LOGO VNBET
XIV. Phm Thin Lương
 
(I) (134) Lành Và Không Lành 
1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Thầy về lành và không lành. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói.
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là không lành?
Tà kiến... tà giải thoát.
Này các Tỷ-kheo, như vậy là không lành.
3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lành?
Chánh kiến... chánh giải thoát.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lành.
(II) (135) Thánh v Phi Thánh 
1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về Thánh pháp và phi Thánh pháp. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói.
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau:
2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là phi Thánh pháp?
Tà kiến... tà giải thoát. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là phi Thánh pháp.
3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh pháp?
4. Chánh kiến... chánh giải thoát.
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh pháp.
(III) (136) Thin và Bt Thin
(Giống như kinh trước, chỉ đổi thiện và bất thiện).
(IV) (137) Mc Ðích và Phi Mc Ðích
(Giống như kinh trước, chỉ đổi mục đích và phi mục đích).

* Trang 704 *
device

(V) (138) Pháp và Phi Pháp 
(Giống như kinh trước, chỉ đổi pháp và phi pháp). 
(VI) (139) Hu Lu và Vô L
(Giống như kinh trước, chỉ đổi hữu lậu và vô lậu). 
(VII) (140) Có Ti và Vô T
(Giống như kinh trước, chỉ đổi có tội và vô tội). 
(VIII) (141) Hi Hn và Không Hi Hn
(Giống như kinh trước, chỉ đổi hối hận và không hối hận). 
(IX) (142) Ði Ðến Tích Tp và Không Tích T
(Giống như kinh trước, chỉ đổi có tích tập và không tích tập).
(X) (143) Dn Kh và Không dn l
(Giống như kinh trước, chỉ đổi có dẫn khổ và không dẫn lạc). 
(XI) (144) Kh D Thc và Lc D Th
(Giống như kinh trước, chỉ đổi khổ dị thục và lạc dị thục).

* Trang 705 *
device

 
Kinh Tăng Chi Bộ 2015 - Tập II