AJITA............................................................................................. 695
(V) (117) SANGĀRAVA................................................................................ 696
(VI) (118) BỜ BÊN NÀY VÀ BỜ BÊN KIA................................................ 697
(VII) (119) SỰ XUẤT LY CỦA BẬC THÁNH (1)....................................... 698
(VIII) (120) SỰ XUẤT LY CỦA BẬC THÁNH (2)...................................... 699
(IX) (121) ĐIỀM BÁO TRƯỚC...................................................................... 700
(X) (122) CÁC LẬU HOẶC........................................................................... 700
XIII. PHẨM THANH TỊNH (Parisuddhavagga)............................................ 701
(I) (123) CÁC PHÁP THANH TỊNH.............................................................. 701
(II) (124) PHÁP CHƯA KHỞI....................................................................... 701
(III) (125) PHÁP CÓ QUẢ LỚN.................................................................... 701
(IV) (126) CỨU CÁNH NHIẾP PHỤC THAM............................................. 701
(V) (127) NHẤT HƯỚNG NHÀM CHÁN..................................................... 702
(VI) (128) ĐƯỢC TU TẬP (1)......................................................................... 702
(VII) (129) ĐƯỢC TU TẬP (2)....................................................................... 702
(VIII) (130) ĐƯỢC TU TẬP (3)...................................................................... 702
(IX) (131) ĐƯỢC TU TẬP (4) ........................................................................ 703
(X) (132) TÀ TÁNH......................................................................................... 703
(XI) (133) CHÁNH TÁNH.............................................................................. 703
XIV. PHẨM THIỆN LƯƠNG (Sādhuvagga) .....................................................704

* Trang 24 *
device

(I) (134) LÀNH VÀ KHÔNG LÀNH............................................................. 704
(II) (135) THÁNH VÀ PHI THÁNH.............................................................. 704
(III) (136) THIỆN VÀ BẤT THIỆN............................................................... 704
(IV) (137) MỤC ĐÍCH VÀ PHI MỤC ĐÍCH................................................ 704
(V) (138) PHÁP VÀ PHI PHÁP..................................................................... 705
(VI) (139) HỮU LẬU VÀ VÔ LẬU............................................................... 705
(VII) (140) CÓ TỘI VÀ VÔ TỘI.................................................................... 705
(VIII) (141) HỐI HẬN VÀ KHÔNG HỐI HẬN........................................... 705
(IX) (142) ĐI ĐẾN TÍCH TẬP VÀ KHÔNG TÍCH TẬP.............................. 705
(X) (143) DẪN KHỔ VÀ LẠC....................................................................... 705
(XI) (144) KHỔ DỊ THỤC VÀ LẠC DỊ THỤC............................................ 705
XV. PHẨM THÁNH ĐẠO (Ariyavagga)....................................................... 706
(I) (145) THÁNH VÀ PHI THÁNH............................................................... 706
(II) (146) BẠCH ĐẠO VÀ HẮC ĐẠO.......................................................... 706
(III) (147) DIỆU PHÁP VÀ PHI DIỆU PHÁP.............................................. 706
(IV) (148) CHƠN NHÂN PHÁP VÀ PHI CHƠN NHÂN PHÁP................ 706
(V) (149) CẦN KHỞI LÊN VÀ KHÔNG CẦN KHỞI LÊN........................ 706
(VI) (150) CẦN PHẢI THỰC HIỆN VÀ KHÔNG CẦN PHẢI THỰC HIỆN 706
(VII) (151) CẦN PHẢI TU TẬP VÀ KHÔNG CẦN PHẢI TU TẬP........... 706
(VIII) (152) CẦN PHẢI LÀM SUNG MÃN
VÀ KHÔNG PHẢI LÀM SUNG MÃN......................................................... 706
(IX) (153) CẦN PHẢI NHỚ VÀ KHÔNG CẦN PHẢI NHỚ...................... 707
(X) (154) CẦN PHẢI CHỨNG NGỘ VÀ
KHÔNG CẦN PHẢI CHỨNG NGỘ............................................................. 707
XVI. PHẨM NGƯỜI (Puggalavagga)............................................................. 708
(I) (155) KHÔNG NÊN THÂN CẬN............................................................. 708
(II) (156-166) NHỮNG NGƯỜI SAI KHÁC................................................. 708
XVII. PHẨM Jāṇussoṇi (Jāṇussoṇivagga)...................................................... 709
(I) (167) SỰ XUẤT LY CỦA BẬC THÁNH (1)............................................ 709
(II) (168) SỰ XUẤT LY CỦA BẬC THÁNH (2).......................................... 709
(III) (169) SANGĀRAVA............................................................................... 710
(IV) (170) BỜ BÊN NÀY VÀ BỜ BÊN KIA................................................ 711
(V) (171) PHÁP VÀ PHI PHÁP (1)................................................................ 711
(VI) (172) PHÁP VÀ PHI PHÁP (2).............................................................. 712
(VII) (173) PHÁP VÀ PHI PHÁP (3)............................................................. 712
(VIII) (174) DO THAM, SÂN, SI................................................................... 713
(IX) (175) THOÁT LY..................................................................................... 713
(X) (176) CUNDA, NGƯỜI THỢ RÈN......................................................... 714
(XI) (177) Jāṇussoṇi......................................................................................... 719
XVIII. PHẨM THIỆN LƯƠNG (Sādhuvagga).............................................. 723
(I) (178) THIỆN, BẤT THIỆN........................................................................ 723
(II-XI) (179-188).............................................................................................. 723

* Trang 25 *
device

XIX. PHẨM THÁNH ĐẠO (Ariyamaggavagga)........................................... 724
(I-X) (189-198)................................................................................................. 724
XX. PHẨM CÁC HÃNG NGƯỜI (Aparapuggalavagga).............................. 724
(I) (199) KHÔNG NÊN THÂN CẬN............................................................. 724
XXI. PHẨM THÂN DO NGHIỆP SANH (Karajakāyavagga)...................... 725
(I) (200) ĐỊA NGỤC, THIÊN GIỚI............................................................... 725
(II) (201) ĐỊA NGỤC VÀ THIÊN GIỚI........................................................ 727
(III) (202) NỮ NHÂN...................................................................................... 727
(IV) (203) NỮ CƯ SĨ....................................................................................... 728
(V) (204) SỢ HÃI VÀ VÔ ÚY....................................................................... 728
(VI) (205) PHÁP MÔN QUANH CO............................................................. 728
(VII) (206) NGỌC MA-NI.............................................................................. 731
(VIII) (207) TỐN GIẢM VÀ TĂNG TRƯỞNG............................................ 735
(IX) (208) PHẠM THIÊN TRÚ (Hay do than nghiệp sanh)........................... 736
(X) (209) SAU KHI CHẾT.............................................................................. 737
XXII. KHÔNG CÓ ĐẦU ĐỀ (Sāmaññavagga)............................................. 740
(I) (210) MƯỜI PHÁP .................................................................................... 740
(II) (211) HAI MƯƠI PHÁP........................................................................... 740
(III) (212) BA MƯƠI PHÁP........................................................................... 740
(IV) (213) BÔN MƯƠI PHÁP ....................................................................... 742
(V) (214) TÔN TẠI.......................................................................................... 743
(VI) (215) SAU KHI CHẾT (1)....................................................................... 744
(VII) (216) SAU KHI CHẾT (2)..................................................................... 744
(VIII) (217) THAM ÁI (1)............................................................................... 744
(IX) (218) THAM ÁI (2).................................................................................. 745
(X) (219) THAM ÁI, SÂN............................................................................... 745
CHƯƠNG MƯỜI MỘT
MƯỜI MỘT PHÁP (Ekādasakanipāta)........................................................... 746
I. PHẨM Y CHỈ (Nissayavagga)..................................................................... 746
(I) (1) CÓ LỢI ÍCH GÌ.................................................................................... 746
(II) (2) NGHĨ VỚI DỤNG Ý.......................................................................... 747
(III) (3) THIẾU, DO BẬC ĐẠO SƯ THUYẾT SỞ Y................................... 747
(IV) (4) THIẾU, DO TÔN GIẢ SĀRIPUTTA SỞ Y..................................... 747
(V) (5) THIẾU, DO TÔN GIẢ ĀNANDA SỞ Y........................................... 747
(VI) (6) TAI HỌA............................................................................................ 747
(VII) (7) TƯỞNG HAY TÁC Y (1)................................................................ 748
(VIII) (8) TƯỞNG HAY TÁC Ý (2)............................................................... 749
(IX) (9) TÁC Ý................................................................................................. 750
(X) (10) SANDHA........................................................................................... 751
(XI) (11) RỪNG KHỔNG TƯỚC................................................................... 754
II. PHẨM TÙY NIỆM (Anussativagga).......................................................... 756

* Trang 26 *
device

(I) (12) MAHĀNĀMA (1)............................................................................... 756
(II) (13) MAHĀNĀMA (2).............................................................................. 759
(III) (14) NANDIYA....................................................................................... 760
(IV) (15) SUBHUTI......................................................................................... 762
(V) (16) TỪ....................................................................................................... 766
(VI) (17) DASAMA GIA CHỦ....................................................................... 766
(VII) (18) NGƯỜI CHĂN BÒ........................................................................ 769
(VIII) (19) THIỀN ĐỊNH (1).......................................................................... 774
(IX) (20) THIỀN ĐỊNH (2)............................................................................. 775
(X) (21) THIỀN ĐỊNH (3)............................................................................... 776
(XI) (22) THIỀN ĐỊNH (4)............................................................................. 776
III. PHẨM BA: TỔNG KẾT (Sāmaññavagga)................................................ 778
(I) (23) NGƯỜI CHĂN BÒ............................................................................. 778
(II) (24) THAM ÁI (1)..................................................................................... 779
(III) (25) THAM ÁI (2).................................................................................... 779

* Trang 27 *
device

* Trang 28 *
device

                             NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT

A.                   : Aṅguttara Nikāya
Com.              : Commentary, Tập Sớ
D.                   : Dīgha Nikāya
DA.                 : Dīgha Nikāya Aṭṭhakathā
Dh.A                : Dhammapada Aṭṭhakathā
Dh. hay Dhp.     : Dhammapada
DPPN.               : Dictionary of Pali Proper Names,
                        G.P. Malalasekera
Đại                   : Đại Tạng Kinh
It.                     : Itivuttaka
Jā.                    : Jātaka
G.S                   :  Gradual Sayings
K.S:                  : Kindred Sayings
MA.                   : Majjhima Nikāya Aṭṭhakathā
Mhvs.                 : Mahāvaṃsa
M.                     :  Majjhima Nikāya
Miln.                  : Milindapañha
Pāc.                    : Pāccittiya
PED.                   : Pāli - English Dictionary,
                        T.W. Rhys Davids and W. Stede
Pṭs.                   : Paṭisambhidāmagga
Pv.                     : Petavatthu, ed. J. Minayeff, P.T.S, 1888
S.                     : Saṃyutta Nikāya
Sn.                    : Suttanipāta
Thag.                : Theragāthā
Thīg.                  : Therīgāthā
Ud.                   : Udāna
Vbh.                 : Vibhaṅga
Vin.                  :  Vinaya - piṭaka
Vism.                :  Visuddhimagga
Vv.                   : Vimānavatthu, ed. E.R. Gooneratne, P.T.S. 1886

* Trang 29 *
device

* Trang 30 *
device

 
Kinh Tăng Chi Bộ 2015 - Tập II